مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 387
  • بازدید دیروز : 5040
  • بازدید کل : 12348882

مقاله38-بررسي و مقايسه طرح هاي هادي سال 1374 و 1385 در روستاى چاه ملک75ص


مقاله38-بررسي و مقايسه طرح هاي هادي  سال 1374 و 1385 در روستاى چاه ملک75ص

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه.... .. 1

فصل اول: طرح تحقيق

1-1- بیان مسئله.... . 3

2-1- ضرورت تحقیق. .. 3

3-1- فرضیات.... .. 4

4-1- روش تحقیق.. .... 4

5-1- پیشینه تحقیق... 5

6-1- تعاریف عملیاتی... .. 5

فصل دوم: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

1-2 وسعت و موقعیت شهرستان نائین... .... 7

2-2 بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین... ... 9

1-2-2 ساخت جنسی و سنی... .... 10

2-2-2 مهاجرت..... ... 10

3-2 سواد. ..... 11

1-3-2 آموزش...... .... 12

4-2 دین. ..... 12

5-2 بهداشت و درمان در شهرستان نائین..... . 12

6-2 وضع فعالیت.. ...... 13

7-2 بررسی کشاورزی... .. 13

8-2 بررسی دامداری در شهرستان.. ..... 14

9-2 زمین شناسی و توپوگرافی منطقه..... ..... 14

10-2 بررسی منابع آب شهرستان.......... .. 15

فصل سوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)

1-3- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات 17

2-3- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا............................................................................ 19

1-2-3- حجم و رشد جمعیت................................................................................................ 19

2-2-3- تعداد و بعد خانوار.................................................................................................... 20

3-3- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا...................................................................... 21

1-3-3- کشاورزی(زراعت)................................................................................................... 21

2-3-3- دامداری................................................................................................................... 23

3-3-3- صنعت..................................................................................................................... 24

4-3- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ.................................................... 24

5-3- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ.......................................... 26

1-5-3- زلزله........................................................................................................................ 26

2-5-3- سیل......................................................................................................................... 26

6-3- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ...................................... 27

7-3- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها................................. 27

فصل چهارم: مطالعه منطقه مورد مطالعه

1-4 بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی..................................................... 29

2-4 زمین شناسی................................................................................................................... 29

1-2-4 چینه شناسی................................................................................................................ 29

2-2-4 مرفولوژی.................................................................................................................. 30

3-2-4 اراضی کوهستانی........................................................................................................ 30

4-2-4 تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی................................................................................ 30

5-2-4 مخروط افکنه ها......................................................................................................... 31

6-2-4 شبکه آب راهه ها........................................................................................................ 31

7-2-4 واحد تپه های ماسه..................................................................................................... 31

3-4 بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه......................................................................... 32

1-3-4 درجه حرارت............................................................................................................. 32

2-3-4 باد............................................................................................................................. 34

3-3-4 میزان بارندگی و رطوبت در روستا............................................................................... 34

4-3-4 رطوبت منطقه مورد مطالعه.......................................................................................... 36

4-4 شناخت و بررسی علل پیدایش روستا................................................................................ 36

5-4 وجه تسمیه روستا............................................................................................................ 36

6-4 تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک.......................................................... 37

1-6-4 حجم و رشد جمعیت.................................................................................................. 37

2-6-4 ساختار سنی................................................................................................................ 39

3-6-4 ساختار جنسی............................................................................................................. 39

4-6-4 بررسی مهاجرت روستا................................................................................................ 40

7-4 مطالعه سواد و آموزش.................................................................................................... 41

8-4 تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا........................................................ 43

1-8-4 محدوده اراضی کشاورزی........................................................................................... 43

9-4 بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا......................................................... 44

1-9-4 آب آشامیدنی روستا................................................................................................... 44

2-9-4 آب زراعی روستا........................................................................................................ 45

10-4 بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و.... 45

11-4 انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها............................................................... 45

1-11-4 میزان عملکرد زراعی................................................................................................ 46

12-4 دامداری....................................................................................................................... 46

13-4 صنعت......................................................................................................................... 47

14-4 توزیع جمعیت در سن فعالیت ها..................................................................................... 47

15-4 بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا........................................................ 48

16-4 بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و.... 50

17-4 بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و......................................................................... 52

1-17-4 برق......................................................................................................................... 53

18-4 نحوه دفع آبهای سطحی................................................................................................. 53

فصل پنجم: بررسی و مقایسه طرح های هادی 1374 و 1385 در روستای چاه ملک

مقدمه................................................................................................................................... 54

1-5- تحولات جمعیت و نیروی انسانی................................................................................... 57

1-1-5- حجم و رشد جمعیت................................................................................................ 57

2-1-5- تعداد و بعد خانوار.................................................................................................... 58

3-1-5- ساختار سنی و جنسی................................................................................................. 59

4-1-5- بررسی موالید و مرگ و میر و مهاجرت...................................................................... 61

2-5- فعالیت کشاورزی و تعداد شاغلین این حرفه به کل فعالیت اقتصادی.................................. 62

1-2-5- کشاورزی................................................................................................................ 62

2-2-5- دامداری................................................................................................................... 63

3-2-5- توزیع شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی............................................................. 64

3-5- کاربری مسکونی.......................................................................................................... 66

1-3-5- اراضی مسکونی........................................................................................................ 66

2-3-5- شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل بررسی ابینۀ تخریبی، مرمتی و نوساز............................ 66

3-3-5- بررسی مصالح ساختمانی موجود و کابرد آنها.............................................................. 67

4-3-5- کاربری مسکونی...................................................................................................... 69

فصل ششم: آزمون فرضیات، ارائه نتایج و پیشنهادات

1-6- آزمون فرضیات............................................................................................................ 71

1-1-6- فرضیۀ اول................................................................................................................ 71

2-1-6- فرضیۀ دوم................................................................................................................ 71

3-1-6- فرضیۀ سوم............................................................................................................... 72

2-6- ارائه نتایج..................................................................................................................... 73

3-6- پیشنهادات.................................................................................................................... 74

منابع و مأخذ......................................................................................................................... 75

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 1- تعداد آبادیهای شهرستان نائین به تفکیک بخش و دهستان............................... 8

جدول شماره 2- تعداد آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه شهرستان نائین............................. 9

جدول شماره 3- ساخت جنسی و سنی.................................................................................... 10

جدول شماره 4: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین 14

جدول جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه نفوذ روستا.................................................................. 20

جدول وضعیت تعداد خانوار و بعد خانوار در حوزه نفوذ........................................................... 21

جدول سطح زیر کشت و عملکرد محصولات زراعی در حوزه نفوذ........................................... 23

جدول منابع آب دهستان به تفکیک نوع منابع و روستا.............................................................. 24

جدول شماره 7: میانگین دماه ماه های سال در طول دوره 17 ساله روستای چاه ملک آمار هواشناسی خور سال75 33

جدول شماره 8: میانگین بارش در طول ماههایی که بیشترین بارش را دارند................................ 35

جدول شماره 9: حداکثر ریزش نزولات جوی در 24 ساعت و دوره بازگشت آن در منطقه مورد مطالعه آمار شناسی خور سال 75............................................................................................................................................ 35

جدول شماره 10: متوسط بعد خانوار در روستای چاه ملک....................................................... 38

جدول شماره 11: جمعیت و نرخ جمعیت در روستای چاه ملک- 1385..................................... 38

جدول شماره 12: ترکیب سنی جمعیت روستا در سال 70.......................................................... 39

جدول شماره 13: تعداد زنان شوهردار در روستا- فروردین 86................................................... 40

جدول شماره 14: نوع مصالح ساختمانی موجود در روستای چاه ملک....................................... 50

جدول شماره 15: کیفیت ابنیه و سازه های روستای چاه ملک.................................................... 50

جدول شماره 16: مساحت و اهمیت هر یک از سلسله مراتب شبکه راه های موجود در روستای چاه ملک 52

جدول 1 سیر تحولات جمعیت روستا 1374............................................................................. 57

جدول 2 سیر تحولات جمعیت روستا 1384............................................................................. 58

جدول تعداد و بعد خانوار روستا 1374.................................................................................... 59

جدول تعداد و بعد خانوار 1385............................................................................................. 59

جدول ترکیب سنی جمعیت روستا 1374................................................................................. 60

جدول ترکیب سنی جمعیت روستا 1385................................................................................. 60

جدول تعداد شاغلین روستا بر حسب گروههای عمده فعالیت 1374........................................... 64

جدول تعداد شاغلین روستا بر حسب گروههای عمده فعالیت 1385........................................... 64

جدول کیفیت ابنیه روستا........................................................................................................ 67

جدول نوع مصالح ساختمانی موجود در روستا......................................................................... 68

 

چکیده:

این پایان نامه با عنوان بررسی و مقایسه طرح های هادی سال 1374 و 1385 در روستای چاه ملک می باشد. هدف از این بررسی و مقایسه رسیدن به یک جمع بندی در مورد وضعیت روستای چاه ملک در سال 1374 و 1385 است.

تأکید، بیشتر بر روی وضعیت اشتغال، جمعیت و کاربری مسکونی است.

در این تحقیق سعی شده از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شود و با کمک گرفتن از آمارها و اطلاعات دو طرح هادی روستا به نتیجه ای کاربری که بتوان در طرح ها و برنامه ریزی های آینده از آنها استفاده کرد دست یافت.

نتایج به دست آمده نشان از کاهش جمعیت، نرخ رشد منفی، تغییر وضعیت اشتغال به سمت صنعتی شدن و افزایش سرانه مسکونی در این روستاست.

کلمات کلیدی:

جمعیت، اشتغال، چاه ملک، کاربری مسکونی، طرح هادی


 

مقدمه:

گرچه تمام سطح کره زمین عرصه زیست انسان به شمار می آید اما مهمترین پهنه های اقتصادی در خشکیها قرار دارد و دریاها در خصوص فعالیت های زیستی- معیشتی گروه های انسانی بیشتر به صورتی حاشیه ای مطرح است.

غریزه اجتماعی زیستن با توجه به سطح فرهنگ و برخورداری از دانش فنی در نقاط مختلف جهان به صورتهای گوناگون تجلی می یابد.[1]

روستا یکی از مهمترین عرصه های زیستی است که میلیاردها انسان را در خود جای داده است بنابراین مطالعه و تحقیق در مورد روستاها امری لازم و ضروری است. ما در این تحقیق هر چند به صورت خلاتصه به این عناوین پرداخته ایم. فصل اول را به طرح تحقیق و بیان مسئله، ضرورت، روش و پیشینۀ تحقیق، فرضیات و تعاریف عملیاتی اختصاص دادیم. در فصل دوم ویژگی های عمومی شهرستان، مورد مطالعه قرار گرفته و فصل سوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه(خور، نفوذ روستا) پرداخته است. در فصل چهارم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه همراه با نقشه هایی که موقعیت و وضعیت جغرافیایی این روستا را نشان می دهد قرار دارد. فصل پنجم به عنوان مقاله پرداخته و فصل پایانی ششم، آزمون فرضیات، ارائه نتایج و پیشنهادات است.

امید است با توجه و توسعه هر چه بیشتر روستاها به خود کفایی و پیشرفت نزدیک و نزدیکتر شویم.

 


 

 

 

فصل اول:

 

طرح تحقیق


1-1- بیان مسئله:

1- آیا تعداد شاغلین بخش اول(کشاورزی) در روستای چاه ملک در دورۀ ده سالۀ 85- 74 به علت صنعتی شدن کاهش یافته است؟

2- آیا کنترل جمعیت و مهاجرت باعث رشد منفی روستای چاه ملک شده است؟

3- آیا تفاوتهای زیادی از نظر سرانۀ فضای مسکونی در روستای چاه ملک بین دو طرح هادی به علت کاهش تعداد جمعیت به چشم می خورد؟

 

2-1- ضرورت تحقیق:

تحقیق از نظر لغوی یعنی رسیدگی کردن و به کنه مطلبی پی بردن. تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از ماربرد روشهای علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سؤال.[2] در این تحقیق در نظر داریم تا با نقد و بررسی طرح های هادی روستای چاه ملک به مسائل و مشکلات پی برده و برای بهبود و رسیدن به شرایط آرمانی تلاش کنیم.

 

 

3-1- فرضیات:

- در روستای چاه ملک تعداد شاغلین بخش کشاورزی به علت صنعتی شدن کاهش چشمگیری داشته است.

- کنترل جمعیت و مهاجرت باعث رشد منفی روستای چاه ملک شده است.

- تفاوتهای زیادی از نظر سرانۀ فضای مسکونی در روستای چاه ملک بین دو طرح هادی به علت کاهش تعداد جمعیت به چشم می خورد.

 

4-1- روش تحقیق:

روش تحقیقی که از آن استفاده می کنیم روش توصیفی- تحلیلی است.

در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر داده های جمع آوری شده و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می کند.[3]

 

 

 

5-1- پیشینه تحقیق:

روستای مورد مطالعه از نظر کارهای تحقیقی و مطالعاتی بسیار ضعیف بوده و تقریباً هیچ گونه کار مکتوبی در مورد این روستا وجود ندارد. فقط می توان از دو طرح هادی نوشته شده به سال 1374 و 1385 اشاره نمود.

 

6-1- تعاریف عملیاتی:

تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می شود که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری آن لازم است. معنی داده می شود.[4]

طرح هادی روستا عبارت است از طرح تجدید حیات روستا به لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی به عبارت دیگر طرح هادی روستایی عبارت است از تجدید حیات دوبارۀ روستا به لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی.[5]

 

1- سعیدی، عباس، مبانی جغرافیایی روستایی، انتشارات سمت، سال 1385، تهران، ص 14 و 13

1- دلاور، علی، روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال 1385، تهران،ص 32-31

1- دلاور، علی، روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال 1385، تهران،ص 292

1- همان، ص 48

2- آسایش. حسین، کارگاه برنامه ریزی روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال 1383، تهران، ص 78


مبلغ قابل پرداخت 10,368 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1339

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما