مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 2732
 • بازدید دیروز : 3834
 • بازدید کل : 12708976

مقاله74-بررسي امكان تشخيص استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس250ص


مقاله74-بررسي امكان تشخيص استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس250ص

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چکيده.....

مقدمه.

فصل اول: کلیات پژوهش...

1-1 مقدمه:

1-2 بيان مساله و علل انتخاب موضوع.

1-3 اهداف پژوهش:....

1-4 اهميت پژوهش:....

1-6 متغيرهای پژوهش:..

1-7 فرضيه های پژوهش:..

1-8 قلمرو پژوهش:..

1-1-8 قلمرو موضوعی...

2-1-8 قلمرو مکانی ..

3-1-8 قلمرو زمانی ...

1-9 محدوديتهای پژوهش ....

1- 10 روش پژوهش.........

1-11 روش جمع آوری اطلاعات .....................................................................................................................

1-12 ابزار اندازه گيری اطلاعات ......................................................................................................................

1-13 واژگان کليدی و اصطلاحات...................................................................................................................

1-14 ساختار پژوهش..........................................................................................................................................

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش........................................................................

1-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون.............................................

2-1 مقدمه:............................................................................................................................................................

2-2 گفتار اول: تاريخچه......................................................................................................................................

2-2-1 مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز....................................

2-2-2 متن پيشنهادی شماره 42 (ED42).......................................................................................................

2-2-3 متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)......................................................................................................

2-2-4 شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)..................................

2-2-5 بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات.....................................................

2-3 گفتار دوم: مبانی نظری................................................................................................................................

2-3-1 تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات..........................................................................................................

2-3-2 شناخت.....................................................................................................................................................

2-3-3 عدم شناخت.............................................................................................................................................

2-3-4 تهاتر.........................................................................................................................................................

2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم...................................................................................................................

2-3-6 معاملات مرتبط........................................................................................................................................

2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی.......................................................................................................

2-4-1 ترازنامه.....................................................................................................................................................

2-4-2 صورتهای مالی اساسی ديگر..................................................................................................................

2-4-3 يادداشتهای توضيحي صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام......

2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای...........................

مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه.............................................................................................................

2-5-1 آنچه براي انرون اتفاق افتاد؟..................................................................................................................

2-5-2 تاريخچه انرون.........................................................................................................................................

2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون.....................................................................................

2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلی.....................................................

2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص.........................................................................................................

2-2-1 مقدمه .......................................................................................................................................................

2-2-2 تعريف شرکتها با اهداف خاص............................................................................................................

2-2-3 ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه................................................................................................

2-2 گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی.............................................................................................................

2-2-1 مقدمه........................................................................................................................................................

2-2-2 ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه ...............................................................

2-2-3 اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است............................................

2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی ................................................................................................................

3- شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه........................................

1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی................................................................................

2-2-1 تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی......................................................................................................

2-2-2 معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق....................................................................................................

2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه...............................................

2-2 گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها........................................................................

3-2-1 سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزايش کنترل..

2-2-2 سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترل ......

نمی شود ...............................................................................................................................................................

2-2-3 سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود....................................................................................

2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها....................................................................

2-2-5 تلفيق.........................................................................................................................................................

2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت.................................................................................................................

1-2-3 ارزيابی معامله..........................................................................................................................................

2-2-3 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی..........................................................................................

3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت.................................................

2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار..................................................................................................

1-2-4 ارزيابی معامله..........................................................................................................................................

2-2-4 اجاره های سرمايه ای..............................................................................................................................

3-2-4 اجاره های عملياتی.................................................................................................................................

4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار....................................

5-2-4 استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها....................................................................................

2-5 گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد................................................................................................

1-2-5 ارزيابی معامله..........................................................................................................................................

2-2-5 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی..........................................................................................

3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد........................................

4-2-5 شيوه حسابداری.......................................................................................................................................

2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی...................................................................................................................

1-2-6 ارزيابی معامله..........................................................................................................................................

2-2-6 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی..........................................................................................

3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا.......................................................................................

4-2-6 تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري ...............................................................................

5-2-6 آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟....................................................

6-2-6 آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟................................................................................................

7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی.............................................................

2-7 گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم..................................................

1-2-7 ارزيابی معاملات......................................................................................................................................

2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140....................................................................................................

3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی..................................

2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ........................................................................................

1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل......................................................................................................................

2-2-8- طبقه بندی نسبتها ...................................................................................................................................

3-2-8- فرض تداوم فعالیت ...............................................................................................................................

2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش .................................................................................................................

1-2-10: نتيجه گيري...........................................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي).............................................................

1-3 مقدمه............................................................................................................................................................

2-3 اهداف پژوهش............................................................................................................................................

3-3 روش جمع آوري داده ها...........................................................................................................................

4-3 قلمرو پژوهش..............................................................................................................................................

5-3 جامعه آماري................................................................................................................................................

6-3 نحوه گردآوري اطلاعات............................................................................................................................

7-3 نمونه گيري..................................................................................................................................................

8-3 فرضيه هاي پژوهش....................................................................................................................................

9-3 متغيرهاي پژوهش........................................................................................................................................

10-3 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش.........................................................................................................

11-3 اندازه گيري متغيرهاي پژوهش................................................................................................................

12-3 روش آماري آزمون فرضيه ها..................................................................................................................

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش.............................................................

1-4 مقدمه............................................................................................................................................................

2-4 نتايج تحليل داده ها- سال 80....................................................................................................................

3-4 نتايج تحليل داده ها- سال 81....................................................................................................................

4-4 نتايج تحليل داده ها- سال 82....................................................................................................................

5-4 نتايج تحليل داده ها- سال 83....................................................................................................................

6-4 نتايج تحليل داده ها- سال 84....................................................................................................................

7-4 نتايج تحليل داده ها- سال 85....................................................................................................................

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات...........................................................................

1-5 مقدمه............................................................................................................................................................

2-5 خلاصه اي از كل پژوهش..........................................................................................................................

3-5 خلاصه يافته های پژوهش..........................................................................................................................

4-5 نتيجه گيري..................................................................................................................................................

5-5 پيشنهادات....................................................................................................................................................

1-5-5 پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش ...............................................................................................

2-5-5 پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي........................................................................................................

6-5 محدوديت هاي پژوهش..............................................................................................................................

7-5 فهرست منابع ..............................................................................................................................................

فصل ششم :پیوستها.....................................................................................................

1-4جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی- سال 1380 140

2-4 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380

3-4 آماره های آزمون ویلکاکسون (ناپارامتری )برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-4 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-5 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-6 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-7 جدول آمار های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1380

4-8 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-9جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1380

4-10 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-11 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-12 جدول آزمون t زوجی (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-13 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-14 جدول آزمون t (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-15 جدول آماره های آزمون ویلکاکسون برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-16 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-17 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-1 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-2 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-3 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-4 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-5 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-6 نمو.دار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-7 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-8 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-9 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-10 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-18 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-19 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-20 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-21 جدول آزمون t برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-22 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-23 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-24 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-25 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-26 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-27 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-28 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-29 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-30 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-31 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-32 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-33 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-34 جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-35 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-36 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-37 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-11 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-12 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-13 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-14 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-15 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-16 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-17 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-18 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-19 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-38 جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-39 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-40 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-41 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو- کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-42 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-43 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-44 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-45 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-46 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-47 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-48 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-49 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-50 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-51 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-52 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-53 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-54 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-55 جذول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-20 نمودارپراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-21 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-22 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-23 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-24 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-25 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-26 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-27 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-56 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-57 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-58 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-59 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-60 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-61 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-62 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-63 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-64 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-65 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-66 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-67 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از اختساب سال 1383

4-68 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-69 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-70 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-71 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-72 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-73 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-28 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-29 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-30 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-31 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-32 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-33 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-34 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-35 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-36 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-37 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-74 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-75 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-76 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-77 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-78 جدول آزمون t زوجی برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-79 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-80 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-81 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-82 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-83 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-84 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-85 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-86 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-87 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-88 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-89 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-90 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-91 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-92 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-93 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-38 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-39 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-40 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-41 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-42 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-43 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-44 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-45 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-46 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-47 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-94 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1385

4-95 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-96 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-97 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1385

4-98 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-99 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-100 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-101 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-102 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-103 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-104 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل وبعد از احتساب سال 1385

4-105 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-106 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-107 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-108 جدول آزمونهای نرمالیته برای متعیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1385

4-109 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-110 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-111 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-48 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-49 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-50 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-51 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-52 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-53 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-54 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-55 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-56 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-57 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1380

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1381

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1382

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1383

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1384

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

صفحه

 

 

شماره عنـــــــــــــوان

1-1 افشاي تعهدات‌قراردادي.................................................................................... 55

1-2 اطلاعات مربوط به شركت هاي مورد بررسي در ارتباط با تامين مالي خارج از ترازنامه..................... 104

1-3 خلاصه نتايج حاصل از آزمون‌هاي آماري بين سالهاي 1380-1385 .................................................135


فهرست شکلها

 

شماره عنـــــــــــــوان صفحه

1-1 انرون چگونه از شركتها با اهداف خاص براي تامين مالي خارج از ترازنامه استفاده

مي كرد .......................................................................................................................... .............................39

 


 

 

فصل اول

كليات پژوهش


1-1 مقدمه

با توجه به شتاب فرآيند علم و تكنولوژي در جهان صنعتي امروز، هر رشته اي از علوم به گرايشهاي تخصصي بيشتري تقسيم شده است. اين تقسيم بندي به خودي خود و بنا به نياز و ضرورت و پيچيدگيهاي روز افزون صنعت بوجود مي آيد. دنياي اقتصاد و روابط بين متغيرهاي اقتصادي و مالي هم از اين تحولات مستنثني نبوده است ومسائل اين رشته نيز روز به روز پيچيده تر و مشكل تر از قبل مي شود، بخصوص پول و بازارهاي سرمايه كه نقش مهم و تعيين كننده اي در اقتصاد دارند. تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سودآور در رشد شركت نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. توانايي شركت در تامين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركتها به حساب مي آيند[1] . يكي از بزرگترين چالش هاي شركتها براي ادامه فعاليتشان كمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه اي است كه شركتها را به انتخاب و تعيين روشهاي تامين مالي كوتاه مدت يا بلند مدت به طرق مختلف ترغيب و تشويق مي كند[2]. تصميم گيريهاي مربوط به تامين مالي توسط شركتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمايه وهمچنين تعيين و انتخاب بهترين شیوه تامين مالي و تركيب آن مي باشد در نتــــيجه يك شركت مي تواند از طريق تغيير در مواردي مانند سود هر سهم، خط مشي تقسيم سود، زمانبندي مدت و ريسك سودآوري و انتخاب شيوه تامين مالي بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالي هر واحد اقتصادي از منابع داخلي و خارجي تشكيل شده است، منابع داخلي شامل جريانهاي نقدي حاصل ازعمليات، وجوه حاصل از فروش داراييها ومنابع خارجي شامل استقراض از بازارهاي مالي و انتشار اوراق بهادار مي باشد.[3]

با بوجود آمدن نوآوريهاي مالي عمده اي كه در دهه 1980 شكل گرفت شركتها به روشهاي نويني از تامين مالي روي آوردند كه نيازهاي مالي خود را نه از طريق روشهاي متداول و رايج بلكه از طريق روشهاي تازه ودر مواري ابتكاري برآورده كردند كه اين مسئله منجر به پيدايش بحث هاي نوين در چگونگي ثبت وارائه اين نوع از تامين مالي توسط شركتها در گزارشهای مالي و در نشريات تخصصي حرفه حسابداری شد[4]. در اين پژوهش تلاش مي شود ماهيت و روشهاي تامين مالي خارج از ترازنامه و همچنين به اختصار دلائل استفاده توسط شركتها و در نهايت بررسي امكان تشخيص استفاده از اين نوع تامين مالي در شركتها توسط حسابرسان مستقل مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.


1-2 بيان مساله و علل انتخاب موضوع

موضوع روشهاي تامين مالي [5]براي شركتها همواره از جمله موضوعات بحث بر انگيز بوده‌ است. مساله مورد بحث در اين پژوهش شناخت يكي از روشهاي تامين مالي تحت عنوان"تامين مالي خارج از ترازنامه" (OBSF) [6] و بررسي چگونگي تشخيص آن توسط حسابرسان مستقل مي باشد.

توضيح اصطلاح تامين مالي خارج از ترازنامه قدري مشكل است، اين مشكل ابتدا در هنگام نگارش درباره اين موضوع بوجود مي آيد. بطور طبيعي فرض و قاعده براين است اقلامي كه قطعيت دارند به ترازنامه تعلق دارند و اقلامي كه قطعي نيستند از اين قاعده مستثني مي شوند. اثر عملي معاملات خارج از ترازنامه اين است كه اين گونه معاملات بصورت نمايش كامل از فعاليت اصلي در حسابها نشان داده نمي شوند كه اين امر ناشي از يكي از دو دليل زير است:

 • يا امكان دارد اقلام بوجود آمده از معامله به طور خالص در حسابها آورده شوند مانند خارج کردن وامهای دریافتی در برابر دارائی‌هایی که برای تامین مالی تضمین گذاشته شده‌اند.

·يا ممكن است اقلام حاصل از معاملات بصورت كامل از حسابها خارج شوند به اين صورت كه اين اقلام را بر اساس مبنايي به عنوان تعهدات آتي ارائه مي كند ونه بصورت دارايي‌ها و بدهيهاي فعلي مانند( تعهدات اجاره هاي عملياتي، تعهدات پرداخت يا دريافت نشده قراردادها يا قراردادهاي كالاهاي اماني و بدهيهاي احتمالي غير عملياتي).

نتيجه هر دو حالت اين است كه ترازنامه به كمتر ارائه كردن (كم نمائي) داراييها و بدهيها ازآنچه كه واقعاً هستند اشاره مي كند. و نسبتهاي مالي بهتري ارائه مي شود، مانند نسبتهاي اهرمي و بازده سرمايه بكار گرفته شده.

علاوه بر اين معمولا گروه ديگري از حسابها(حسابهاي سود و زياني) بدلائل زير تحت تاثير قرار مي‌گيرد:

·اول اينكه داراييها ازترازنامه به قصد فروش‌به همراه يك اثر سود متحمل خارج مي شوند.

 • دوم اينكه فعاليت خارج از ترازنامه زمانبندي يا افشاي اقلام درآمدي وابسته را متاثر مي كند، خصوصاً حضور يا عدم حضور اقلام در ترازنامه معمولاً يا بهاي تامين مالي درگير درمعامله را متاثر مي‌كند يا درون ساير اقلام درآمدها و هزينه ها قرار مي گيرد.

اصطلاح تامين مالي خارج از ترازنامه(OBSF)ظاهراً روي ترازنامه تمركز دارد اما با توجه به توضيحات بالا چنين معاملاتي روي ساير صورتهاي مالي نيز تاثير مي گذارد. براي مثال، هنگامي كه دارايي فروخته مي شود يكي از آثار اين عمليات اين است كه دارايي فروخته شده از ترازنامه حذف مي‌گرددو اثر ديگر اين است كه فروش در صورتحساب سود و زيان ثبت شده و سود و زيان حاصل از فروش اندازه گيري مي شود. بنابراين، ارتباطي بين قاعده تشخيص و عدم تشخيص اقلام در ترازنامه و قاعده شناخت درآمد وجود دارد. معاملاتي از اين دست در زمره معاملاتي قرار مي گيرد كه شكلشان با محتواي اقتصاديشان در مغايرت است، واكنش حسابداري شناسايي كردن اقلامي است كه داراي محتواي حقيقي و واقعي است و معاملات را به شكل واضح نمايش مي دهد.

معاملات خارج از ترازنامه معاملاتي هستند كه هدفشان اين است كه به شركتها اجازه دهند كه از بازتاب جنبه هاي قطعي فعاليتها در حسابها خودداري كنند، بنابراين، اين اصطلاح داراي مفهوم منفي است. عقيده براين است كه بايد از عملكرد كساني كه در چنين معاملاتي افراط مي كنند جلوگيري به عمل آيد. از اين منظر مي بايست استانداردهايي وضع شود كه اجازه ندهند حسابها توسط اثر معاملاتي كه انگيزه اصلي شان حسابسازي است گمراه كننده شوند.

با توجه به اینکه صورتهای مالی شرکتهایی که از روشهای متنوع تأمین مالی خارج از ترازنامه (OBSF) استفاده می کنند ممکن است برای استفاده کنندگان گمراه کننده باشد و نیز با توجه به اینکه شرکتهایی که از این نوع تأمین مالی استفاده می کنند معمولا و نه لزوماً دچار بحرانهای مالی و کمبود نقدینگی هستند که همین موضوع اثرات با اهمیتی در تداوم فعالیت شرکتها دارند، لزوم قضاوت حسابرسان مستقل از طریق چگونگی شناخت و تشخیص استفاده از این نوع تامین مالی و تعیین چگونگی استخراج اطلاعات مربوط و نحوه رسیدگی را ایجاب می کند.

1-3 اهداف پژوهش

در سالهای 2001 و 2002 رسوایی های بسیار زیادی در زمینه حسابداری شرکتها، حاکی از ضعف در سیستم حاکمیت شرکتی، شیوه های حسابرسی و گزارش‌های مالی بود كه مجلس سنای آمریکا از طریق تصویب لایحه ساربینز اکسلی[7] در سال 2002 به این ضعف پاسخ داد که مهمترین جزء قانون اسناد بهادار از دهه 1930 در بورس اوراق بهادار نیویورک محسوب می شود. بخش (C) 401 قانون مذکور مقرر مي دارد که کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)[8] مطالعه ای را در پاسخ به 2 سوال زیر آغاز نماید.

1- وسعت شیوه های خارج از ترازنامه (OBS) شامل امکان بکارگیری شرکتها با اهداف خاص (SPE) [9]

2- و اینکه آیا صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکتها به طور شفاف ترتیبات خارج از ترازنامه را منعکس می کند.؟

به منظور پاسخ دادن به این سوالات کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) مطالعه در مورد شیوه های نسبتاً گسترده در رابطه با حیطه و مفهوم واژه خارج از ترازنامه را آغاز کرد و مجموع متنوعی از شیوه های تجاری را مورد بررسی قرار داد که به عنوان مفاهیم ضمنی خارج از ترازنامه مورد توجه قرار می‌گیرند.

در این پژوهش سعی بر آن است که شیوه های مورد استفاده تأمین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتها، قوانین حسابداری موجود در ارتباط با این موضوع، چگونگی ثبت و انعکاس در گزارش‌های مالی شرکتها و دلائل استفاده شرکتها از این نوع تأمین مالی و در نهایت چگونگی برخورد حسابرسان مستقل در جهت تشخیص و شناخت استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

1-4 اهمیت پژوهش

امروزه تامین مالی خارج از ترازنامه (OBSF) یکی از جذاب ترین موضوعاتی است که در متون و کتب و نشریات تجاری و حسابداری دنیا به آن پرداخته می شود. این جذابیت بخاطر شناخت چگونگی فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز جهت ادامه فعالیت شرکتهای می باشد. تامین مالی خارج از ترازنامه همان طور که از نام آن پیداست به معاملاتی اشاره دارد که اثری از آنها در صورتهای مالی نبوده و این گونه معاملات برای سرمایه گذاران کاملا شفاف و نمایان نیست. با توجه به تئوری بازارهای کارا که شالوده آن وجود اطلاعات کافی و شفاف در بازار و انعکاس به موقع و سريع اطلاعات توسط شركتها می باشد، معاملاتی از قبیل تامین مالی خارج از ترازنامه موجب تغییر در ساختار سرمایه شرکت از طریق تغییر در نسبتهای کلیدی و به تبع آن عدم امکان مقایسه عملکرد شرکتها می شود. با عنایت به اینکه استفاده از این نوع تامین مالی به دلیل عدم ثبت و انعکاس بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی ممکن است باعث ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها و تعهدات و به تبع آن به وجود آمدن ابهام اساسی در ادامه فعالیت واحد تجاری شود و نهایت منجر به توقف فعالیت‌های واحد تجاری شود به عنوان یک موضوع خاص می باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد، چرا که اولین نیاز سرمایه گذاران و اعتباران دهندگان اطلاعات شفاف، مربوط و قابل اتكاء می‌باشد که شرکتها معمولا بدلیل تضاد منافع میان سرمایه گذاران و مدیران تحت عنوان تئوری نمایندگی[10] ممکن است اطلاعات مربوط و قابل اعتمادی را منتشر نکنند که این باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سرمایه و در نتیجه خروج از این بازار می‌شود، که البته سرمایه گذاران برای حل این مشکل متوسل به حسابرسی مستقل می شوند و متحمل هزینه های نمایندگی[11] که تلاشی از سوی سرمایه گذاران برای کنترل مدیران است، می شوند با توجه به دلایل ذکر شده در بالا مورد بررسی و مداقه قرار گرفتن روشهای معاملات خارج از ترازنامه، چگونگی ثبت و افشاء در صورتهای مالی توسط شرکتها و چگونگی برخورد حسابرسان مستقل با این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود.

 

1-5 نوع طرح و پژوهش

پژوهش های علمی از نظر هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می شوند:

بنیادی؛ کاربردی؛ تحقیق و توسعه

نتیجه تحقیق کاربردی کسب دانشی است که راهنما و دستور العملی برای فعالیتهای عملی خواهد بود، در حالیکه در تحقیق بنیادی هدف کسب دانش و آگاهی نو بدون در نظر گرفتن ارزش آنها در ایجاد تغییرات اجتماعی است.

از آنجا که در این پژوهش با بهره گیری از دانش کنونی از روش کتابخانه ای مباحث نظری مطرح گردیده و به کاربرد موضوع تحقیق در سامانه های اطلاعاتی پرداخته شده است، این پژوهش از نوع نظری و کاربردی است.

1-6- متغیرهای پژوهش

دراین پژوهش متغیر مستقل تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتها و متغیر وابسته آن شامل موارد زیر است:

 1. نسبتهای مالی شامل نسبتهای جاري، سريع و نقدينگي با استفاده از صورتهای مالی
 2. تغییر در ساختار سرمایه از طریق قابلیت پرداخت دیون با استفاده از گزارش حسابرسی
 3. تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت از طریق فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها با استفاده از گزارش حسابرسی.

 

1-7 فرضیه های پژوهش

در این پژوهش با توجه به اثرات استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی صورت‌های مالی سه فرضیه زیر صورت بندی شده است:

 1. استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه باعث تغییر در نسبتهای کلیدی شرکتها می شود.
 2. استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه باعث تغییر در ساختار سرمایه از طریق قابلیت پرداخت دیون شرکتها می شود.
 3. استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه باعث تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت از طریق فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها می شود.

1-8 قلمرو پژوهش

1-1-8 قلمرو موضوعی

موضوع پژوهش حاضر نوعی از تامین مالی توسط شرکتها تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه (OBSF)، روشهای موجود و همچنین چگونگی تشخیص و شناخت استفاده از این نوع تامین مالی توسط حسابرسان مستقل می باشد.

2-1-8 قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-1-8 قلمرو زمانی:

صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی منتشر شده 6 سال اخیر از (1380-1385) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-9 محدویت های پژوهش:

با توجه به اینکه کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380-1385 مورد بررسی قرار گرفته اند واز میان آنها تعداد 227 شرکت که در ارتباط با تامین مالی خارج از

ترازنامه بوده اند انتخاب شدند که در نهایت 100 شرکت به دلائل زیر مورد آزمون قرار گرفته اند .

1-عدم ذکر مبلغ استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه توسط حسابرسان مستقل .

2-عدم تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکتها (مندرج در گزارش حسابرس ) و عدم دسترسی به اطلاعات شرکتهای وابسته و مشمول تلفیق .

3-کمبود شدید منابع معتبر علمی در رابطه با موضوع در کشور .

 

1-10 روش پژوهش

روش این پژوهش علیّ- قیاسی است بدین صورت که به منظور بررسی کلیه روابط علیّ ممکن از طریق بررسی اثرات فعلی و داده های قدیمی در جستجوی علل توجیه کننده موضوع پژوهش.

ابتدا در مورد ماهیت تامین مالی خارج از تراز نامه و روشهای استفاده از این نوع تامین مالی مطالعه و بررسی به عمل مي آید و در پایان از طریق مطالعه میدانی درباره موضوع مورد بحث به جمع آوری اطلاعات می پردازد و با استفاده از آزمونهای آماری اطلاعات بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از آنها نتیجه گیری می نماید.

1-11 روش جمع آوری اطلاعات

بدلیل اینکه قصد آن است كه امکان استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتها مورد بررسی قرار گيرد، به عنوان نمونه جامعه آماری، تعداد کافی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای آماری انتخاب می شود، بدین ترتیب که اطلاعات مالی منتشر شده 6 سال اخیر شرکتهای مذکور به همراه گزارش حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات مربوط استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار ميگيرد.

1-12 ابزار اندازه گیری اطلاعات

برای اندازه گیری داده های جمع آوری شده نمونه آماری مورد نظر نرم افزار Excle و همچنين براي تحليل داده ها از نرم افزار آماري spss استفاده شده است.

 

1-13 واژگان کلیدی و اصطلاحات

 • تامین مالی Financing

تامین منابع مالی مورد نیاز برای یک شرکت یا یک پروژه خاص

 • تامین مالی خارج از تراز نامه (OBSF): off-balance sheet financing

انواعی از معاملاتی است که به صورتی از نمایش کامل از رویداد مالی رخ داده در حسابها نشان داده نمی شود.

 • شرکتها با اهداف خاص (SPE): Special purpose Entities

شکلی از شرکتهای تجاری که به منظور اجرای فعالیتهای از قبل تعریف شده تشکیل شده اند.

 • قانون ساربینز اکسلی (SOX): 2002 Sabanes-Oxley. ACT of

دستورالعملی قانونی مصوبه سال 2002 کنگره آمریکا در مورد چگونگی سیستم موثر کنترلی گزارشگری مالی، استقلال حسابرس، مسولیت شرکت ها و چگونگی افشاءهای مربوط به ترتیبات خارج از ترازنامه توسط شرکتها.

 • ساختار سرمايه Capital Structure . منظور در اين پژوهش حقوق صاحبان ســــــهام مي باشد.

1-14 ساختار پژوهش

ساختار این پژوهش بر تجزیه و تحلیل حسابداری و گزارش انواع مختلف شیوه های کاربردی خارج از ترازنامه برای تسهیل هر چه بهتر درک روشهای مورد استفاده طراحی شده است.

فصل اول شامل کلیات پژوهش است که از نظر گذشت.

فصل دوم ابعاد مختلف موضوع از دیدگاه نظری و پیشینه پژوهش و همچنین روشهای کاربردی موضوع پژوهش که در چهارده گفتار بررسي شده است.

شامل گفتاراول؛ تاریخچه. گفتار دوم؛ مبانی نظری. گفتار سوم؛ چارچوب گزارشهای مالی. گفتار چهارم؛ مسائل مربوط به شرکت انرون .گفتار پنجم؛ شركتها با اهداف خاص. گفتار ششم؛ قانون ساربینز اکسلی و گفتار هفتم تا گفتار سيزدهم به نقد و بررسي روشهاي متداول و رايج استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه پرداخته شده است و در گفتار چهاردهم مطالبي در مورد پيشينه پژوهش عنوان شده است.

فصل سوم: در زمینه روش شناسی پژوهش به روش جمع آوری اطلاعات و فرضیه های پژوهش و نحوه آزمون آماری داده ها توضیحاتی داده می شود.

فصل چهارم: شامل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. نخست اطلاعات توصیفی جامعه آماری و سپس نتایج حاصل از داده ها بیان می شود و در نهایت سایر یافته های پژوهش ارائه می‌گردد.

فصل پنجم: در برگیرنده نتیجه گیری و پیشنهادها برای پژوهش های آتی و دیگر یافته‌های پژوهش.

لازم به توضيح مي باشد مطالب مطرح شده، در فصل دوم عمدتا از دو منبع زير استفاده شده است:

1- Off Balance Sheet Finance (Ron Paterson) Janaury 1993(مآخذ شماره 9)

2- Report and Recommendations Pursuant to section 401 (c) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on Arrangement with Off-Balance Sheet Implication , Special Purpose Entities and Transparency of Filings By Issuers. Jane 2004 (مآخذ شماره 11)


 

فصل دوم

مباني نظري و پيشينه پژوهش


2-1 مقدمه:

اخيراً در پي رسوائيهاي بوجود آمده در سال 2001 در آمریکا و سایر کشورها اصطلاح «خارج از ترازنامه[12]» كه برخي اوقات مفاهيم ضمني پنهاني در خود دارد، يا دست كم مي‌توان گفت كه كاملاً شفاف نيست كاربرد بيشتري پيدا كرد، بطور كنايه اي آنچه بايد در ترازنامه باشد، نيست و اينكه صادر كننده گزارش، معامله يا شيوه معامله را به گونه اي طراحي كرده است كه چنين نتيجه اي در برداشته باشد. هر چند سوالاتي در اين زمينه وجود دارد كه اقلامي كه بايد در ترازنامه منعكس شوند، ولي منعكس نشده‌اند، تنها براي فريب استفاده كنندگان صورتهاي مالي نيست. بسياري از معاملات قانوني چنين سوالاتي را بوجود مي‌آورند و البته محدوديتهايي در مورد اينكه چه چيز بايد در ترازنامه قيد شود وجود دارد. سوال گسترده تر و اساسي‌تر اينكه شيوه‌هاي مورد استفاده در معاملات خارج از ترازنامه اغلب شامل يك پيوند اقتصادي يا قانوني بین شرکتها و مخاطرات و مزايای بوجود آمده از معاملات و همچنین حقوق يا تعهداتي است كه در ترازنامه منعكس نشده‌اند (يا بطور كامل منعكس نشده‌اند).

 

1–صادقي- ر- نشريه تحقيقات مالي شماره2-استراتژي تامين مالي بلند مدت شركتها- اسفند 1383

2– بیگلو-م- سال شانزدهم- ماهنامه علمی و آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر- شماره 161-منابع تامین مالی شرکتها- مهر 1384

3-– رحیمیان- ن- اسفند 1380- مجله حسابدار شماره 146- تاملی در شیوه های تامین مالی در واحدهای اقتصادی

 

1–اكبري – ع- مجله بانك توسعه و صادرات-آشنايي با فرآيند مالي- خرداد 1384

[5] -Financing

[6]- Off-Balance Sheet Financing(OBSF)

[7] . Sarbanes-Oxley. Act Of 2002

[8]. Securities and Exchange Commission

[9]. Special Purpose entities

[10]. Agency Theory

[11]. Agency Cost

[12]- Off- Balance Sheet


مبلغ قابل پرداخت 18,576 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1638

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما