مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2795
  • بازدید دیروز : 3834
  • بازدید کل : 12709039

مقاله71-رابطه متغيرهاي كنترل راهبردي و اثربخشي شركتهاي فعال در بازارسهام تهران 190ص


مقاله71-رابطه متغيرهاي كنترل راهبردي و اثربخشي شركتهاي فعال در بازارسهام تهران 190ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كليات پژوهش ..... .... 1

1-1- مقدمه.... ...... 2

2-1- مسأله .... ... 2

3-1- سابقه موضوع.... ...... 4

4-1- هدف ........... ... 5

5-1- ضرورت و اهميت پژوهش ..... ..... 6

6-1- پرسشهاي پژوهش ..... ... 7

7-1- فرضيه هاي پژوهش.... .... 7

8-1- واژههاي كليدي پژوهش.... .. 8

 

فصل دوم : مباني نظري پژوهش .. ..... 9

1-2- مقدمه......... . 10

2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي .. .... 10

3-2- ناپيوستگي محيطي ..... ... 13

1-3-2- نيروي هاي اجتماعي .. ...... 13

2-3-2- نيروهاي اقتصادي ... .... 13

3-3-2- نيروهاي فناوري ... ...... 14

4-3-2- نيروهاي سياسي .... .. 14

5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي .. ... 14

4-2- تعريف كنترل راهبردي ......... . 15

1-4-2- كنترلهاي مثبت و منفي .. ...... 16

2-4-2- كنترلهاي نتايج و اقدام .. .... 17

3-4-2- ضرورت كنترل .................................................................................................................................... 20

4-4-2- تعريف راهبرد....................................................................................................................................... 20

1-4-4-2- معيارهاي راهبرد اثر بخش............................................................................................................. 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردي با كنترل مديريت.............................................................................................. 23

1-5-2- كنترل اجراي راهبرد............................................................................................................................ 23

2-5-2- روايي فرضيات راهبرد......................................................................................................................... 24

3-5-2- مديريت مقوله راهبردي...................................................................................................................... 24

4-5-2- كنترل تعاملي....................................................................................................................................... 24

5-5-2- بررسي هاي دوره اي راهبرد............................................................................................................... 25

6-5-2- اهميت كنترل راهبردي....................................................................................................................... 27

7-5-2- بررسي اجمالي رويكردهاي كنترل راهبردي..................................................................................... 28

1-7-5-2- رويكرد سنتي................................................................................................................................... 28

2-7-5-2- رويكرد هاي جايگزين .................................................................................................................... 28

1-2-7-5-2- رويكرد انتقادي .......................................................................................................................... 29

1-1-2-7-5-2- پاييدن محيطي به منظور كنترل فرضيه.............................................................................. 32

2-1-2-7-5-2- پويش محيطي به منظور نظارت راهبردي........................................................................... 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ويژه .......................................................................................................... 35

2-2-7-5-2- رويكرد تنظيم متمركز .............................................................................................................. 36

6-2- كنترل حركت راهبردي ........................................................................................................................... 37

7-2- كنترل جهش راهبردي ........................................................................................................................... 37

8-2- روشهاي تدوين راهبرد ........................................................................................................................... 39

9-2- تطبيق كنترلهاي راهبردي سطح كسب و كار با راهبرد ...................................................................... 40

10-2- يادگيري و كنترلهاي راهبردي ............................................................................................................ 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردي و جهش راهبردي................................................................................. 48

1-11-2- تعيين متغيرهاي كليدي ................................................................................................................. 51

2-11-2- ساز و كارهاي كنترل حركت راهبردي ........................................................................................... 53

3-11-2- يك چارچوب اقتضايي براي كنترل راهبردي زمان صلح............................................................... 56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردي به كنترل جهش راهبردي................................................................. 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردي به كنترل حركت راهبردي ................................................................ 58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردي ............................................................................................................ 59

15-2- كنترل راهبردي در انواع مختلف شركتها ........................................................................................... 61

16-2- عملياتي كردن كنترل راهبردي ........................................................................................................... 61

1-16-2- تيمهاي كنترل راهبردي................................................................................................................... 63

2-16-2- نقش مديريت ارشد........................................................................................................................... 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن.................................................................................................................. 66

17-2- اثربخشي سازماني.................................................................................................................................. 67

1-17-2- مقدمه................................................................................................................................................. 67

2-17-2- اهميت عملكرد سازمان در مديريت راهبردي................................................................................ 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد سازماني............................................................................................ 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان................................................................................................................... 69

5-17-2- تعريف اثربخشي................................................................................................................................ 70

6-17-2- مقايسه اثربخشي موسسات دولتي با شركتهاي خصوصي............................................................ 72

7-17-2- معيارهاي اثربخشي........................................................................................................................... 72

8-17-2- مدل ارزشهاي رقابتي........................................................................................................................ 74

9-17-2- چشم اندازهاي مديريتي از اثربخشي.............................................................................................. 76

10-17-2- چارچوب نظري پژوهش................................................................................................................. 77

11-17-2- جمع بندي فصل دوم..................................................................................................................... 83

فصل سوم : روش شناسي پژوهش.................................................................................................................... 85

1-3- مقدمه ....................................................................................................................................................... 86

2-3- جامعه ‎آماري ............................................................................................................................................ 86

3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه ............................................................................................................ 86

4-3- ابزارهاي جمع آوري داده ها .................................................................................................................. 88

1-4-3- منابع داده ها ...................................................................................................................................... 88

2-4-3- پايايي پرسش ها ................................................................................................................................. 89

3-4-3- متغيرهاي اندازه گيري شده در پژوهش ........................................................................................... 89

4-4-3- نوع متغير و مقياسهاي اندازه گيري .................................................................................................. 92

5-3- روش تجزيه و تحليل داده ها ................................................................................................................. 93

1-5-3- مدل تجزيه و تحليل داده ها ............................................................................................................. 93

2-5-3- روشهاي آماري براي تحليل داده ها ................................................................................................. 94

 

فصل چهارم: تحليل داده ها ................................................................................................................................ 96

1-4- مقدمه ....................................................................................................................................................... 97

2-4- تحليل پايايي پرسش هاي پرسشنامه ................................................................................................... 97

3-4- توزيع فراواني داده‌ها ............................................................................................................................. 100

4-4- آزمون كولموگوروف- اسميرنوف............................................................................................................. 111

5-4- همبستگي متغير ملاك اثربخشي با متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي...................................... 114

6-4- تحليل رگرسيون چند متغيري خطي.................................................................................................... 117

7-4- گزينش متغيرهاي پيش بين.................................................................................................................. 124

8-4- نمودار پراكنش........................................................................................................................................ 124

9-4- بررسي مقادير پرت................................................................................................................................. 125

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري............................................................................................................... 127

1-5- مقدمه ..................................................................................................................................................... 128

2-5- مروري بر چارچوب نظري پژوهش ....................................................................................................... 128

3-5- يافته هاي مهم پژوهش ........................................................................................................................ 129

4-5- نتايج و پيشنهادهاي پژوهش ............................................................................................................... 133

1-4-5- پيشنهاد به پژوهشگران .................................................................................................................... 143

2-4-5- پيشنهاد به شركتهاي بازرگاني.......................................................................................................... 144

3-4-5- پيشنهاد به دولت .............................................................................................................................. 148

منابع.................................................................................................................................................................. 153

پيوست 1........................................................................................................................................................... 162

پيوست 2.......................................................................................................................................................... 182

 

فصل اول

مقدمه


1-1- مقدمه

در نهايت ، قرن بيستم، شركتهاي جهان را وادار به گسترش حيطه تفكر در مورد چگونگي اداره امور خود كرد. قرن بيست و يكم بسيار چالشگرتر از قرن بيستم خواهد بود. شركتهاي انتفاعي ، به منظور حفظ يا ارتقاي توان رقابت و ادامه حيات خود بايد بطور پيوسته شرايط محيط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبيق دهند. بي‌توجهي به شرايط بيروني، درست مانند حركت در تاريكي بدون چراغ است. مسايل پيش روي سازمان بايد به موقع تشخيص داده شوند، درست تعريف شوند و در برابر آنها راه حلهاي نظري درست، ارائه و اجرا شود . اين فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهميت آن ، بيان مساله ، سؤالات و فرضيات پژوهش را دربردارد.

 

2-1- مسأله

پيش بيني ها درباره سدة 21 فراوان است. اما در مورد ادامه افزايش مرحله اي فشارهاي جهاني شدن كه تغييرات بنيادين در مرزهاي سنتي كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهاني شدن فرصتهاي با سخاوتي خلق خواهد كرد، از سوي ديگر چالشهاي مهمي نيز براي كشورها و مديران اجرايي در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهاني، قوانين و اصول رقابت جهاني را به چالش وادار خواهد كرد، (شاكر – 1999).

ما در جهاني زندگي مي كنيم كه حدوداً از 200 كشور تشكيل شده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم از بعضي جهات، از فعاليتهاي آنها تأثير مي پذيريم. در شرايط كنوني نداشتن رابطه با كشورهاي ديگر غير ممكن است. بر اساس آمار «سازمان جهاني تجارت»[1] ، در ژوئيه سال 2001 ميلادي، 142 كشور عضو آن و 29 كشور مثل روسيه و چين در حال مذاكره براي پيوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پيوستن به سازمان تجارت جهاني اجباري نيست. ولي حداقل تمايل به استفاده از مزايا و فوايد آن كه سهمش از تجارت جهاني بيش از 90 درصد كل تجارت جهان است، ضرورت عضويت، در آن را اجتناب ناپذير مي كند. با توجه به اينكه پيشرفتهاي نظام تجارت جهاني، اثر قاطعي بر محيط كسب و كار دارد، ملاحظه محيط كسب و كار يكي از عوامل مهم، در پايداري و رشد آينده شركتهاي بازرگاني خواهد بود.

از طرف ديگر شركتهاي بازرگاني در دنيا به سمت جهاني شدن گرايش گسترده اي يافته اند. شركتهاي ايراني به ناچار - حداقل در داخل كشور- در مقابل بعضي از آنها قرار مي گيرند به طوري كه در حال حاضر بسياي از شركتهاي ايراني از اين تقابل در امان نيستند. ايستايي و مقابله دربرابر شركتهاي خارجي يا داشتن موضع تهاجمي نسبت به آنها، مستلزم پاييدن و پويش مناسب محيط و فراهم آوردن ابزار لازم است. به‌علاوه يكي از هدفهاي عمده سياستهاي اقتصادي كشور، رهايي از تكيه بر وابسته بودن به صادرات تك محصولي (نفت) است. بدون توجه به شرايط و تحولات محيطي، چگونه مي توان رقباي توانمند را شناخت و با آنان مقابله كرد.

شركتهاي ايراني به منظور آمادگي براي تطابق با محيط، بايد از انعطاف پذيري لازم برخوردار باشند. چارلز هندي، يكي از نظريه پردازان برجسته سازمان و نويسنده عصر بي خردي[2] و عصر تضاد[3]، اخيراً از يك داستان جالب استفاده كرده است. داستان پيكي كه بدون داشتن هرگونه حقاقدام خارج از چارچوب قوانين خشك، باعث اتلاف منابع سازماني مي‌شود. اين موضوع را دس[4] در مقاله خود با عنوان فارغ از كنترل (راهبردي )[5]، به منظور آگاه كردن سازمانها از ضرورت انعطاف پذيري، بيان مي‌كند.

در عصر حاضر شركتهاي بسياري هستند كه با تدوين و اجراي مقررات و قوانين خشك، مانع از خلاقيت ، نوآوري و انعطاف‌پذيري لازم در مقابل تغييرات مي شوند.

يك جنبه مهم كار مديريت ارشد، تطبيق شايستگيهاي سازمان با فرصتها و مخاطرات ناشي از تغييرات محيطي، بصورت اثر بخش و كارا است. ويژگيهاي بنيادين اين تطبيق راهبرد سازمان است، همه سازمانها به صورت مدون يا غير مدون داراي راهبرد هستند ولي چون راهبرد مقوله مهمي است، بهتر است مدون باشد، (هافر و شندل - 1986)[6]. روشن بودن راهبرد ، با اثر بخشي سازمان رابطه‌اي مستقيم دارد. حتي اثر بخشي آينده سازمانهايي كه بدون راهبرد مدون عملياتي اثربخش داشته اند، با ترديد همراه است، ( تريگو و زيمرمن -1377)[7]. البته تفاوت عملكرد راهبرد مدون و راهبرد غيرمدون، موضوع اين پژوهش نيست. چنان كه گفته شد همه سازمانها راهبرد دارند، بحث اين تحقيق توجه به متغيرهاي كنترل راهبردي است كه با متغير اثربخشي رابطه مستقيم دارند و توجه به آنها، به منظور بهبود اثربخشي، ممكن است باعث تغيير يا اصلاح راهبرد شود.

يكي از پيش فرضهاي اين پژوهش ضرورت به كارگيري كنترل حركت راهبردي و كنترل جهش راهبردي (لورانژ)[8] است زيرا پيوستگي و ناپيوستگي، مشخصه بارز محيط امروز است. در حاليكه سازمان با راهبرد مدون و يا غيرمدون در حال فعاليت است، ممكن است با تغييرات غير منتظره اي مواجه شود كه تغيير اساسي در راهبرد را اجتناب ناپذير كنند. از طرف ديگر نظارت بر اجراي راهبرد نيز از وظايف كنترلهاي راهبردي است.

به علاوه، احتمال موفقيت بهترين راهبردهايي كه به صورت نامطلوب به اجرا در آيند، بسيار اندك است. بنابراين اجراي راهبرد بايد درست و متناسب با شرايط باشد. از طرف ديگر كنترل راهبردي بايد متناسب با راهبرد اجرا گردد. به عبارت ديگر نوع كنترل راهبردي بايد متناسب با نوع راهبرد باشد. مثل نوع كنترل در شعبات شركتهاي چند مليتي كه بهتر است از بين سه نوع كنترل ستاده، داده و اقدام، كنترل در شعبات: در مرحله ابتدايي از يكپارچگي، بيشتر مبتني بر كنترل ستاده، و در مرحله مياني از يكپارچگي، بيشتر مبتني بر كنترل اقدام، و در مرحله يكپارچگي زياد، بيشتر مبتني بر كنترل داده باشد (موراليد هاران و هميلتون - 1999)[9].

فرض برآن است كه از يك بعد، مشكل از آنجا ناشي مي شود كه با وجودي كه شركتهاي مورد مطالعه، متغيرهاي كنترل راهبردي را به كار مي گيرند، ولي توجه به متغيرهاي مذكور از سطح مطلوبي برخوردار نيست. بنابراين، فرض مي شود كه توجه بيشتر به متغيرهاي مورد بحث، باعث افزايش اثربخشي خواهد شد، به شكلي كه شركتهاي مورد نظر با پاييدن و پويش مناسب محيط، حتي در امر نفوذ به بازارهاي جهاني موفقيتهايي كسب خواهند كرد.

 

3-1- سابقه موضوع

در طي جمع آوري منابع براي اين پژوهش، كاري مشابه كه در فهرست كارهاي دانشگاههاي كشور ثبت شده باشد، چه در سطح كارشناسي ارشد و چه در سطح دكتري، مشاهده نگرديد. تلاشهاي فراوان براي دستيابي به پايان نامه‌اي با موضوع «رابطه متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي» در خارج از كشور نيز بي‌حاصل ماند.

كنترل راهبردي و اثربخشي از موضوعاتي هستند كه در سطح جهان براي پژوهش جاي بسيار دارند، به ويژه در زمينه كنترل راهبردي، كار چنداني صورت نگرفته است، حتي هنوز توافق كاملي در مورد واژه هاي اصلي به كار گرفته شده در آن، به وجود نيامده است. بقولي مطالعه در زمينه كنترل راهبردي هنوز در دوران كودكي خود به سر مي برد.

عملكرد بالا در دراز مدت به جهت گيري راهبردي، اثربخشي راهبردي و يكپارچگي راهبردي درست، وابسته است. تدوين و حفظ سه مورد مذكور از وظايف كنترل راهبردي است. دستيابي به جهت گيري و اثربخشي راهبردي مستلزم توجه به متغيرهاي عمده اي است. در رابطه با متغيرهاي سطح صنعت و سطح شركت، اولين آرايه مربوط به تجزيه و تحليل شركت، آرايه بي‌سي‌جي است كه دو متغير رشد و سهم نسبي از بازار را در دو بعد به عنوان معيارهاي تحليل در نظر مي‌گيرد. بعد از آن آرايه جي‌اي است كه متغيرهاي بيشتري را در دو بعد جذابيت صنعت و جو رقابتي لحاظ كرده است.

كنترل راهبري شركت براساس متغيرهاي متعدد از جمله: نرخ بازگشت سرمايه، سهم بازار، سودآوري، مأموريت ، هدف ها ، راهبردها و خط مشي هاي فعلي شركت، اطلاعات در مورد هيأت مديره و مديريت ارشد شركت ، محيط دور (اقتصادي،‌اجتماعي ، سياسي و فناوري)، محيط نزديك (رقبا، مشتريان، سهامداران، عرضه كنندگان)، نقاط قوت و ضعف رقابتي شركت در رابطه با ساختار، فرهنگ و منابع شركت (بازاريابي، مالي، تحقيق و توسعه ،‌مديريت منابع انساني ،‌سيستم هاي اطلاعي) از كارهايي است كه شركتهاي امريكايي براي مميزي راهبردي شركت خود اجرا مي كنند (هانگر و ويلن – 307: 1381).

در نهايت يادآور مي‌شود كه در ارتباط با موضوع اين پژوهش، تا كنون در ايران تحقيقي صورت نگرفته است.

 

4-1- هدف

رقابت در اقتصاد جهاني سدة 21 پيچيده، چالشگر و همراه با فرصتها و تهديدات رقابتي خواهد بود. پيش بيني هاي رهبري راهبردي مؤثر، در حاليكه در محيطهاي متلاطم و غير قابل پيش بيني رقابت مي شود، مي تواند به ارتقاي عملكرد شركتها كمك كند (ايرلند و هيت- 1999)[10].شركتها بايد متغيرهاي عمده اي كه در عملكرد آنها تأثير گسترده دارند به طور پيوسته در نظر داشته و حتي احتمال تغييرات در آنها را پيش بيني كنند.

هدف اصلي اين تحقيق تأكيد بر وابسته بودن اثر بخشي شركتهاي بازرگاني با ملاحظه متغيرهاي كنترل راهبردي است. يعني يكي از هدفهاي اين پژوهش، آن است كه نشان داده شود كه توجه و به كارگيري متغيرهاي كنترل راهبردي، باعث افزايش اثربخشي خواهد شد. شايد افراد مرتبط زيادي باشند كه از اهميت موضوع مطلع نيستند و يا موضوع را جدي نمي گيرند . هدفهاي ديگر عبارتند از: پيشنهاد به شركتهاي مورد آزمون در مورد ضرورت به كارگيري متغيرهاي كنترل راهبردي با توجه به جهاني شدن رقابت، پيشنهاد به دولت به منظور آماده كردن بستر رشد و مشاركت در گسترش مفاهيم مديريت راهبردي درايران و ايجاد زمينه براي تحقيقات گسترده بعدي.

 

5-1- ضرورت و اهميت پژوهش

تلاطم محيطي سالهاي اخير ، شركتها را مجبور به واكنشهاي متعدد و سريع مي نمايد. شركتهايي كه محيط را نمي پايند و پويش نمي كنند، دچار مشكلات فراوان شده، احتمالاً با زوال مواجه مي شوند. سازمانها با محدوديتها و كنترلهاي بيروني مواجه هستند، به بيان ديگر، شركتها از بيرون كنترل مي شوند (رحمان سرشت، 2-181: 1377، به نقل از فيفر و سالانسيك) اثربخش بودن سازمانها مستلزم به كارگيري كنترلهاي راهبردي مناسب است. كنترل به مديران كمك مي كند تا تغييرات محيطي (مثل تغيير در ماهيت رقابت ) و آثاري كه آنها بر پيشرفت شركت دارند، زير نظر داشته باشند (استونر، 964: 1379).

وقتي صحبت از پايداري شركت مي‌شود، رجوع به كنترل راهبردي اجتناب ناپذير مي‌گردد. اهميت كنترل راهبردي از واقعيت هاي اصلي زندگي سازماني ناشي مي‌شود. كنترل راهبردي شركت را براي آگاهي از محيط بيروني و پاسخگويي به آن، كه اغلب يك منبع سريع تغيير و غير قابل پيش بيني است، مستعد مي كند، (بند و اسكلن - 1995[11]).

كنترل راهبردي با زيرنظر داشتن مسير راهبرد در حال اجرا ، سر و كار دارد. مسايل و تغييرات در فرضيات بنيادي را كشف كرده، تعديلات لازم را انجام مي‌دهد ، آيا حركت در جهت درست است؟ آيا مسايل كليدي درجاي خودشان قرار دارند؟ آيا فرضيات درباره روندهاي عمده و تغييرات، درست هستند؟ آيا كارهاي حياتي كه لازم است انجام شوند، در حال انجام هستند؟ آيا لازم است راهبرد تعديل يا تعطيل شود ؟ (پيرس و رابينسون - 1988).

به نظر مي رسد كه شركتهاي ايراني هنوز به اهميت اعمال متغيرهاي كنترل راهبردي پي نبرده اند. عدم آگاهي كامل از محيط شركت، پاسخگويي، در نتيجه اثر بخشي شركت را كاهش مي‌دهد و با گذشت زمان موجب افول آن خواهد شد. در حالي كه توجه پيوسته به متغيرهاي محيطي موثر و انتخاب و اجراي راهبرد مناسب، باعث خواهند شد كه سازمان بطور پيوسته عملكردي بالا داشته باشد.

فرضيات اساسي و بنيادين سازمان بايد نتيجه پويش محيط باشند. فرضيات مذكور در طي اجراي راهبرد، بايد به طور پيوسته پاييده شوند. در غير اين صورت ممكن است، فرضيات حاصل از پويش اوليه محيط، با گذشت زمان اعتبار خود را از دست بدهند و تكيه بر آنها باعث كاهش عملكرد سازمان شود.

 

6-1- پرسش‌هاي پژوهش

پژوهش سعي دارد به پرسشهاي زير پاسخ دهد:‌

پرسش‌هاي اصلي :

1- آيا متغيرهاي كنترل راهبردي در شركتهاي نمونه فعال در بازار سهام ايران به كار گرفته شده اند؟

2- آيا شركتهايي كه متغيرهاي كنترل راهبردي را بيشتر به كار برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

پرسش‌هاي فرعي :

1- آيا توجه به رشد صنعت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد؟

2- آيا توجه به حاشيه سود صنعت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مسقيم دارد ؟

3- آيا توجه به شدت رقابت در صنعت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد؟

4- آيا توجه به توليد با مقياس اقتصادي فناوري در صنعت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد ؟

5- آيا توجه به آثار اجتماعي، قانوني و انساني با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد ؟

6- آيا توجه به سهم نسبي از بازار با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد ؟

7- آيا توجه به حاشيه سود شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد ؟

8- آيا توجه به آشنايي با مشتريان شركت با اثربخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد ؟

9- آيا توجه به نقاط قوت و ضعف رقابتي شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد ؟

10- آيا توجه به قابليتهاي فناوري شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد ؟

11- آيا توجه به قابليتهاي مديريت شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد؟

12- آيا توجه به قيمت و كيفيت محصولات شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد ؟

 

7-1- فرضيه هاي پژوهش:

1- شركتهاي مذكور كنترل راهبردي را به كار برده اند.

2- اثربخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيمي با اعمال متغيرهاي كنترل راهبردي داشته است.

فرضيه هاي فرعي :

1- توجه به رشد صنعت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

2- توجه به حاشيه سود صنعت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

3- توجه به شدت رقابت در صنعت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

4- توجه به توليد با مقياس اقتصادي فناوري صنعت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

5- توجه به آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

6- توجه به سهم نسبي از بازار با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

7- توجه به حاشيه سود شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

8- توجه به آشنايي با مشتري با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

9- توجه به نقاط قوت و ضعف رقابتي شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

10- توجه به قابلتهاي فناوري در شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

11- توجه به قابليتهاي مديريت شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

12- توجه به قيمت و كيفيت محصولات شركت با اثر بخشي شركتهاي مذكور رابطه مستقيم دارد.

 

8-1- واژه هاي كليدي پژوهش

راهبرد: راهبرد، الگو يا برنامه اي است كه هدفهاي عمده، خط مشي ها و زنجيره هاي اقدام يك سازمان را به صورت كاملاً بهم پيوسته تركيب مي كند (كويين - 1980)[12].

كنترل هاي راهبردي: رويه هاي رسمي يا غيررسمي هستند كه به صورت بندي و حفظ جهت گيري راهبردي، اثربخشي راهبردي و يكپارچگي راهبردي كمك مي كنند. جهت گيري راهبردي، پويايي راهبردها را حفظ مي كند، اثر بخشي راهبردي، تضمين مي كند، راهبردهايي كه تدوين شده اند، طي زمان اثربخش باقي بمانند و انسجام (يكپارچگي ) راهبردي، تضمين مي كند كه اجراي راهبرد با يك شيوه منسجم (يكپارچه) در سراسر شركت، انجام شود (فيگنر- 1990)[13].

اثربخشي: اثربخشي، دستيابي به عملكرد مالي مناسب (مثل رشد فروش، سود و درآمد هر سهم) و عملكرد عملياتي مناسب (مثل عرضه محصولاتي جديد و كيفيت محصول) با توجه به هدفهاي سازماني است.
(كامرون - a,b1983)[14].


 

فصل دوم

ادبيات تحقيق و مباني نظري


1-2- مقدمه

دليل موجوديت شركتهاي انتفاعي، وجود تقاضا براي كالا يا خدمات آنها است. اگر تقاضا براي محصولات آنها وجود نداشته باشد ، توجيه عاقلانه اي براي فلسفه وجودي آنها باقي نخواهد ماند. از طرف ديگر تقاضا براي محصولات شركتها ثابت نيست به ويژه در محيط سريع التغيير امروزه اين تقاضا از ابعاد مختلف، مثل نوع، جنس، شكل، اندازه و مقدار ‌پيوسته در حال تغيير است.

از يك بعد اصلاح عملكرد، در پاسخ به محيط صورت مي گيرد و بنابراين بدون شناخت تغييرات محيطي، اصلاح عملكرد غير ممكن است. در واقع عملكرد شركت بايد متناسب با نيازهاي محيط باشد . از طريق كنترل راهبردي كه به داشتن ديدي روشن از مأموريت،نيروهاي مهاجم و پيشرفت به سوي هدفها اشاره دارد، ( لورانژ و همكاران-1986[15])، مي توان موقعيت شركت را در محيط ( از نظر سهم بازار ، رشد و مانند اينها)، به طور پيوسته و نظام مند بررسي نمود تا در صورت نياز، مأموريت شركت تأييد يا اصلاح شود و نيروهاي مهاجم شناخته شده و در مقابل آنها اقدامات لازم عملي گردد و هدفها نيز مورد بررسي قرار گيرند.

اين پايان نامه شامل دو عنصر از سه عنصر گسترده است كه جهت تأمين هدفهاي راهبردي سازمان ضروري هستند : 1- جهت‌گيري راهبردي. 2- اثر بخشي راهبردي. انسجام راهبردي كه متضمن هماهنگي راهبردي همه عناصر سازمان در يك سطح كافي است، ( تناسب با كنترلهاي عملياتي و تاكتيكي ) موضوع اصلي اين پايان نامه نيست، بنابراين در فصل دوم موضوع انسجام راهبردي مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

فصل دوم ادبيات موضوع و مباني نظري درباره كنترل راهبردي، اثربخشي و مدل نظري پژوهش را در بردارد.

 

2-2- سامانه‌هاي كنترل راهبردي

سامانه‌هاي كنترل راهبردي يكي از سرفصل‌هاي اصلي مديريت راهبردي است كه جايگاه آن در فرآيند مديريت راهبردي در نمودار (1-2) مشخص است (لورانژ و همكاران – 1986).

كنترل راهبردي به لحاظ ناپيوستگي[16] محيطي ضروري است، اگر محيط بدون تغيير باشد، نيازي به پاييدن ندارد و سازمان با ماموريت و هدفهاي از پيش تعيين شده و با تحليل اوليه از نيروهاي بيروني و غيره به پيشرفت خود ادامه مي‌دهد. درحالي كه ناپيوستگي در بسياري از بخشها، سازمان را براي ادامه حيات مجبور به بازنگري در مأموريت، هدفها و تحليل نيروهاي بيروني مي‌كند. در سالهاي اخير، ناپيوستگي را در بسياري از بخشهاي اقتصادي آزموده‌ايم. در چنين وضعيتهايي تغيير پذير، داشتن ديدي روشن از ماموريت، نيروهاي مهاجم و پيشرفت به سوي هدفها براي سازمان بسيار مهم است. براي درست انجام دادن موارد مذكور لازم است كه همراه با ديگر فعاليتها، به پيشرفت سازمان توام با ابعاد راهبردي مناسب، نظارتي نظام مند داشته و راهبرد سازمان را بر مبناي آن ارزشيابي و اصلاح كنيم. اين فرآيند كه ما آنرا كنترل راهبردي مي‌ناميم؛ تركيبي حائز اهميت و غالباً نا‌پيدا[17] از سامانه‌هاي ضروري براي مديريت اثر‌بخش است. يك سامانه‌ برنامه‌ريزي كه محيط خارجي و قوتها و ضعفهاي داخلي را ارزيابي مي‌كند ، به توانمندي كامل خود نخواهد رسيد، مگر اينكه در همان زمان، پيشرفت سازمان را همراه با ابعاد راهبردي كليدي پاييده[18] و ارزيابي نمايد (لورانژ و همكاران-‌1986 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تدوين هدفهاي راهبردي 4- اجراي راهبرد: ساختار ، سامانه‌ها و فرآيند

2- تدوين راهبرد: موضوعات و تصوركلي 5- كنترل راهبردي

3- تدوين راهبرد: قدرت و سياست 6- تحليل محيطي به صورت كلان براي مديريت راهبردي

 

 

نمودار (1-2 ) فرآيند مديريت راهبردي

 


3-2-ناپيوستگي محيطي

يك روش مفيد براي شروع درك انواع ناپيوستگي كه در محاسبه ضرورت كنترل راهبردي بايد در‌نظر گرفته شود؛ گروه‌بندي آنها در چهار قلمرو گسترده است. رويكردي كه نويسندگان متعددي (مثل اندوز و استينر) آنرا در مبحث راهبرد شركت به كار برده‌اند. اين چهار قلمرو ، قلمروهاي اجتماعي، اقتصادي، فناوري و سياسي هستند. هر يك از اين قلمروها دلايل مستحكمي را براي داشتن يك سامانه‌ كنترل راهبردي اثر بخش ارائه مي‌دهند. براي مثال، تغيير كردن اولويتها در محيطهاي اجتماعي و سياسي، مثلاً تغيير نقش دولت در زندگي شهروندان عادي و افزايش تمايل به داشتن كيفيت كالا، كه نيازمند نظارت فعال متغيرهاي كيفي هستند؛ تغيير شكل شبكه‌هاي امنيت اجتماعي كه به وسيله دولت آماده مي‌شود، مفهوم روشني براي الگوهاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارند به طور مشابه مديريت بهينه ناپيوستگي در قلمرو‌هاي اقتصادي و فناوري نيز نيازمند يك سامانه‌ كنترل راهبردي اثر‌بخش است ( لورانژ و همكاران - 1986). در زير چهار قلمرو به اختصار شرح داده مي‌شوند، ( ديويد - 1379)

 

1-3-2-نيروهاي اجتماعي، فرهنگي

تغييرات عوامل اجتماعي، فرهنگي ، بوم شناسي و محيطي مي تواند اثرات عمده اي بر بازارها، مشتريان، محصولات و خدمات بگذارد. تهديدها و فرصت هاي ناشي از تغيير در اين عوامل، توانسته است سازمانهاي كوچك و بزرگ (در همه صنايع) را به چالش بطلبد.

 

2-3-2- نيروي هاي اقتصادي

عوامل اقتصادي بر جذابيت راهبردهاي گوناگون اثرات مستقيمي دارد. مثلاً اگر نرخ بهره افزايش يابد هزينه سرمايه گذاري بيشتر مي شود. همچنين اگر نرخ بهره افزايش يابد، درآمد قابل تصرف كاهش مي يابد و در نتيجه تقاضا براي كالاهاي غير ضروري كم مي شود. اگر نرخ دلار تغيير كند، صنايع مختلف تحت تأثير آن قرار خواهند گرفت.

 


3-3-2- نيروهاي فناوري

نيروهاي فني، منبع ديگر فرصتها و تهديداتي مي باشند كه سازمانها به هنگام تدوين راهبردها، بايد آنها را مورد توجه قرار دهند. تغييرات بسيار شديدي كه در فناوري رخ داده است و كشف هاي جديد مثل، ابرهادي‌ها، مهندسي رايانه، روبات ها، كارخانه هاي بدون كاركنان، داروها، شبكه هاي ماهواره اي ، ليزر، انتقال پول از طريق دستگاههاي الكترونيكي اثرات شديدي بر سازمانها داشته اند.

 

4-3-2- نيروهاي سياسي، دولتي و قانوني

دولت هاي خارجي، سازمان هاي دولتي محلي، ايالتي و مركزي، تدوين كننده يا حذف كننده مقررات هستند. از طرف ديگر يارانه پرداخت مي كنند، مشتري سازمان هاي ديگر هستند و كارفرما هستند. بنابراين عوامل ياد شده به صورت فرصت و تهديدهايي براي شركت هاي بزرگ و كوچك در مي آيند. سازمان ها، هنگام تدوين و اجراي راهبرد، بايد به اثرات ناشي از متغيرهاي سياسي توجه كنند.

 

5-3-2- آثار ناپيوستگي‌هاي محيطي

در واقع هر وضعيت دشوار در كسب و كارها، مثالي از تاثير شديد يكي يا چند نيرو از اين نيروها را بر شركت يا صنعت ارائه مي‌دهد. براي مثال فناوري جديد و بي‌نظمي تدريجي بر صنعت خدمات مالي تأثير شديدي مي‌گذارد. زماني امور بانكداري، يكي از عمليات متخصصان مالي در پشت سدهاي ناظر با ارتشهايي از كارمندان و روابط مشكل و پيچيده معطوف به مقامات بود. حالا بانكها قسمتي از صنعت خدمات مالي شده‌اندكه با شركتهاي بيمه، دلالان و حتي خرده فروشان مثل شركت سيرز ، روباك[19] رقابت مي‌كنند. در همه اين موارد، بينشها نه تنها به ما اجازه مي‌دهند كه ببينيم بيشتر سامانه‌هاي برنامه‌ريزي خلاق لازمند، بلكه در دوره‌هاي تلاطم، فكر كردن درباره يادگيري و يادگيري از معيارهاي جديد براي پاييدن عملكرد ضروري هستند. منظور آن است كه نبايد با تغيير جنگيد بلكه بايد از آن ياد گرفت. كنترل راهبردي خوب بايد تاكيد بر اين داشته باشد كه چگونه مي‌توان بر تغيير و ناپيوستگي چيره شد . اين عوامل بايد به عنوان فرصتها به نظر برسند نه به صورت تهديدات نا‌خواسته. كنترل راهبردي، در ميانه قلمرو تسلسلي زير جاي مي‌گيرد (لورانژ و همكاران- 1986).

كنترل نوع 1

غير قابل كنترل

كنترل نوع 2

قابل نفوذ

كنترل نوع 3

قابل كنترل

هيچ اقدامي از طرف شركت بر حوادث اين قلمرو تاثير ندارد، مثل تغييرات گسترده اجتماعي.

شركت قادر به تاثير گذاشتن در رفتار سهامداران و غيره است، مثل پويائيهاي صنعت.

شركت حاكم بر نيروي علت و معلول است، مثل كنترل عملياتي.

چهار نيرويي كه در صفحات قبلي بحث شد، از نقطه نظر شركت، به طور واقعي غير قابل كنترل‌اند، با اين وجود آنها عناصر قطعي[20] كنترل راهبردي هستند، كنترل نوع1 نيازمند آن است كه سازمان به طور فعال اين نيروها‌ي خارجي گسترده را بپايد و براي پاسخگويي به آنها در نقاط مقتضي گوش‌به زنگ باشد.

كنترل نوع 2 است كه ما آنرا كنترل راهبردي مي‌ناميم، چنين كنترلي يك سنگ‌بنا براي كنترل نوع 3 دارد كه در واقع بودجه‌بندي كلاسيك و كنترل عملياتي است. همه شركتها، در يك موقعيت تلاطم قرار ندارند. با وجود اين تغيير در بعضي از صنايع، غالباً فراگير است، مثلاً در صنايع سيمان و شيميايي(فله‌اي)[21] تغيير، بيشتر بصورت خطي و كمتر نا‌منظم است.

يك عيب عمده سامانه‌هاي برنامه ريزي راهبردي متداول[22]،عدم حساسيت آنها در برخورد با تغييرات محيطي است. از طرف ديگر سامانه‌هاي مديريت مقوله هاي راهبردي[23]،كه اخيرا در پاسخ به علائم ضعيف و محيطهاي متلاطم تدوين شده اند، فاقد بعضي از كيفيتهاي بصيرتي[24] پايا و انگيزشي هستند، (كاميلوس و همكارش[25]).

 

4-2-تعريف كنترل راهبردي

كلمه استراتژي از استراتگوس[26] كه يك كلمه يوناني به مفهوم كلي هنر است ، اقتباس شده است . مطابق تعريف فرهنگ لغتي، كنترل؛ اعمال كنترل يا آزمايش كردن يا بررسي به كار گيري يك استاندارد مقايسه را شامل مي‌شود. كنترل راهبردي از اين منظر به مفهوم آزمون يا بررسي هنر مدير عمومي است. با اين وجود، در عمل، مفهوم كنترل راهبردي نامفهوم‌تر است . ابهام توام با تلاشها به منظور ارائه يك تعريف مستقيم و تبديل آن به اصطلاحات (واژه‌هاي ) اجرايي در سازمان واقعي ، به وجود مي‌آيد . در زمينه مديريت ما سامانه‌ كنترل راهبردي را به عنوان يك سامانه‌ براي حمايت مديران در ارزيابي ارتباط راهبرد سازمان با پيشرفت آن در تكميل هدفهاي سازمان، و زماني كه اختلافاتي وجود دارد؛ به منظور حمايت قلمروهايي كه نيازمند توجه هستند، تعريف مي‌كنيم ( لورانژ و همكاران - 1986 ).

با توجه به ضرورت امر بهتر است در اين قسمت موضوع كنترل و راهبرد را بيشتر مورد بحث قرار دهيم.

 

1-4-2-كنترلهاي مثبت و منفي

در تئوري، در عمل مديريت و همينطور در زندگي، كنترل چندين معني در امتداد يك پيوستار از پاييدن تا تحميل كردن را شامل مي‌شود. فرهنگ لغت اكسفورد كنترل را بدين صورت معني كرده است: اعمال محدوديت يا جهت‌ بر اقدامات آزادِ ... . يكي از توجيه‌هاي مقرر براي زندان كردن، جدا كردن مجرم از جامعه به منظور جلوگيري از جرمهاي بيشتر، در مهندسي، طرحهاي برگشت به شرايط امن[27]، به منظور ممانعت فيزيكي خروج سامانه‌ از كنترل. در زمينه مديريتي، طبعاً اين مفهوم كنترل مورد نظر است. ديگر مفهوم معمول كلمه كنترل، ترس از مذمت يا تنبيه است. همانطور كه اُ اي دي[28] آنرا بيان مي‌كند: مواخذه كردن، احضار براي حسابرسي، توبيخ، نكوهش.. به چالش كشيدن، يافتن اشتباه... در اين مفهوم كنترل، اگر چه شخص به طور مستقيم از ورود به يك عمل ناخواسته منع نمي‌شود؛ بايد نگران پي‌آمدهاي ناخواسته عمل خود باشد. اين نوع كنترل نيز به طور آشكار در سازمانها متداول است، براي مثال كدهاي رفتار با كدهاي تلويحاً بيان شده، فرآيند تخصيص سرمايه يا ندادن افزايش حقوق نوعي از اين كنترل هستند كه در صورت نيل به نتيجه، پاداش (مقام، هديه،..) عرضه مي‌كنند. اينها به طور واقعي دو روي يك سكه اند- اجرا نكردن به مفهوم عدم دسترسي به پاداش است - از طريق چارچوب قراردادن نتايج به صورت مثبت(پاداش) تا منفي (تنبيه )، مي توان الگوهاي رفتاري مختلف ايجاد كرد (كانمن و همكارش – 1979)[29]. اين انديشه كنترل به طور وسيعي در ادبيات تئوري كارگزاري[30] شرح داده شده است،‌ (ايسن هارت- 1989)[31].

هر دوي اين مفاهيم به كار گرفته شده از كنترل عموماً به شكل منفي هستند. كنترل به منظور جلوگيري از آنچه افراد مي خواهند انجام دهند يا ترجيح مي دهند و نيز تحميل مستقيم يا غير مستقيم روشي كه ديگران برگزيده اند، اعمال مي شود. سومين مفهوم كلمه كنترل فاقد اين جنبه هاي منفي است و ممكن است منجر به آن شود كه بازيگر، كنترل را در يك شيوه مثبت ببيند و آن زماني است كه كنترل به صورت يك زنگ خطر، يك علامت هشدار دهنده كه حاكي از عدم درستي اجرا يا عدم تطابق با برنامه است، پنداشته مي شود و منجر به بحث دلايل انحراف از عملكرد مورد انتظار و ضرورت اصلاحات مي‌گردد. براي مثال در مديريت اقتصاد كلان، شاخصهاي آينده نگر[32]، اين نقش را بازي مي كنند. چراغ فشار روغن در يك ماشين، يك مقياس مهندسي است. گلد و كوئين، (1990)[33] براي بسياري از مديران، ارزشمندترين جنبه سامانه‌ كنترل راهبردي را پيدا كردند كه نشان مي‌دهد كنترل راهبردي تصور شده با اين شيوه زنگ خطر، مي‌تواند از طريق اعمال مفهوم مراوده صحيح به بيشترين سطح خود برسد.

 

2-4-2-كنترلهاي نتايج و اقدامات

با تبعت از مرچنت (1985)[34] مي توان دو نوع كنترل راهبردي را مشخص كرد: كنترل نتايج و كنترل اقدامات - و در ارتباط با راهبرد مي توان پرسيد:

* كجا مي خواهيم برويم؟ به چه نتايجي مي خواهيم برسيم؟

* چطور مي خواهيم به آنجا برويم؟ براي دستيابي به نتايج مورد نظر چه اقداماتي كه اميدوار كننده باشد، بايد اتخاذ گردد؟ (كويين -385: 1996)

اولين رويكرد مبتني بر فعاليت تدوين هدف[35] است. اما ما با كنترلهاي راهبردي سروكار داريم، در كنترلهاي راهبردي نتايج، بسته به ماهيت كسب و كار ، ممكن است براي چند دوره يا در واقع چند سال مشاهده نشوند. انگيزش با زمان در نظر گرفته شده براي دستيابي به هدف، نسبت معكوس دارد، يعني هر قدر زمان رسيدن به هدف طولاني تر باشد، به همان نسبت انگيزش كاهش خواهد يافت، بنابراين تنظيم تابلوهاي راه شمار، براي چيره شدن بر مسأله انگيزشي مديريت ضروري است (ربينيك و جويس – 1984)[36] . براي مثال، اگر هدف راهبردي نيل به رهبري بازار طي پنج سال باشد، ممكن است آماجهاي سالانه (تابلوهاي راه شمار) براي رشد در سهم بازار تدوين شوند.

دومين رويكرد كنترل اقدامات است اما در راهبردي- بر عكس عملياتي- مساله اجراي راه حل ، عموماً دراز مدت تر است. (در واقع يك جنبه تعريف راهبردي، زمان در نظر گرفته شده به منظور اجراي يك راه حل براي مساله است). چنين اجرايي نيازمند نه تنها يك اقدام، بلكه يك ساختار شناور و اقدامات حائز اهميت تدوين يك پروژه است.

اين دو رويكرد براي كنترل راهبردي كاملاً در اجرايشان متفاوت هستند، ولي به طور واضح مناسبات مشتركي با هم دارند ( به هم وابسته‌اند ) . همچنين اگرچه آنها زواياي مختلفي از نظر كنترل نشان مي‌دهند، اما از نظر موقعيت ادراكي[37] مشتركند، به گونه اي كه ما مي‌توانيم ارتباط بين وسيله هدف را درك كنيم. اما مشاهدات تجربي فرآيند راهبرد نشان مي‌دهد كه راهبرد تحقق يافته به طور نادري با راهبرد مورد نظر جور درمي‌آيد (مينتز برگ و همكارش)[38] ، به شكلي كه بيشتر فرآيندهاي مديريت راهبردي آگاهي ضعيفي در مورد ارتباطهاي « وسيله- هدف » نشان مي‌دهند.

در مطبوعات موضوع مشخص شده است كه بعضي از شرايط وجود دارد كه در آن نه تنها روابط (وسيله - ‌هدف) نامعلوم است ، بلكه نتيجه مورد نظر نيز نامعلوم است . در جائي كه چنين شرايطي وجود دارد، سومين طبقه كنترل مرچنت ممكن است مناسبتر باشد. كنترل پرسنل مرچنت (1985)، يا كنترل گروه اجتماعي[39](اوجي و بقيه) [40]. اين نوع كنترل هنوز هم به طور اساسي وابسته به پارادايم برنامه‌ريزي عقلايي است، به شكلي كه فرض مي كند نوع شخص يا فرهنگ لازم براي ارائه نتايج مورد نظر قابل شناخت است.انتخاب بين سه كنترل را مي توان به صورت شماتيك (نمودار 2-2) نشان داد.

 

1- آشنايي با قواعد سازمان جهاني تجارت، 1381.

[2] Age of Unreason

[3] Age of Paradox

[4] Dess,

[5] Out of (Strategic)Control

[6] Hoffer and Schendel

[7] Tregoe and zimerman

[8] Loarnge, () Strategic Momentum and Stroategic Leap Controls

[9] Muralidharan and Hamilton

[10] Irland and Hitt

[11] Band and Scanlan

[12] Quinn

[13] Fiegner

[14] Cameron

[15] Lorange, Scott and Ghoshal

[16] Discontinous

[17] Missing

[18] Monitors

[19] Sears , Roebuck and Company

[20] Crucial

[21] Bulk

[22] SPS

[23] SIMS

[24] Visionary

[25] Camillus and Datta,

[26] Strategos

[27] Falisafe

[28] Oxford English Dictionary

[29] Kahnman and Tversky

[30] Agency Theory

[31] Eisenhardt , 1989

[32] Forward

[33] Goold and Quinn

[34] Merchant

[35] Goal-Setting Activity

[36] Hrebiniak and Joyce ,

[37] Congnitive

[38] Mintzberg and Waters ,

[39] Clan

[40] Ouchi ,; Gooldand Quinn ,

 


مبلغ قابل پرداخت 14,256 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1884

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما