مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2508
  • بازدید دیروز : 3834
  • بازدید کل : 12708752

مقاله64-بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري 86 ص


مقاله64-بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري 86 ص

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش

1-1 ديباچه.... ...

2

1-2 بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش. ......

3

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش..... ...

5

1-4 هدف پژوهش ...

6

1-5 نوع طرح پژوهش...

6

1-6 فرضيات پژوهش.. ...

7

1-7 روش پژوهش........ ...

7

1-8 جمع آوری اطلاعات.... .

7

1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات ... ....

8

1-10 قلمرو پژوهش.................................................................................................................

8

1-11 محدوديت های پژوهش...................................................................................................

8

1-12 واژگان تخصصی پژوهش.................................................................................................

9

1-13 ساختار پژوهش...............................................................................................................

10

 

 

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

گفتار اول: حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني

2-1 ديباچه ..............................................................................................................................

12

2-1-1 حسابداري و پيرامون آن.........................................................................................

12

2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالی.......................................................................................

14

2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي درتحقق اهداف حسابداري وگزارشگري...........

14

2-1-4 اهداف حسابداري ....................................................................................................

15

2-1-5 گزارش هاي حسابداري............................................................................................

17

2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي.........................................................................

18

2-1-7انواع گزارشهاي مالي..................................................................................................

18

2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهاي مالي............................................................................

19

2-1-9 ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري....................................................................

22

گفتار دوم: گزارشگري مالي تحت وب

2-2 ديباچه ............................................................................................................................

27

2-2-1 تاريخچه اينترنت......................................................................................................

27

2-2-2 وضعيت کنوني اينترنت در ايران و جهان............................................................

28

2-2-3 محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي..................................................................

29

2-2-4 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي.............................................................................

31

2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگري مالي تحت وب....................................

32

2-2-6 انگيزه هاي موجود براي گزارشگري مالي تحت وب.............................................

34

2-2-7 ريسک هاي ذاتي در گزارشگري مالي تحت وب.....................................................

37

2-2-8 زبان علامت گذاري فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)

39

گفتار سوم: زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)

2-3 ديباچه ..........................................................................................................................

41

2-3-1 تاريخچه XBRL....................................................................................................

42

2-3-2 تعريف XBRL........................................................................................................

44

2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL.....................................................................................

45

2-3-4 XBRL چگونه کار مي کند......................................................................................

2-3-5 فرايند XBRL............................................................................................................

48

50

2-3-6 تاثيرات XBRL بر حسابرسي...............................................................................

60

2-3-7 XBRL و استانداردهاي حسابداري......................................................................

61

گفتار چهارم : پيشينه پژوهش

2-4 پژوهشهاي برون از کشور ..........................................................................................

64

2-5 پژوهشهاي درون کشور..............................................................................................

67

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 ديباچه ..............................................................................................................................

71

3-2 جامعه آماري....................................................................................................................

71

3-3تعيين حجم نمونه..........................................................................................................

72

3-4 فرضيه هاي پژوهش....................................................................................................

73

3-5 روش پژوهش................................................................................................................

74

3-6 جمع آوری اطلاعات......................................................................................................

74

3-7 ابزار اندازه گيري اطلاعات..........................................................................................

74

3-8 روايي و پايايي پرسشنامه..........................................................................................

3-8-1 روايي پرسشنامه................................................................................................

3-8-2 پايايي پرسشنامه...............................................................................................

75

75

76

3-10 آماره آزمون.................................................................................................................

77

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1 ديباچه ..............................................................................................................................

80

4-2 اطلاعات جمعيت شناسي................................................................................................

81

4-3 آزمون فرضيه ها............................................................................................................

4-3-1 آزمون فرضيه اصلي اول..................................................................................

4-3-2 آزمون فرضيه فرعي 1.....................................................................................

4-3-3 آزمون فرضيه فرعي 2......................................................................................

4-3-4 آزمون فرضيه فرعي 3.......................................................................................

4-3-5 آزمون فرضيه اصلي دوم..................................................................................

87

87

90

93

96

99

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1 ديباچه ..................................................................................................................................

104

5-2 بحث و نتيجه گيري.............................................................................................................

104

5-2-1 نتيجه گيري براساس فرضيه اصلي اول......................................................... . 5-2-2نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي .......................................................................

5-2-3 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 2...............................................................

5-2-4 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 3...............................................................

5-2-5 نتيجه گيري براساس فرضیه اصلي دوم...........................................................

106

106

107

107

108

5-3 پيشنهادهاي کاربردي در راستاي پژوهش ..................................................................

109

5-4 پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي....................................................................................

110

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

2-1 چکيده اي از استفاده جهاني از اينترنت................................................................................

29

2-2 مزايا و معايب PDF,HTML..................................................................................................

40

3-3 پرسشنامه هاي توزيع شده و جمع آوري شده...................................................................

73

4-4 توزيع فراواني «جنسيت»........................................................................................................

81

4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي»................................................................................................

82

4-6 توزيع فراواني «ميزان تحصيلات».........................................................................................

83

4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي»...........................................................................................

84

4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه»................................................................................

85

4-9 توزيع فراواني«نوع فعاليت شرکت».....................................................................................

86

4-10 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري..........

88

4-11 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه اصلي اوّل...................................................

89

4-12 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري............................................................................................................................................

.

91

4-13 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 1...........................................................

92

4-14 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري...........................................................................................................................................

 

94

4-15 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 2..........................................................

95

4-16 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري...........................................................................................................................

.

97

4-17 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 3.........................................................

98

4-18 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ميزان آشنايي باگزارشگري مالي تحت وب.............................................................................................................................................

.

100

4-19 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضي اصلي دوم.....................................................

101

   

 

 

 

فهرست نمودارها

2-1 جريان اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب........................................................

2-2 فرايند كلي زبان توسعه پذير گزارشگري مالي............................................................

30

51

3-3 توزيع آماره آزمونx2 با درجه آزاديdf=(n-1)(k-1) و سطح معني داري05/0..........

78

4-4 توزيع فراواني «جنسيت».............................................................................................

81

4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي»......................................................................................

82

4-6 توزيع فراواني «مقطع تحصيلي»...................................................................................

83

4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي»....................................................................................

84

4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه»........................................................................

85

4-9 توزيع فراواني «نوع فعاليت شرکت».............................................................................

86

4-10 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12...............................................................

90

4-11 توزيع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 .....................................................................

93

4-12 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12............................................................

96

4-13 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12............................................................

99

4-14 توزيع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12..........................................................

102

 

 

فصل اول

 

 

كليات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 ديباچه

امروزه دگرگوني هاي شگرفي در زمينه فن آوري اطلاعات[1] رخ داده و پيشرفت‌هاي آن فراگير شده است. به طوري كه روندهاي دگرگوني را در زمينه هاي مختلف ايجاد كرده است. مهمترين ويژگي هاي آن سرعت زياد در پردازش داده ها ، دقت بسيار زياد ، سرعت بالاي دسترسي به اطلاعات، به روز بودن، امكان مبادله الكترونيكي داده‌ها، كيفيت بالا، قيمت فوق‌العاده ارزان و رو به كاهش مي باشد و از سويي گسترش حجم عمليات و پيچيده‌تر شدن امور پيش روي ما مي باشد. با توجه به اين عوامل ديگر نيازي به توجيه استفاده از فن آوري اطلاعات در دنياي امروز نخواهد بود و حسابداري نيز ناگزير به كاربرد و استفاده از تمام يا برخي از روشهاي نو در ارائه خدمات و وظايف خود مي باشد. چرا كه به گفته گري ساندم[2]رئيس پيشين انجمن حسابداران آمريكا، نقش اطلاعات در جامعه اهميت بيشتري پيدا كرده پس تهيه كنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران بايد تهيه كننده اطلاعات پيشرفته و باكيفيت باشند تا خدمات شان با قيمت هاي بالا خريدار داشته باشد، در غير اين صورت در آينده جايگاهي نخواهند داشت(حسن آقايي، 1385،1).

شكي نيست كه فن آوري اطلاعات، جريان اطلاعات را بين شركتهاي تهيه كننده اطلاعات و استفاده كنندگان اطلاعات تغيير داده است. از سالها قبل كليه مراحل چرخه حسابداري بجز گزارشگري به صورت الكترونيكي انجام مي شدند. با اين وجود، رشد فزاينده فن آوري اطلاعات از قبيل پيدايش اينترنت و ابزارهاي آن و استفاده از آنها در گزارشگري ،از سال 1997 مكانيزم جديدي را ايجاد کرده اند و گزارشگري مالي را به سمت گزارشگري مالي به هنگام[3] سوق داده اند. بدين صورت كه با استفاده از [4]XBRL سامانه مالي يكپارچه شركت به صورت مستقيم به اينترنت وصل مي شود. بنابراين استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري در هر نقطه از جهان مي توانند به وب سايت شركت مراجعه كرده و هر لحظه صورتهاي مالي را با آخرين تغييرات مشاهده و تجزيه و تحليل كنند، حتي با استفاده از نرم افزارهاي هوشمند[5] [6]ERP، [7]HTML، [8]XML، [9]XBRL و ... استفاده كنندگان مي‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستكاري نمايند. به اين ترتيب، نيازي به چاپ و توزيع صورتهاي مالي آن هم تنها در پايان سال مالي و ميان دوره‌اي نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR) اين نوع گزارشگري مالي كه در آن اطلاعات از طريق اينترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگري مالي به هنگام مي گويند.

1-2بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش

در دو دهه اخير پاياني قرن بيستم سه نوآوري مهم يعني دورنگار، ، تلفن همراه و اينترنت، نشان داده است كه چگونه گسترش ارتباطات مي تواند در ايجاد بازار توليدات تأثير داشته باشد. و شيوه هاي كار و زندگي مردم را تغيير دهد. پيشرفت فن آوري ارتباطات از راه كاهش هزينه خدمات، بهبود توان شبكه هاي ارتباطي، خصوصي كردن و تجارتي كردن بخش ارتباطات عرضه و توليد ارتباطات و خدمات جهاني را افزايش داده است.

تشكيلات شبكه ارتباطات جهاني به خوبي در رشد اينترنت و وب سايت هاي جهاني بهعنوان زير ساخت هاي اطلاعات بين المللي ، قابل مشاهده است. اينترنت هرچند 22 سال اخير به اشكال مختلف موجود بوده است. اما در سالهاي اخير بسيار عمومي و بيش از سه و نيم ميليون سايت هم اكنون به استفاده كنندگان در دنيا خدمات ارائه مي دهند. وب سايت‌ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند كه در انتقال اطلاعات كتابخانه ها ، روزنامه‌ها، كاتالوگ ها، فروشگاه‌ها و بروشورهاي اطلاعات تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند(د ژپسند ، 1382 ، 22)

حسابداري زبان يك واحد تجاري است. چيزي كه بدون آن واحدهاي تجاري نمي‌توانند وجود داشته باشند. واحدهاي تجاري مي توانند بدون داشتن دفاتر اداري، تنخواه و‌ گاهي اوقات حتي بدون وجود كارمندان به فعاليت خود ادامه دهند ليكن بدون وجود يك سامانه حسابداري نمي‌توانند به تداوم خود ادامه دهند. واحدهاي تجاري به دنبال كسب سود هستند و براي موفقيت در فرآيند كسب سود مجبور هستند که يك سامانه حسابداري كامل داشته باشند. بايد سامانه اي وجود داشته باشد كه بتواند قابليت بهتري داشته باشد و نسبت به مانده راه‌حلهاي موجود ايمن تر و راحت‌تر باشد.(ثقفی و دیگران، 1384 ، 6)

فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) [10] آن چنان همه چيز را در دنياي معاصر تحت‌الشعاع قرار داده است كه بدون ترديد مي توان همان عبارتي را كه روزگاري درباره نفت گفته مي شد درباره آن به زبان آورد: اين كه در هرچيز كه پيرامون ما وجود دارد ردپايي از اطلاعات و فن آوري در آن ديده مي شود. سازمانها و شركتها در عصر فن آوري پيشرو اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتي يافته اند و شايد بيشترين تأثير را از اين دگرگوني ها پذيرفته اند. اين موج تازه، نه تنها نظام هاي اطلاعاتي سازمانها را تحت تأثير قرار داده و دگرگون ساخته بلكه بر چگونگي انجام فعاليتها و حتي تقدم و تأخر فرآيند هاي انجام كار نيز آثار شگرفي داشته است. حسابداران بيش از همه مترصد پيامدهاي دگرگونی دنياي ICT هستند زيرا چگونگي اين دگرگونی ها مستقيماً با نحوه انجام وظايف روزمره‌شان و بهبود فرآيندهاي انجام اين امور مرتبط است.(عرب مازار يزدي، 29،1384)

روند پر شتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و به ويژه اينترنت در حوزه حسابداري، منجر به يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. با توجه به اهميت اين نوع گزارشگري كه مي تواند تأثير بسزايي بر تصميم گيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي داشته باشد. چند پرسش در اين ارتباط مطرح مي شود:

- آيا گزارشگري مالي تحت وب مي تواند ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري را براي تصميم­گيري تحت تأثير قرار دهد؟

- آيا گزارشگري مالي تحت وب مي تواند باعث ارتقاء ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري شود؟

- آيا گزارشگري مالي تحت وب باعث کاهش ويژگي کيفي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري مي شود؟

- آيا گزارشگر ي مالي تحت وب مي تواند باعث ارتقاء ويژگي کيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري مي شود؟

- آيا مديران شرکتهاي ايران با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه مي باشند؟

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش

دگرگوني هاي پي در پي سه دهه اخير در پهنه هاي گوناگون سياسي و اقتصادي اگرچه بي‌سابقه و تكان دهنده بوده و بسياري از معادلات موجود را در جهان بر هم زده است اما نمي توان آن را با دگرگوني ها و پيشرفت‌هاي گسترده و باور نكردني فن آوري هاي مختلف و بيش از همه فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات مقايسه كرد. دگرگوني هاي ICT نه تنها در ارتباط با نظام‌هاي اطلاعاتي درون سازماني تغييرات زيادي را سبب شده ،بلکه منجر به پيامدهاي مهمي در چگونگي روابط اقتصادي، شيوه‌هاي كسب و كار و مبادلات ميان شركتها نيز شده است. آنچه امروز به عنوان تجارت الكترونيك يا كسب و كار الكترونيك در عرصه فعاليتهاي اقتصادي پديد آمده بيش از هر چيز محصول دگرگوني ها و پيشرفت‌هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات است آثار اقتصادي اين فضاي جديد كسب و كار موجب به هم خوردن نسبت هاي رايج در توزيع سهم فعاليتها از مجموعه عملكرد اقتصادي شده است. مهم‌تر از آن، كسب و كار و تجارت الكترونيك بر نوع اطلاع رساني و حتي نوع نيازهاي اطلاعاتي افراد ذينفع در ارتباط با سازمانها و شركتهاي گوناگون نيز آثار بسياري بر جاي نهاده است.

توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات، زندگي بشر امروز و عمليات سازمانها را همراه با هم تحت تأثير قرار داده است، اما در سازمانهاي امروز شايد كمتر فعاليتي به اندازه كاري كه حسابداران و سامانه هاي اطلاعاتي حسابداري انجام مي دهند از آثار و تبعات اين جهش‌هاي علمي و فني تأثير پذيرفته باشد. تمام فعالیت حسابداران با داده ها و اطلاعات عجين است و نمي توان اثرگذاري شگرف دگرگوني هاي ICT بر اين فعاليتها را ناديده گرفت.( عرب مازار يزدي ،1384،28)

روند پرشتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه اينترنت، كليه ابعاد جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده به گونه اي كه براي مثال در حوزه‌ي حسابداري؛ منجر به معرفي يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. اين روش نوين گزارشگري مالي در عصر جديد را گزارشگري مالي تحت وب گويند.

1-4 هدف پژوهش

هدف پژوهش ارزيابي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري و همچنين بررسي ميزان آشنايي مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب مي باشد.نياز روزافزون استفاده کنندگان اطلاعات مالي به اطلاعات مالي به موقع و قابل اعتماد و نيز حرکت به سوي گزارشگري الکترونيکي با استفاده از پيشرفتهاي فن آوري اطلاعات است که گزارشگري مالي تحت وب نمونه بارز آن مي باشد و نيز بسط پژوهش در رابطه با گزارشگري مالي تحت وب و ارزيابي اثرات گزارشگري مالي تحت وب بر هر يک از ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري و نشان دادن آثارآن به موقعيت هاي مطلوب در محيط هاي تجاري بعنوان نقطه آغازي برای پذيرش گزارشگري مالي تحت وب مي باشد.

1-5 نوع طرح پژوهش:

براساس هدف؛ پژوهشهاي علمي را مي توان به دو گروه بنيادي و کاربردي تقسيم کرد. در تقسيم بندي بالا، پژوهش حاضر در گروه پژوهشهاي کاربردي قرار مي گيرد. پژوهشهاي کاربردي پژوهشهايي هستند که با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که توسط پژوهشهاي بنيادي فراهم شده اند؛ براي رفع نيازمندي هاي بشر مورد استفاده قرار مي گيرند.

1-6 فرضيات پژوهش:

فرضيات اين پژوهش عبارتند از:

فرضيه اصلي اول: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي های كيفي اطلاعات را براي تصميم گيری تحت تأثير قرار مي دهد.

فرضيه فرعي 1: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.

فرضيه فرعي 2: گزارشگري مالي تحت وب از ويژگي كيفي قابليت اعتماداطلاعات حسابداري در تصميم گيري مي كاهد .

فرضيه فرعي 3: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.

فرضيه اصلي دوم: مديران شركتها با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه مي‌باشند.

1-7 روش پژوهش:

پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات ، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود این پژوهش نیز به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد و از نوع کاربردی است .

1-8 جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه صورت می گیرد .

1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات

ابزار اندازه گیری بر اساس پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شده است با توجه به اینکه در این مقیاس اندازه گیری پاسخها به صورت کیفی بوده (خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم) بنابراین برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی برای هر کدام از گزینه ها اوزان (5-1) انتساب داده شده است .

1-10 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعي: گزارشگري برون سازماني، گزارشگري مالي تحت وب و زبان توسعه پذير گزارشگري مالي(XBRL).

قلمرو زماني : قلمرو زماني اين پژوهش مربوط به سال 1386 مي باشد.

قلمرو مكاني: از آنجا كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ استفاده از سامانه هاي اطلاعاتي حسابداري، نسبت به شركتها و موسسات خارج از بورس داراي برتري نسبي هستند و با توجه به اينكه دسترسي به اطلاعات اين شركتها نسبت به ساير شركتها با سهولت بيشتري صورت مي گيرد، بنابراين جامعه آماري پژوهش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

1-11 محدوديت پژوهش:

در این پژوهش ، عوامل محدود کننده ای وجود داشته است که اهم آن عبارتند از:

1- در قلمرو مکانی و در کشور جمهوری اسلامی ایران از گزارشگری مالی تحت وب در عمل بسیار کم استفاده می شود .

2- جدید بودن موضوع در گردهمایی های عمومی کشور .

3- محدودیت های ذاتی پرسشنامه.

1-12 واژگان تخصصي پژوهش:

سامانه (System): مجموعه اي از عوامل وابسته و پيوسته را كه نظام ارتباطي مشخص دارند و براي رسيدن به اهدافي مشترك در تعاملند.(صرافي زاده، 56،1382)

اينترنت (Internet):يك سامانه ارتباطي و اطلاعاتي همه منظوره بين المللي.

مرورگر(Browser): برنامه اي كه براي بازبيني و ديدن سايت ها در صفحات گسترده جهاني (اينترنت) استفاده مي شود.(صرافی زاده ، 1384،10)

پيوند ابر متني (Hyperlink): برقراري پيوند فيزيكي بين بخشي از يك متن با بخش ديگري از همان متن يا متن،تصوير يا هر پرونده ديگر را پيوند ابر متني مي نامند . زبان علامت گذاري فوق متن (HTML): براي نمايش داده بر روي صفحات اينترنتي طراحي شده و برچگونگي نمايش تمركز دارد.(خليلي ،1،1384)

زبان علامت گذاري گسترش پذير (XML): براي توصيف داده طراحي شده است و بر آنچه از نوع داده است تمركز دارد. اين زبان در واقع نوع پيشرفته HTML است و مزيت آن بر HTML اين است كه اين زبان گسترش پذير است. گسترش پذير بودن به اين معني است كه در تاريخ هاي بعدي مي توان اطلاعات جديدي را به آن افزود. (خليلي ،1،1384)

زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL): يك زبان گزارشگري مبتني بر XML است كه براي گزارشگري اطلاعات مالي استفاده مي شود.

گزارشگري مالي تحت وب (Web-Based Financial Reporting):منظور از گزارشگري مالي تحت وب استفاده از امكان مبادله اطلاعات مالي با طرف هاي ذينفع از طريق اينترنت است. .( عرب مازار يزدي،1384،32)

 

 

1-13 ساختار پژوهش:

فصل اول: کليات پژوهش

شامل بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، نوع طرح پژوهش فرضيه هاي پژوهش، روش پژوهش، روش هاي گردآوري اطلاعات، محدوديت هاي پژوهش، قلمرو پژوهش و واژگان تخصصي پژوهش مي باشد.

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

شامل چهار گفتار با عناوين حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني، گزارشگري مالي تحت وب، زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL) و پيشينه پژوهش مي باشد.

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

اين فصل شامل معرفي جامعه آماري پژوهش، نمونه و روش نمونه گيري، تعيين ابزار اندازه گيري اطلاعات، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه و آماره آزمون مي باشد.

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

شامل اطلاعات جمعيت شناسي و آزمون فرض هاي آماري مي باشد.

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

شامل نتيجه گيري براساس فرضيه هاي آماري و پيشنهادهاي كاربردي در راستاي پژوهش و پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

چارچوب نظري و
پيشينه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول : حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني

2-1 ديباچه

در گفتار اول از اين فصل به حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني پرداخته مي شود. براي اين امر ابتدا حسابداري و پيرامون آن و هدف هاي صورتهاي مالي و حسابداري تبيين مي گردد و سپس انواع گزارشهاي حسابداري و استفاده کنندگان از اين گزارشها مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت به بررسي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته مي شود.

 

2-1-1 حسابداري و پيرامون آن

اگرچه درباره حسابداري تعاريف متفاوت و عقايد گوناگون وجود دارد، اما آنچه كه در مجموع تعريفي فراگير و مسلط به نظر مي رسد و با كاركرد كنوني حسابداري نزدیکی بيشتري دارد، تعريفي است كه وظيفه ارائه اطلاعات و ترجيحاً اطلاعات مالي را بر دوش حسابداري مي گذارد. بنابراين مي توان حسابداري را به عنوان دانشي تعريف كرد كه هدف آن ارائه اطلاعات، اساساً اطلاعات مالي، درباره يك واحد اقتصادي و اجزاي آن به استفاده كنندگان برون سازمان و درون سازماني براي تسهيل تصميم گيريهاي اقتصادي و پاسخگويي است.(بزرگ اصل ،‌ ، 1384 ،3)

در تعريف ديگر مي توان گفت كه حسابداري دانشي توصيفي تحليلي است كه معاملات و رويدادهاي داراي اثر مالي بر واحدهاي اقتصادي را توصيف و تحليل مي‌كند. تئوري حسابداري را مي توان به عنوان گروهي از دلایل منطقي كه به صورت اصول جامع، كلي و مرتبط ارائه مي شوند، تعريف كرد. اين اصول رهنمودها و معيارهائي را براي ارزيابي عمليات حسابداري فراهم مي آورد و به عنوان راهنما در تدوين اصول و روشهاي جديد بكار گرفته مي شود. تئوري حسابداري و اصول و استانداردهاي منتج از آن ضوابط حاكم بر سامانه حسابداري مي باشند.

بكارگيري دانش حسابداري در عمل، سامانه حسابداري واحدهاي مختلف را پديد مي آورد. هر سامانه حسابداري سه عملكرد اطلاعاتي، كنترلي و خدماتي دارد. مهمترين عملكرد سامانه حسابداري، يا عملكرد مسلط آن اطلاعاتي است. به اين دليل حسابداري اساساً سامانه اطلاعاتي محسوب مي شود.

سامانه حسابداري، اطلاعات مالي مبتني بر اسناد و مدارك اوليه را به عنوان داده يا ورودي مي پذيرد، پردازش مي كند و در نهايت به شكل گزارشهاي مختلف ارائه مي نمايد كه خروجي يا ستانده سامانه محسوب مي شوند. به بياني ديگر، سامانه حسابداري، انبوه معاملات و آثار مالي رويدادهاي موثر بر واحدها را شناسائي و بر اساس روشهاي منطقي و مدون اندازه گيري، طبقه بندي، تجميع و تلخيص مي كند و به صورت گزارشهايي مختصر و مفيد و در عين حال مرتبط در مي آورد و با ارائه صحيح و مفهوم اين اطلاعات وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي اقتصادي را نشان مي دهد. گزارشهائي كه حسابداري به عنوان سامانه اطلاعاتي فراهم مي آورد، مديريت را به اداره كارآمد و اثربخش واحدهاي اقتصادي قادر مي سازد؛ و اشخاص ذيحق و ذيعلاقه به واحدهاي اقتصادي را در اتخاذ تصميمات آگاهانه ياري مي دهد.

دومين عملكرد سامانه حسابداري كه بر عملكرد اطلاعاتي آن اتکا دارد، كنترل است. حسابداري به عنوان بازوي اجرايي، مديريت را در اداره امور و هدايت عمليات و حفاظت دارايي هاي واحد ياري مي نمايد. در نتيجه حسابداري، سامانه كنترل نيز محسوب مي‌شود.

سومين عملكرد سامانه حسابداري ارائه خدمت به شاغلين در واحد اقتصادي و ديگر اشخاص و موسساتي است كه با واحد دادوستد يا مناسبات تجاري دارند. اين جنبه از عملكرد سامانه حسابداري به ايجاد نظم و اطمينان در دريافتها و پرداختها و روابط تجاري واحد با اشخاص ديگر منتج مي شود. بدين ترتيب، حسابداري به عنوان فعاليتي خدماتي نيز شمرده شده است. (مباني نظري گزارشگري مالي ، انتشارات سازمان حسابرسي،1385 ،17)

2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالي

طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي هدف صورتهاي مالي عبارتند از ارايه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري كه براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.

صورتهاي مالي همچنين وظيفه مباشرت مديريت يا حسابرسي آنها را در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است منعكس مي كند. استفاده كنندگان صورتهاي مالي، براي اتخاذ تصميمات اقتصادي غالباً خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حسابدهي مديريت مي‌باشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه گذاري در واحد تجاري و انتخاب مجدد يا جايگزيني مديران مي باشد.

از آنجا كه صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته است و لزوماً در برگيرنده اطلاعات غير مالي نيست، تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده كنندگان را برای تصميمات اقتصادي فراهم نمي آورد. با اين حال، صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده كنندگان را رفع مي كند.

اطلاعات ارايه شده در صورتهاي مالي مشمول محدوديت هاي مختلف ديگري نيز هست. اطلاعات مالي تحت تأثير ابهامات موجود قرار مي گيرد. زيرا دربرگيرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بين دوره هاي مالي مشخص تخصيص يافته است. اطلاعاتي را كه نمي‌توان برحسب واحد پول بيان كرد در متن صورتهاي مالي قابل انعكاس نمي باشد. بعلاوه، اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي عمدتاً تاريخي است، زيرا مرتبط با وضعيت مالي در يك تاريخ معين و عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي براي يك دوره گذشته است. (كميته فني سازمان حسابرسي، استاندارهاي حسابداري، 1385 ،487)

 

2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي

براي تحقق هدف هاي حسابداري و گزارشگري مالي بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحدهاي تجاري فراهم آيد كه اين نيز مستلزم تهيه و ارايه چندين صورت‌مالي است. به بيان ديگر، هدف هاي گزارشگري مالي ايجاب مي كند كه مجموعه كاملي از چندين صورت‌مالي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر، ارائه شود. هر يك از صورتهاي مالي اساسي به طور جداگانه و همچنين صورتهاي مالي اساسي در مجموع ،‌در تحقق اهداف گزارشگري مالي نقش دارند. علاوه بر اين، نقش اجزاي متشكله هر يك از صورتهاي مالي اساسي را در تأمين هدفهاي مزبور نبايد ناديده گرفت.

هر يك از صورتهاي مالي اطلاعات خاص و متفاوتي را ارايه مي كند و مجموعه اين اطلاعات گوناگون را نمي توان در صورتهاي كمتري تركيب و به گونه اي ارايه كرد كه به پيچيدگي اطلاعات ارايه شده منجر نشود. (عالي ور ، 1381 ، 3)

2-1-4 اهداف حسابداري

[11]FASB در بيانيه شماره يك خود چنين مي گويد:

اهداف اوليه حسابداري، گزارشگري صورتهاي مالي موسسات بازرگاني است. گزارشهاي مالي بايد اطلاعاتي را تهيه و فراهم نمايد كه مناسب و مورد نياز سرمايه گذاران، بستانكاران و ساير استفاده كنندگان كه سرمايه گذاري منطقي نموده‌اند و يا براي ساير تصميمات مشابه مفيد باشد.

همچنين [12] APB در مورد اهداف اوليه حسابداري چنين مي گويد:

حسابداري وظيفه دارد كه براي استفاده كنندگان خود اطلاعات لازم را تهيه نمايد و همانطور كه شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه نيز تغيير مي كند و دانش و تكنولوژي جديد پديدار مي گردد، نياز استفاده كنندگان به اطلاعات فزوني مي يابد و حسابداران بايد هميشه به روز باشند تا بتوانند نيازهاي استفاده كنندگان خود را بهبود بخشند. زيرا اگر اطلاعات آنها نقصان داشته باشد، سرمايه گذاران منبع ديگري را جستجو خواهند كرد.

اين اهداف در اصطلاح سه بخش دارد كه ما آنها را بشرح زير طبقه بندي مي كنيم:

1-اطلاعات براي تصميم گيرندگان: تفكر و انديشه اينكه اطلاعات و داده هاي حسابداري براي تصميم گيري يا براي اهداف ارزيابي يك واحد اقتصادي خاص در ابعاد وسيع مي تواند مفيد باشد مورد پذيرش همگان قرار گرفته است. اطلاعات حسابداري براي پيشكاري يا وكيل خرجي به تصميم گيري و ارزيابي واحدهاي اقتصادي تبديل شده است.

FASB اظهار داشته كه سرمايه گذاران اطلاعاتي نياز دارند كه بتواند انتظارات منطقي آنها را برآورده نمايد و بسياري از آنها بطور قوي اطلاعات را با ارزش جاري طلب مي‌كنند و اگر چنين نشود استفاده كنندگان ترجيح مي دهند كه اطلاعات واقعي را بر اساس رويدادهاي آينده شركت بدست آورند اما اين رويدادها و ارزشهاي آينده تنها مي‌تواند حدسي باشد زيرا هنوز اتفاق نيفتاده است و نمي توانند هدف باشند و مبنايي براي تصميم گيري استفاده كنندگان قرار گيرند از اين رو حسابداري بر مبناي ارزش جاري براي بسياري از حسابداران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات براي تصميم گيري مي تواند مربوط و مفيد باشد، به هر حال ميثاق حسابداري همچنان بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي در تصميم گيريها‌ مورد استفاده قرار مي گيرد.

2- جامعه بعنوان استفاده كنندگان اطلاعات : هر دو كميته FASB , APB جامعه را بعنوان يك استفاده كننده صرف و خاص فراموش كرده اند. جامعه بيشتر از يك گروه يا استعدادها، سرمايه گذاران و بستانكاران بايد مورد توجه قرار گيرد. FASB از توده مردم ذكري به ميان نياورده اما در اصطلاح تنها آنهايي هستند كه تصميمات اقتصادي خود را بر پايه روابطشان و يا علم و آگاهي اي كه از شركتهاي تجاري دارند، اتخاذ مي كنند.

3- اطلاعات مربوط و مفيد: اطلاعات مفيد در بيانيه FASB دو مشخصه اصلي دارد: مربوط بودن، قابل اعتماد بودن.

اطلاعاتي مربوط است كه بتواند تفاوتي و يا تغييري در تصميم استفاده كنندگان ايجاد نمايد اطلاعاتي قابل اعتماد است كه اگر عرضه شد مفهومي براي عرضه شدن خود داشته باشد.

APBاشاره به اهداف كيفي دارد و اشاره به اين طرز تفكر دارد كه اهداف اوليه حسابداري بايد با اهداف مطلوب جامعه مربوط باشد. قابل اعتماد بودن، واقعي بودن و منصفانه بودن را بعنوان اهداف ميتوان بيان نمود. (كرباسي يزدي ، 1384 ،40-39)

2-1-5 گزارش هاي حسابداري

محصول پردازش اطلاعات مالي توسط هر سامانه حسابداري گزارشهاي متعدد و متنوعي است كه گزارشهاي حسابداري ناميده مي شود. گزارشهاي حسابداري را ميتوان در دو گروه متمايز زير
طبقه­بندي كرد.

گزارش هاي درون سازماني

به مجموعه گزارشهايي كه توسط هر سامانه حسابداري در طول دوره مالي با هدف انجام خدمات مالي و ارائه اطلاعات تفصيلي تهيه مي شود، گزارش هاي درون سازماني مي‌گويند. منظور از تهيه و ارائه اين گونه گزارشها عمدتاً رفع نيازهاي اطلاعاتي مديريت واحدهاي اقتصادي در برنامه ريزي و كنترل است. اما برخي از آنها علاوه بر كمك به مديريت، اطلاعاتي را به اشخاصي كه با واحد اقتصادي دادوستد يا ارتباط مستمر دارند، ارائه مي‌دهد.

ويژگي اصلي گزارشهاي درون سازماني در اين است كه معمولاً به طور مستمر و به شكل تفصيلي و در فواصل زماني كوتاه و حتي گاه روزانه تهيه مي شود.

گزارشهاي برون سازماني

به گزارشهایي كه توسط سامانه حسابداري در پايان سال مالي يا مقاطع ديگري از زمان در برای ارائه اطلاعات به طيف وسيعي از اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به يك واحد اقتصادي تهيه
مي­گردد، گزارش برون سازماني گفته مي شود. صورتهاي مالي كه محصول نهائي پردازش اطلاعات مالي توسط سامانه حسابداري است اصلي ترين بخش گزارشهاي برون سازماني است. ويژگي اصلي گزارشهاي برون سازماني در اين است كه مجموع اطلاعات مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را به شكل خلاصه و طبقه بندي شده همراه با توضيحات و تفاسير لازم به طور يكجا ارائه مي كند.

بنابراين ، سامانه حسابداري از لحاظ گزارشگري غالباً دو جنبه متمايز دارد، يكي جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي درون سازماني و ديگري جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي برون سازماني. اين پژوهش منحصراً به جنبه برون سازماني گزارشگري كه اصطلاحاً گزارشگري مالي ناميده مي شود تأكيد دارد.

2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي

صورتهاي مالي مجموعه اي از صورتهاي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر است كه اساساً وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد اقتصادي را نشان مي دهد. گزارشهاي مالي كه بخش محوري آن را صورتهاي مالي تشكيل مي دهد، محصول گزارشگري مالي و عمده‌ترين وسيله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادي است. اما گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي حاصل از پردازش اطلاعات توسط سامانه حسابداري ارتباط دارد در بر مي گيرد. در گزارشهاي مالي، اطلاعاتي كه بنابر الزامات قانوني يا عرف، افشاي آنها ضروري است و يا اطلاعاتي كه مديريت يك واحد اقتصادي آگاهي از آن را براي اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به امور آن واحد لازم مي­داند، ارائه مي‌شود. هر گزارشگري كه مشتمل بر صورتهاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورتهاي مالي تشكيل دهد يا متكي و منضم به صورتهاي مالي باشد، گزارش مالي محسوب مي‌شود.

2-1-7 انواع گزارش هاي مالي

انواع گزارشهاي مالي به شرح زير است:

گزارش مالي سالانه: گزارش سالانه كه توسط هيأت مديره شركتهاي سهامي به مجمع عمومي صاحبان سهام يا توسط مديريت شركتهاي غير سهامي و ساير موسسات به صاحبان سرمايه شركت يا اركان تصميم گيرنده موسسه ارائه مي شود و ساير اشخاص ذينفع و ذيعلاقه نيز قاعدتاً بايد به آن دسترسي داشته باشند، مهمترين نوع گزارش مالي است. گزارش سالانه علاوه بر صورتهاي مالي ، يادداشتهاي توصيفي ،جداول تفصيلي و صورتهاي مكمل، شامل اطلاعات ديگري است كه از پردازش سامانه حسابداري بدست نيامده است يا اساساً جنبه غير مالي دارد؛ اما ارائه آن بنا بر احكام قانوني يا عرف تجاري لازم است يا مديريت قصد افشاي آنها را دارد يا قابليت استفاده و اعتبار صورتهاي مالي را افزايش مي‌دهد.

بدين ترتيب ، گزارش هيأت مديره يا مديران و گزارش بازرسان و حسابرسان، در صورت وجود الزام قانوني، از جمله اجزاي تشكيل دهنده گزارشهاي سالانه محسوب مي‌شوند.

گزارشهاي مالي خاص: هر واحد اقتصادي بنابر الزامات قانوني يا قراردادي و يا در برای رفع نيازهاي اطلاعاتي اشخاص يا مراجع معيني ممكن است گزارشهاي خاصي را نيز تهيه و ارائه كند. اين قبيل گزارشها مشروط بر اينكه متكي بر صورتهاي مالي باشند يا در قالب اطلاعات مالي منعكس در صورتهاي مالي تهيه و ارائه شوند، گزارش مالي خاص محسوب مي‌گردند.

نمونه هايي از گزارشهاي مالي خاص به شرح زير است:

-گزارش مالي كه به بورس اوراق بهادار ارائه مي شود.

-گزارش مالي كه به منظور دريافت وام و اعتبار يا تسهيلات مالي به بانكها و ساير موسسات مالي و اعتباري ارائه مي شود.

-گزارش مالي كه به مراجع قانوني و سازمانهاي دولتي هدايت كننده اقتصاد جامعه ارائه مي شود.

-پيشنهاد افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي.

-اظهارنامه مالياتي شركتها و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه متكي و منضم به صورتهاي مالي مي باشد.

2-1-8 استفاده كنندگان گزارشهاي مالي

اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و تصميم گيري درباره امور و وضعيت واحدهاي انتفاعي، به اطلاعات مالي نياز دارند. به منظور تأمين اين نيازها، واحدهاي انتفاعي مختلف بر حسب شرائط و اوضاع و احوال اقتصادي- اجتماعي، طبق الزامات قانوني، عرف جاري، قراردادهاي دو يا چند جانبه و يا تصميمات اداره كنندگان آنها، گزارشهاي مالي گوناگوني را كه اساساً جنبه استفاده‌هاي برون سازماني دارد، تهيه و ارائه مي كنند. اين گونه گزارشها، مهمترين منبع تأمين اطلاعات مالي براي اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي انتفاعي است.

از آنجا كه صورتهاي مالي عمده ترين وسيله انتقال اطلاعات مالي به خارج از واحدهاي انتفاعي و محور اصلي و عامل مشترك در كليه گزارشهاي مالي است، انتظار مي‌رود كه اطلاعات مالي منعكس در آن بتواند وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي انتفاعي را به گونه اي ارائه كند كه نيازهاي اطلاعاتي طيف وسيعي از اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي انتفاعي هرچه بيشتر و بهتر برآورده شود. كليه اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه كه اختيار دسترسي به صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي را دارند و انتظار مي رود كه در مورد اطلاعات مالي گزارش شده قضاوت يا بر مبناي آن اطلاعات تصميم گيري كنند، در اين پژوهش به عنوان استفاده كننده از صورتهاي مالي محسوب مي‌شوند كه در زير به اختصار بيان مي شوند:

سرمايه گذاران:

سرمايه گذاران از لحاظ نوع مالكيت و هدف هاي سرمايه گذاري به دو گروه عمده زير طبقه بندي مي شوند:

بخش عمومي: دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي بعنوان صاحب سرمايه يا سرمايه گذار در واحدهاي انتفاعي اعم از آنكه تمام يا بخشي از سرمايه آنها را بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوري، عمدتاً و حسب مورد، هدفهائي چون ايجاد و كنترل تأسيسات و صنايع استراتژيك و زيربنايي، رشد و توسعه اقتصادي، حفظ و ايجاد اشتغال ، توسعه ناحيه اي و رفاه اجتماعي، ايجاد تعادل در بازار و ثبات نسبي قيمتها، دستيابي به تكنولوژي جديد و ايجاد صنايع پيشگام و توزيع در بازار و ثبات نسبي قيمت ها، دستيابي به تكنولوژي جديد و ايجاد صنايع پيشگام و توزيع عادلانه امكانات را دنبال مي كنند. اين هدفها معمولاً بر تصميمات كارگزاران دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي، در مجامع عمومي و مراجع تصميم گيرنده واحدهاي انتفاعي اعم از آنكه عمومي يا خصوصي تلقي شوند همواره موثر و گاه مسلط است.

 

[1]-Information Technology

[2]- Gary Sundem

[3]- On-Line Continuous Financial reporting

2 - زبان گزارشگري مبتني بر XBR است كه براي انتقال اطلاعات حسابداري به شبكه هاي جهاني وب مورد استفاده قرار ميگيرد.

[5]- Intelligent Software

[6]- Enterprise Resource Planning

[7]- Hypertext Markup Language

[8]- Extensible Markup Language

[9]- Extensible Business Reporting Language

[10]- Information and Communication Technologies

[11]- Financial Accounting Standard Board

[12]- Accounting Principle Board


مبلغ قابل پرداخت 13,176 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1389

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما