مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 713
 • بازدید دیروز : 5040
 • بازدید کل : 12349208

229- کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف41ص


229- کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف41ص

کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

Entrepreneurship project to produce MDF profiles

 

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :.....4

فصل اول..... 5

کلیات......... 5

مقدمه :....... 6

نام کامل طرح و محل اجرای آن :..... 7

محل اجرا :..... 7

مشخصات متقاضیان :....... 7

دلایل انتخاب طرح :.... 8

وضعیت و میزان اشتغالزایی :......... 8

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :. 8

ناموکدمحصولات........ 8

كدآيسيكمحصولات................................................................................................................................................. 9

شمارهتعرفهگمركي.................................................................................................................................................... 9

شرايطواردات............................................................................................................................................................ 9

بررسيوارائهاستانداردملييابينالمللي............................................................................................................. 10

بررسيوارائهاطلاعاتلازمدرزمينهقيمتتوليدداخليوجهاني..................................................................... 10

قيمتداخليمحصولات.......................................................................................................................................... 10

قيمتجهانيمحصولات.......................................................................................................................................... 10

مواردمصرفوكاربرد............................................................................................................................................. 10

بررسيكالاهايجايگزينوتجزيهتحليلاثراتانبرمصرفمحصول............................................................... 11

كشورهايعمدهتوليدكنندهومصرفكننده.......................................................................................................... 11

شرايطصادرات........................................................................................................................................................ 12

وضعيتعرضهوتقاضا............................................................................................................................................. 12

بررسيظرفيتبهرهبرداريوروندتوليدازآغازبرنامهسومتاكنون.................................................................... 12

لازمبهذكراستتوليدمحصولطيسالهايگذشتهبشرحجدولزيربودهاست................................................ 13

سازندگانماشينآلات............................................................................................................................................. 13

بررسيوضعيتطرحهايجديدوطرحهايتوسعهدردستاجرا...................................................................... 14

پیش بینی کل امکانات عرضه :................................................................................................................................. 15

بررسيروندوارداتمحصولازآغازبرنامهسومتانيمهاولسال 85................................................................. 16

بررسيروندصادراتمحصولازآغازبرنامهسومتانيمهاولسال 85............................................................... 17

بررسينيازبهمحصولبااولويتصادراتتاپايانبرنامهچهارم........................................................................... 17

مطالعاتفنيوتكنولوژيكي..................................................................................................................................... 18

بررسياجماليتكنولوژيوروشهايتوليدوعرضهمحصولدركشورومقايسهآنبا ديگركشورها.............. 18

پروسهتوليدپروفيل:................................................................................................................................................. 19

تعييننقاطقوتوضعفتكنولوژيهايمرسوم(بهصورتاجمالي)درفرآيندتوليد....................................... 20

بررسيوتعيينحداقلظرفيتاقتصاديهمراهبابرآوردحجمسرمايهگذاريثابت........................................... 21

برآوردحداقلظرفيتاقتصاديطرح...................................................................................................................... 21

مجوز های قانونی :................................................................................................................................................... 21

مراحل صدور جواز تاسیس :................................................................................................................................... 21

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافتجواز تاسيس.......................................... 22

1- اشخاص حقيقی................................................................................................................................................ 22

2- اشخاص حقوقی............................................................................................................................................... 22

مدارك مورد نياز:...................................................................................................................................................... 22

اصلاحیه جواز تاسیس :............................................................................................................................................ 23

تعریف:...................................................................................................................................................................... 24

صدور پروانه بهره برداری :...................................................................................................................................... 24

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 24

فصل دوم................................................................................................................................................................... 26

روش انجام کار.......................................................................................................................................................... 26

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :............................................................................................ 27

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :................................................................. 27

ميزانمواداوليهعمدهموردنيازسالانه،محلتامينوقيمتارزيورياليآن..................................................... 28

شیت های MDF :................................................................................................................................................... 28

روکش های PVC.................................................................................................................................................... 28

چسب :...................................................................................................................................................................... 28

پيشنهادمنطقهمناسببراياجرايطرح................................................................................................................. 29

تحليلهايمرتبطبهدسترسيبهمواداوليه............................................................................................................ 29

تحليلهايمرتبطبهدسترسيبهبازارمصرف....................................................................................................... 29

تحليلهايمرتبطبهدسترسيبهمنابعنيرويانساني............................................................................................ 29

تحليلمربوطبهشرايطزيستمحيطي................................................................................................................... 30

شرايطخاصوپيشنهادمنطقهمناسب.................................................................................................................... 30

بررسيوتعيينميزانتامينآب،برق،سوخت،امكاناتمخابراتيوارتباطي..................................................... 30

برآوردبرقموردنيازوچگونگيتأمينآن............................................................................................................. 30

برآوردآبموردنيازوچگونگيتأمينآن............................................................................................................. 30

برآوردسوختمصرفيموردنيازوچگونگيتأمينآن......................................................................................... 31

وضعيتحمايتهاياقتصاديوبازرگاني.............................................................................................................. 31

حمايتهايتعرفهگمركي ) محصولوماشينالات(................................................................................................ 31

حمايتهايمالي ) واحدهايموجودوطرح ها ( بانكها– شركتهايسرمايهگذار:.............................................. 32

فصل سوم.................................................................................................................................................................. 33

امور مالی طرح.......................................................................................................................................................... 33

سرمایه گذاری ثابت طرح :....................................................................................................................................... 34

خرید دفتر کار :........................................................................................................................................................ 34

هزینه زمین :.............................................................................................................................................................. 34

هزینه محوطه سازی :................................................................................................................................................ 35

هزینه ساختمان سازی :............................................................................................................................................. 35

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :.............................................................................................................................. 36

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :...................................................................................................................... 36

وسایلاداريوخدماتی............................................................................................................................................ 37

ماشین آلاتحملونقلدرون/ برونکارگاهی....................................................................................................... 37

هزینه هايقبلازبهره برداري................................................................................................................................. 37

هزینه هايپیش بینینشده....................................................................................................................................... 37

هزینه سرمایه گذاری ثابت :...................................................................................................................................... 38

فصل چهارم............................................................................................................................................................... 39

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 39

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 40

 


خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید پروفیل ام دی اف پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

دنياييكهپيشروداريم،گسترهايستبرايظهورخلاقيتهاونوآوريهاييكهجزباهمت متخصصانوكارشناسانتحققنخواهديافت.چنيندنياييمستلزمبكارگيريتكنولوژيمدرن وپيشرفته،استفادهبهينهازمنابعوسيستمهاوروشهايبرتراستكهاينمهمدرجوامعصنعتي امروز،شرطلازمبرايدستيابيبهخواستههاورضايتمشترياناست. فرآوردههايحاصلازچوببهاشكالمختلفومتناسبباهزينهانجامشدهومحلكاربردآن مورداستفادهعمومقرارميگيردوبهعبارتديگرميتواندرطيفصنعتي،اوراقفشردهچوبيراشاملتختهچندلا،تختهخردهچوب(نئوپان)،تختهفيبرو MDFيا Medium DensityFiberboardرانامبردكهاصولااختلاففنآوريتوليددرمبحثشكل(با استفادهازرطوبتموجوددرخردهچوبهاويااليافسلولزيوبهرهجوييازهوا)منجربهتوليد نئوپانويا MDFميشود.

امابدليلارتقاسطحكيفيMDFنسبتبهسايرمحصولاتمشابهآنرامتمايزترنشاندادهو بخوديخودازجايگاهخاصيبرخوردارنمودهاست . زيرااينمحصولضمنقرارگرفتندرخانوادهتختههايسخت،مقاومتازكاربرديبالاترنيزبرخوردارميباشدودانسيتهآنبين 800640 كيلوگرمبرمترمكعبميباشد.

ازطرفيبدليلاينكهسطحMDFصاف،يكنواختونرمبودهوتركيبيازفيبرهايچوبيليگنو سلولزيميباشددربرابرگرماوفشارسختشدهودرصورتمخلوطشدنباسايرافزودنيها كمكشايانيبهارتقاءسطحكيفيتآنميشودتابتواندرساختكابينتآشپزخانه،مبلمان، ميزوصندلي،اثاثهاداريو... ازآنبهرهجست.

بهمنظورافزايشمقاومتMDFونزديكشدناينفاكتوربهچوبطبيعيميتوانازعمليات روكشكردنسطحباكاغذهايلمينهباسرعتسختشدنسريعاستفادهنمودواينعمليات زمانيشرايطمطلوبراحاصلمينمايندكهدرحينفرآيندتوانستهباشيم.

توزيعويكنواختيدانسيته،يكنواختيضخامتدرسطحراكاملارعايتكردهباشيم. معمولا جهتروكشكردنازكاغذهايآغشتهنظيركاغذهايآغشتهشدهبهپلي استر،فنليكوملامين استفادهمينمايند.

وجهترسيدنبهشرايطايدهآلميبايستتوجهنمودكهرطوبتتختهفيبربيشاز 7 درصدتجاوزننمايدزيراعبوربخارآبازايننوعكاغذهابهسختيصورتگرفتهميگيرد.

 

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولیدپروفیل MDF

 

محل اجرا :

 

 

مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

       

 

دلایل انتخاب طرح :

باتوجهبهاينكهپروفيلMDFجزوءكالاهايمصرفيبودهوبيشتربهدليلزيباييوشكل ظاهريآندرتوليدديگرمحصولاتچوبي،كابينتهاو ... كاربرددارد،ازاهميتاستراتزي خاصيبرخوردارنميباشد.

 

وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 26 نفر میباشد .

 

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

ناموکدمحصولات

امروزهتكنولوژيپيشرفتهمصنوعاتچوبيدرجهانتكنيكهايجديديرابرايچشمنوازتر نمودنطراحيهاورعايتهارمونيدرمعماريهايداخليساختمانوفضاهاايجادنمودهاست.دراينميان،تكنولوزيپيشرفتهرپينگ (فرايندروكشچسباني)روي mdfبرايدستيابيبه اينمقاصدايجادگرديد.

ازانجاكهانعطافپذيريروكشهايHPLطيفرايندروكشچسبانيجلوهخاصيبهشاخه هايابزارخورده mdfبخشيدهكهحاصلاينفرايندپروفيلناميدهميشود.

 • پروفيلهايدرب
 • پروفيلهايتاجوزيرچراغي
 • پروفيلهايكركره،پانلديواريوقرنيزحاشيهديوار
 • پروفيلهاينبشي
 • پروفيلهايلبه
 • پروفيلهايروكوب

 

كدآيسيكمحصولات

كدISICاينمحصولاتكهدرلوحفشردهوزارتصنايعومعادنآمدهاست 20211112 مي باشدكهمتعلقبهپروفيلهاي MDF می باشد.

 

شمارهتعرفهگمركي

شمارهتعرفهگمركيمختصروكشهايپروفيل MDFعبارتاستاز 39219020 كه بابررسي هايميدانيانجامشدهوارداتوصادراتپروفيلهاي mdfنيزباهمينكدتعرفهصورتمي گيرد.

 

شرايطواردات

باتوجهبهآمارمندرجدركتابمقرراتوارداتوصادراتوزارتبازرگاني،حقوقگمركياينمحصول 4 درصدميباشدومحدوديتوممنوعيتخاصيبرايوارداتپروفيل MDFوجود نداردوواحدهاييكهمصرفكنندهاينمحصولميباشندميتوانندتقاضايشانراازطريق وارداتتاميننمايند.

 

 

بررسيوارائهاستانداردملييابينالمللي

باتوجهبهاطلاعاتبهدستآمدهازموسسهاستانداردوتحقيقاتصنعتيايرانپروفيلهاي ساختهشدهاز MDFدارايشمارهاستانداردمليمشخصينميباشند.

 

بررسيوارائهاطلاعاتلازمدرزمينهقيمتتوليدداخليوجهاني

قيمتداخليمحصولات

بابررسيهايانجامشدهدرخصوصقيمتداخليپروفيلMDFايننتيجهحاصل شدهاستكه قيمتانواعپروفيلهاي MDFموجوددربازاربراساسسايزورق،مشخصاتپروفيلوشكلآن ازشاخهاي 4000 تومانتا 9000 تومانمتغييرميباشد.

 

قيمتجهانيمحصولات

باتوجهبهاستعلامهايصورتگرفتهازشركتهايواردكنندهاينمحصول،قيمتجهانياين محصولدرحدودشاخهاي 3تا 12 دلارميباشد.

 

مواردمصرفوكاربرد

پروفیل های MDFبيشتردرصنايعكابينتسازي،دروپنجرهووسايلچوبياعمازخانگيو اداريكاربردداردوبهطوركليبهشكلزيرطبقهبنديميشود.

 • پروفيلهايدرب
 • پروفيلهايتاجوزيرچراغي
 • پروفيلهايكركره،پانلديواريوقرنيزحاشيهديوار
 • پروفيلهاينبشي
 • پروفيلهايلبه
 • پروفيلهايروكوب

 

بررسيكالاهايجايگزينوتجزيهتحليلاثراتانبرمصرفمحصول

بطوركليدرموردكالاهاومحصولاتجايگزينبرايپروفيلهايام .د.فميتوانبيانكردكه تقريباتماماينپروفيلهاراميتوانازسايرچوبهايطبيعيومصنوعيوموادسلولزيبهويژه نئوپانتوليدوعرضهكردوليباتوجهبهتنوعمحصولاتوكيفيتواستحكامبالاترپروفيلهاي ام.دي.افوهمچنينافزايشحجموسرعتتوليد،محصولجايگزينيبرايپروفيلهايام .دي.اف وجودنداردوتقاضاياينمحصولاتروندصعوديوروبهرشديداردوچندانمتاثرازقيمت كالاهايجايگزيننميباشد.

 

كشورهايعمدهتوليدكنندهومصرفكننده

درحالحاضرتقاضايپروفيلهايMDF دربازارامروزبهدليلمزايايزياديكهازنظركيفيوظاهريدراينمحصولاتوجودداردبسياربالاوروبهرشداستوتقريبادراكثركشورها ازاينمحصولاتاستفادهميشود. ازبينكشورهايعمدهتولييدكنندهپروفيلهاي MDFميتوانكشورهايتركيه،مالزيو چينرانامبرد.

 

 

 

شرايطصادرات

متاسفانهبهدليلضعفهايموجوددراينصنعتوكيفيتنسبتاپايينپروفيلهايتوليدشده درمقايسهباسايركشورهايپيشتازدراينصنعتازجملهتركيه،مالزيوچيندرحالحاضر امكانصادراتاينمحصولوجودندارد.

 

وضعيتعرضهوتقاضا

بررسيظرفيتبهرهبرداريوروندتوليدازآغازبرنامهسومتاكنون

طبقآماررسميمنتشرشدهازسويسازمانصنايعومعادن،درحالحاضرتنها 5 واحدصنعتي درزمينهتوليدپروفيلهايMDFفعاليتدارندكهعمدهتوليدكنندگاناينمحصولدراستان تهرانقراردارند. ذكرايننكتهضروريستكهباتوجهبهموانعومشكلاتخطوطتوليدظرفيتواقعيطرحها معمولاپايينترازظرفيتاسميميباشدوبرايپروفيلدرحدود 80 درصدظرفيتاسمي برآوردشدهاست.

 

 

 

لازمبهذكراستتوليدمحصولطيسالهايگذشتهبشرحجدولزيربودهاست.

 

 

سازندگانماشينآلات

عمدهتوليدكنندگاندستگاههايموردنيازاينطرحكشورهايايتاليا،آلمانوتركيهوچينهستند كهصاحبتكنولوژيمناسبجهتتوليدايندستگاههاميباشندليكنبنابرادعايتوليدكنندگان داخلياينمحصولات،درحالحاضرشركتهايايرانيتوليدكنندهماشينآلاتباتوجهبه تكنولوژينسبتاپيشرفتهاينماشينآلاتتواناييساختوتوليدماشينآلاتتوليدپروفيلMDF را دارا می باشد.

 

بررسيوضعيتطرحهايجديدوطرحهايتوسعهدردستاجرا

طبقآمارواطلاعاتموجوددرلوحفشردهوزارتصنايعومعادن 63 طرحايجادواحدصنعتيدر خصوص پروفیل MDFوجودداردكهتعداد 51 واحدصنعتيهيچپيشرفتينداشتهاندوليست طرحهايدردستاحداثكهدارايدرصدپيشرفتميباشنددرجدولزيرآوردهشدهاست

 

تاريخبهرهبرداريازطرحهايباپيشرفتبيشاز 74 درصدتاپايانسال 86 ،بين 50 تا 74 درصددرسال 1387 ،واحدهايبين 25 تا 49 درصددرسال 1388 وواحدهايبين 1 تا 24 درصددرسال 1389 فرضشدهاست . درصداستفادهازظرفيتطرحهايدردستاجرابراي سالاول 60 درصدوبهترتيبدرسالهايآتي 70درصددرنظرگرفتهشدهاست . بدينترتيبظرفيتطرحهايدردستاجراطيسالهايآتيطبقجدولزيربرآوردشدهاست.

 

 

پیش بینی کل امکانات عرضه :

 

 

 

 

 

 

بررسيروندوارداتمحصولازآغازبرنامهسومتانيمهاولسال 85

پروفیل های MDFبطورمجزادارايكدتعرفهواحدينميباشندوبطوركليوارداتآنباكد تعرفه 39219020 صورتميگيردكهميزانوارداتآندرسالهايمختلفدرجدولزير آوردهشدهاست:

 

بهعلتعدمدسترسيبهاطلاعاتموردنيازجهتتحليلبهروشآماريواقتصادسنجياز روشبرآوردمصرفظاهريمطابقبارابطهزيراستفادهشدهاست.

C = Y+M-X

 

بررسيروندصادراتمحصولازآغازبرنامهسومتانيمهاولسال 85

باتوجهبهاينكهتوليداتداخلياينمحصولجوابگويتقاضانميباشدامكانصادراتبراياين محصولميسرنميباشد.

 

بررسينيازبهمحصولبااولويتصادراتتاپايانبرنامهچهارم

لازمبهذكراستكهپيشبينيتقاضابرايسالهايآتينيزبااستفادهازروشرگرسيونبرآورد شدهونتايجآندرجدولزيرآوردهشدهاست.

مطالعاتفنيوتكنولوژيكي

بررسياجماليتكنولوژيوروشهايتوليدوعرضهمحصولدركشورومقايسهآنبا ديگركشورها

به طور کلی تولید انواع پروفیل MDFدارايپروسهيتوليدمشابهيميباشندكهدرزيربه طوركاملتشريحميگردد. دراينروشابتداشيتهاي MDFمخصوصپروفيلدرابعاد 8/2* 10/2 كهدوبرابرورق های MDFمعموليتحتفشارپرسگرمقرارگرفته،توسطدستگاهپانلبربهابعادموردنظربر حسبنوعپروفيلبرشدادهميشوند . سپسشيتهايبرشخوردهبهسمتدستگاهمولدر هدايتميشونددراينمرحلهتوسطدستگاهمولدركهازتيغههايمتعدديتشكيلشدهاست شكلموردنظرپروفيلبرروينوارهايبرشخوردهايجادميشودودرنهايتپروفيلهاينيمه ساختهبرايپرسروكشهاي P.V.Cبهدستگاهرپينگ منتقلميشوند.

درايندستگاهپروفيلهاينيمهساختهتوسطغلطكبهدروندستگاهمنتقلميشوندوروكشp.v.cبرشخوردهبهابعادپروفيلموردهنظربهصورترولدربالايدستگاهقرارگرفتهو همزمانباحركتپروفيلبهسمتجلو،رولبهدروندستگاهكشيدهميشودوپسازحرارت ديدن،روكش P.V.Cبهچسبمخصوصپروفيل(چسبهايفرمالدييد)آغشتهميشودو رويپروفيلهاكشيدهميشودسپسغلطكهايمتنوع(از 4 تا 20 غلطك)موجوددراين دستگاهبهطوركاملروكشرارويپروفيلپرسميكنند.

درنهايتپروفيلهايتوليدشدهبرايبستهبنديوارسالبهقسمتبستهبنديمنتقلمي شود.

 

 

 

پروسهتوليدپروفيل:

باتوجهبهمطالبذكرشده،نتيجهگيريميشودكههرچندتكنولوژيمورداستفادهدركشورمان وبسياريازكشورهايديگرنسبتاًيكساناست،ليكنكيفيتاجرايتكنولوژيفوقبهدوسطح قابلتقسيماستكهاينتقسيمبنديسببميگرددتاواحدهايفعالدراينشاخهازصنعت عملاًبهدوگروهعمدهتقسيمبنديگردند. درجدولزيراينتقسيمبنديشرحدادهشدهاست.

 

 

تعييننقاطقوتوضعفتكنولوژيهايمرسوم(بهصورتاجمالي)درفرآيندتوليد

همانطوركهدرقسمتقبلاشارهشدبرايتوليدپروفيلMDFدرهمهجايدنياتقريبااز فرآيند واحدياستفادهميشودبااينتفاوتكهتكنولوژيماشينآلاتتوليدپروفيلمتفاوت استوبرخيكارخانههاازتكنولوژيبالاتريبرخوردارند.

سطحتكنولوژيمورداستفادهدرتوليدپروفيلدرقسمتگذشتهمعرفيشد . ازاينرودراين قسمتبررسينقاطقوتوضعفتكنولوژيهايفوقالذكرآوردهخواهدشد:

بررسيوتعيينحداقلظرفيتاقتصاديهمراهبابرآوردحجمسرمايهگذاريثابت

برآوردحداقلظرفيتاقتصاديطرح

باتوجهبهامكاناتعرضهوتقاضاوپيشبينيهايانجامشدهكهنتايجآندرقسمتعرضهو تقاضاآوردهشدهاستوهمچنينبراساسظرفيتواحدهايدردستاحداث،حداقلظرفيت اقتصاديطرح 50000 مترمربعبادرنظرگرفتنمواردزيرميباشد .گفتنياستدربعضياز ماشينآلاتبهعلتهايمختلفازجملهنيازبهتعويضقطعاتونوعتوليدقادربهاستفادهاز صددرصدظرفيتخودنميباشندوماشينآلاتتوليدايننوعمحصولاتازاينگونهاست . از اينرومطابقباراندماناشارهشدهدربخشعرضه(توليدكنندگانفعلي)ميتوانحداكثرظرفيت عمليطرحرابرآوردكرد . بنابراينبااحتسابراندمان 80 درصد،توليدواقعيوظرفيتعملي طرحبرابربا 40000 مترمربعميباشد.

 

مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید بخش سازمان صنایع صادر میگردد.

 

مراحل صدور جواز تاسیس :

1- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان .

2- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .

3- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .

4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .

5- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

 

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافتجواز تاسيس

1- اشخاص حقيقی

-تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران

- حداقل سن 18 سال تمام

- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

 

2- اشخاص حقوقی

- اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )

- ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور

 

مدارك مورد نياز:

1- ارائه درخواست كتبی به مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان.

2- اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن

3- تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی

4- تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست

5- يك قطعه عكس از هريك از شركاء

6- تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی

7- پوشه فنردار

8-درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست

 

اصلاحیه جواز تاسیس :

1- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.

2- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.

3- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.

4- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.

5- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

 

 

تعریف:

پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع صادر می گردد.

 

صدور پروانه بهره برداری :

1- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.

2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.

3- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.

4- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.

5- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.

6- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

 

مراحل صدور توسعه طرح :

1-تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.

2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.

3- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.

4- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.

5- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.

6- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

 

 


مبلغ قابل پرداخت 12,960 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1349

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما