مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1808
  • بازدید دیروز : 5062
  • بازدید کل : 12320880

237- کارآفرینی کارگاه کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو80ص


237- کارآفرینی کارگاه کارگاه تولید  فیلتر هوای خودرو80ص

کارآفرینی کارگاه کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو

Entrepreneurship Project workshop production of air filter

 

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :...... 7

فصل اول...... 8

کلیات....... 8

مقدمه :... 9

نام کامل طرح و محل اجرای آن :....... 9

محل اجرا :.... 9

مشخصات متقاضیان :..10

دلایل انتخاب طرح :... 10

وضعیت و میزان اشتغالزایی :....... 11

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :... 11

ناموکدمحصولات... 11

دراشکالزیرچندنمونهازفیلترهايهوانشاندادهشدهاست............................................................................ 12

دسته بنديمحصول.................................................................................................................................................. 12

درحالتکلیفیلترهايهوابهچهارگروهعمدهزیرتقسیم بنديمیشوند :......................................................... 12

شمارهتعرفهگمرکی................................................................................................................................................. 13

شرایطوارداتمحصول........................................................................................................................................... 14

بازار OEM............................................................................................................................................................... 14

بازار OES................................................................................................................................................................ 14

بازار AM................................................................................................................................................................. 15

بررسیوارائهاطلاعاتلازمدرزمینهقیمتتولیدداخلیوجهانیمحصول....................................................... 15

بررسیقیمتهايداخلی............................................................................................................................................. 15

درطرححاضرقیمتمتوسطانواعفیلتربهصورتزیردرنظرگرفتهشده است:.............................................. 16

بررسیقیمت هايجهانیفیلترهوا.......................................................................................................................... 16

معرفیمواردمصرفوکاربرد................................................................................................................................... 17

درجدولزیرجمع بنديمواردکاربرداینمحصولخلاصهشدهاست............................................................... 18

همانطوربکهپبشترنبزاشارهگردبدبازارقطعاتخودروکهفیلترهوانیزدرآنجايدارد خودبهگروه هايزیرتقسیم بنديمیگردد: 18

بازار OEM :........................................................................................................................................................... 19

بازار OES :............................................................................................................................................................... 19

بازار AM :................................................................................................................................................................ 19

بررسیکالاهايجایگزینوتجزیهوتحلیلاثراتآنبرمصرفمحصول............................................................ 20

-1-9 کشورهايعمدهتولیدکنندهومصرفکنندهمحصول.................................................................................. 20

-1-9-1 کشورهايعمدهمصرفکننده................................................................................................................. 20

درجدولبالابرايبرآوردحجممصرفبهشیوهزیررفتارشدهاست :............................................................... 21

بازار OE :................................................................................................................................................................ 21

بازار AM :................................................................................................................................................................ 21

کشورهايعمدهتولیدکننده..................................................................................................................................... 21

شرایطصادرات........................................................................................................................................................ 22

وضعیتعرضهوتقاضا............................................................................................................................................. 23

بررسیظرفیتبهرهبرداريوروندتولیدازآغازبرنامهسومتاکنون.................................................................... 23

بررسیظرفیت هايبهره برداري............................................................................................................................. 23

بامراجعهبهاطلاعاتوزارتصنایعومعادن،ظرفیتبهره برداريدرسطحکشوربه صورتجدولزیرجمع بنديشدهاست: 23

بررسیروندظرفیتنصبشدهتولیدفیلترهوادرکشور...................................................................................... 24

باتوجهبهجدولفوقوبااستنادبرتاریخبهره برداريازواحدهايفعالکشور،روند ظرفیتنصبشدهکشوردرجدولزیرجمعبنديشدهاست:.................................................................................................................................................................................. 24

بررسیروندتولیدواقعیفیلترهوادرکشور.......................................................................................................... 25

بررسیسطحتکنولوژيتولیددرواحدهايفعال.................................................................................................... 26

فیلترهايمورداستفادهدرانواعخودروهابهگروه هايزیرتقسیم بنديمیشوند :............................................... 26

نگاهیبهراندمانتولید)درصداستفادهازظرفیتاسمی ( درواحدهايفعال...................................................... 26

کشورهاوشرکت هايسازندهماشین آلاتمورداستفادهدرتولید....................................................................... 27

بررسیوضعیتطرحهايجدیدوطرحهايتوسعهدردستاجرا...................................................................... 27

وضعیتکلطرحهايدرحالایجادتولیدفیلترهوادرکشور................................................................................ 28

بررسیوضعیتطرحهاییکهدارايپیشرفتبیش ازصفرهستند.......................................................................... 29

پیشبینیعرضهدربازارآیندهکشور......................................................................................................................... 30

الف( پیشبینیعرضهواحدهايفعال....................................................................................................................... 30

ب ( پیشبینیعرضهواحدهايدرحالایجاد.......................................................................................................... 30

باتوجهبهجدولبالا،ظرفیتطرحهايدرحالایجادکهدرآیندهبهظرفیتنصبشده کشوراضافهخواهدشد،بهصورتزیرقابلپیشبینیاست :.................................................................................................................................................................................. 31

بررسیروندوارداتمحصولازآغازبرنامهسومتاآخرسال1385................................................................... 31

بررسیروندمصرفازآغازبرنامهتوسعهسومتاکنون........................................................................................... 32

برآوردمیزانمصرفدرصنایعخودروسازي........................................................................................................... 32

برآوردروندمصرفدربازارخدماتپس ازفروش خودرو................................................................................. 34

بررسیروندصادراتازآغازبرنامهتوسعهتاآخرسال1385............................................................................. 34

بررسینیازبهمحصولبااولویتصادراتتاپایانبرنامهتوسعهچهارم............................................................... 36

الف( پیش بینیتقاضادربازارخودروسازان.......................................................................................................... 36

ب ( بازارخدماتپسازفروشخودرو................................................................................................................ 36

جمع بنديپیش بینیتقاضايبازارداخلدرآینده................................................................................................. 37

باجمع بنديتقاضايبازارخودروسازانوبازار AM پیش بینیتقاضايبازارداخلدرآینده بهشرحجدولزیرآمدهاست :37

جمع بنديونتیجه گیريمطالعاتبازاروپیشنهادنهاییدرمورداحداثواحدهايجدید از نگاهتوجیهپذیريبازار37

نتیجه گیرينهاییامکان پذیريایجادواحدهايجدیدازنگاهتوجیهپذیريبازار.............................................. 38

باعنایتبرمطالعاتصورتگرفته،نتیجه گیريمیشودکهاحداثواحدهايجدید تولیدفیلترهوا،تنهادرشرایطزیرتوجیهپذیرخواهدبود: 38

بررسیاجمالیتکنولوژيوروشهايتولیدوعرضهمحصولدرکشورومقایسه آنبادیگرکشورها................... 39

نگاهیبهروش تولیدفیلترهايهوا.......................................................................................................................... 39

مجموعهفیلترهايمورداستفادهدرصنعتخودروبهدوگروهعمدهتقسیممیگردند:....................................... 39

روش تولیدفیلترهايپلاستیکی................................................................................................................................ 39

روشتولیدفیلترهايپلاستیکیرامیتوانبهصورتفرایندزیرنمایشداد :........................................................ 39

شرحهرکدامازمراحلتولیدرامیتوانبهصورتزیرارائهکرد :........................................................................ 40

آمادهسازيمواداولیهپلیمري(رزین(.................................................................................................................... 40

برش کاغذبهاندازهموردنیاز.................................................................................................................................. 40

رمدهیکاغذبهشکلکنگره.................................................................................................................................... 40

فرمدهیکاغذکنگرهشدهبهشکلرول.................................................................................................................. 41

تزریقموادپلیمريدرقسمتفوقانیوتحتانیکاغذکنگرهورولشده............................................................... 41

روش تولیدفیلترهايفلزي....................................................................................................................................... 42

روشتولیدفیلترهايفلزيرامیتوانبهصورتفرایندزیرنمایشداد :............................................................... 42

برش ورقفلزي ...................................................................................................................................................... 42

فرمدهیورقبریدهشدهبهوسیلهقالبوتولیدرولفیلتر.................................................................................... 43

جوشکاريورقیادرزکوبیآن................................................................................................................................ 43

پانچوفرمدهیقطعهبالاوپایینفیلتر.................................................................................................................... 43

تزریققطعاتپلاستیکی........................................................................................................................................... 43

فرم دهیکاغذ........................................................................................................................................................... 44

مونتاژفیلتر................................................................................................................................................................ 44

نگاهیبهسطحتکنولوژيمورداستفادهدرتولیدفیلترهوا.................................................................................... 44

الف( فیلترخودروهايسبک................................................................................................................................... 45

دراینگروهازفیلترسازيدوتکنولوژيمورداستفادهقرارمیگیرد :.................................................................... 45

تکنولوژيتماماتوماتیک........................................................................................................................................... 45

تکنولوژيسنتی......................................................................................................................................................... 45

ب ( فیلترخودروهايسنگین.................................................................................................................................. 45

ج ( فیلترخودروهاي صنعتی.................................................................................................................................... 45

تکنولوژيبالا............................................................................................................................................................ 46

تکنولوژيمتوسط...................................................................................................................................................... 46

تکنولوژيپایین......................................................................................................................................................... 46

معیارمهمدرتعیینسطحتکنولوژيمورداستفادهدرساختفیلترهايهوارا میتوانبهشرحزیردسته بنديکرد : 47

مقایسهروش تولیدمعمولکشورمانبادیگرکشورهايجهان................................................................................ 47

روشهايتولیدمورداستفادهدرسایرکشورهاموردمقایسهقرارگیردنتایجزیرحاصل خواهدشد :............... 47

تعییننقاطقوتوضعفتکنولوژيهايمرسومدرتولید........................................................................................ 48

مجوز های قانونی :................................................................................................................................................... 49

مراحل صدور جواز تاسیس :................................................................................................................................... 49

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافتجواز تاسيس.......................................... 49

1- اشخاص حقيقی................................................................................................................................................ 49

2- اشخاص حقوقی............................................................................................................................................... 50

مدارك مورد نياز:...................................................................................................................................................... 50

اصلاحیه جواز تاسیس :............................................................................................................................................ 50

تعریف:...................................................................................................................................................................... 51

صدور پروانه بهره برداری :...................................................................................................................................... 51

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 52

برآوردحداقلظرفیتاقتصاديطرح...................................................................................................................... 52

لحاظکردننقطهسربسرتولید................................................................................................................................. 53

لحاظکردنحداقلسودموردانتظار....................................................................................................................... 53

الف–ظرفیتاسمی................................................................................................................................................ 53

ب–ظرفیتعملی................................................................................................................................................... 54

فصل دوم................................................................................................................................................................... 55

روش انجام کار.......................................................................................................................................................... 55

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :............................................................................................ 56

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :.................................................................................................. 56

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :................................................................. 57

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان................................................................................................ 58

فصل سوم.................................................................................................................................................................. 59

امور مالی طرح.......................................................................................................................................................... 59

سرمایه گذاری ثابت طرح :....................................................................................................................................... 60

خرید دفتر کار :........................................................................................................................................................ 60

هزینه زمین :.............................................................................................................................................................. 60

هزینه محوطه سازی :................................................................................................................................................ 61

هزینه ساختمان سازی :............................................................................................................................................. 61

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :.............................................................................................................................. 62

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :...................................................................................................................... 63

هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :.................................................................................................................................. 63

وسایلاداريوخدماتی............................................................................................................................................ 63

ماشین آلاتحملونقلدرون/ برونکارگاهی....................................................................................................... 63

هزینه هايقبلازبهره برداري................................................................................................................................. 64

هزینه هايپیشبینینشده.......................................................................................................................................... 64

هزینه سرمایه گذاری ثابت :...................................................................................................................................... 64

مواد اولیه مورد نیاز :................................................................................................................................................ 65

برآوردمواداولیهعمدهموردنیازسالیانهومنابعتأمینآن..................................................................................... 65

معرفینوعومیزانمواداولیهعمده........................................................................................................................ 65

درجدولزیرمواداولیهعمدهمصرفیدرفیلترهاآوردهشدهاست...................................................................... 65

معرفیمنابعتأمینمواداولیه.................................................................................................................................... 65

برآوردقیمت هايمواداولیهمصرفی....................................................................................................................... 66

بررسیتحولاتاساسیدرروندتأمیناقلامعمدهموردنیازدرگذشتهوآینده.................................................. 66

رزینها..................................................................................................................................................................... 66

فولادها....................................................................................................................................................................... 67

کاغذصافی................................................................................................................................................................ 69

پیشنهادمنطقهمناسببراياجرايطرح................................................................................................................. 69

انتخابمحلاجرايیکطرحتولیديعموماًبراساسمعیارهايزیرصورتمی گیرد :..................................... 69

بازارهايفروش حصول............................................................................................................................................ 69

الف ( بازارخودروسازان.......................................................................................................................................... 70

ب ( بازارخدماتپس ازفروش خودرو................................................................................................................ 70

بازارتأمینمواداولیه................................................................................................................................................ 71

احتیاجاتونیازمندي هايدیگرطرح.................................................................................................................... 72

امکاناتزیربناییموردنیاز..................................................................................................................................... 72

حمایتهايخاصدولتی........................................................................................................................................... 72

باجمع بنديمطالعاتمکانیابی،محلاجرايمناسباجرايطرحدرجدولزیرآمدهاست............................. 73

بررسیوتعیینمیزانآب،برق،سوخت،امکاناتمخابراتیوارتباطی........................................................... 73

برآوردبرقموردنیازوچگونگیتأمینآن............................................................................................................. 73

برآوردآبموردنیازوچگونگیتأمینآن............................................................................................................. 74

برآوردسوختمصرفیموردنیازوچگونگیتأمینآن......................................................................................... 74

برآوردامکاناتمخابراتیوارتباطیلازموچگونگیتأمینآن............................................................................. 74

برآوردامکاناتزیربناییموردنیاز.......................................................................................................................... 74

نیازمنديطرحبهراهرامیتواندرحالتزیرموردبررسیقرارداد :................................................................... 75

عبورومرورکامیونهايحاملمواداولیهومحصول................................................................................................ 75

عبورومرورکارکنان................................................................................................................................................. 75

سایرامکاناتمانندراهآهن،فرودگاهوبندر........................................................................................................... 75

وضعیتحمایت هاياقتصاديوبازرگانی.............................................................................................................. 75

حمایت هايتعرفهگمرکیومقایسهآنباتعرفه هايجهانی................................................................................. 75

حمایتهايمالی.......................................................................................................................................................... 76

فصل چهارم............................................................................................................................................................... 77

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 77

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 78

عواملمزیترقابتیکهدرصنعتقطعهسازيامکانایجادآنهاوجودداردبهشرحزیراست:.......................... 80

 


خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

مطالعاتامکان سنجی،مطالعاتکارشناسیاستکهقبلازاجرايطرح هايسرمایه گذاري اقتصاديانجاممی گیرد. دراینمطالعاتازنگاهبازار،فنیومالیواقتصاديطرحمورد بررسیوآنالیزقرارگرفتهونتایجحاصلازآنبهعنوانمبناییبرايتصمیم گیري سرمایه گذارانمورداستفادهقرارمی گیرد. گزارشحاضرمطالعاتامکان سنجیمقدماتیتولیدفیلترهوابرايانواعخودرومیباشد. کهدرقالبمتدولوژيعلمیمطالعاتامکان سنجیتهیهگردیدهاستومطابقمتدولوژيفوق، ابتدامحصولموردمطالعهبهطوردقیقمعرفیشدهوسپسبررسی هايلازمرويبازارآن صورتخواهدگرفتودرادامهمطالعاتفنیدرخصوص چگونگیتولیدوامکاناتسخت افزاريونرم افزاريموردنیازنیزشناساییشدهودرنهایتظرفیت هاياقتصاديوحجم سرمایه گذاريموردنیازبراياجرايطرحبرآوردوارائهخواهدشدتابااستفادهازآنسرمایه گذرانوعلاقهمندانمحترمبتوانندکلیهاطلاعاتموردنیازراکسبودرجهتانجامسرمایه گذارياقتصاديبادیدبازومسیرشفافاقدامنمایند. امیداستاینمطالعاتکمکیهرچند کوچکدرراستايتوسعهصنعتیکشورمانبعملبیاورد.

 

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولیدفیلتر هوا

 

محل اجرا :

 

 

مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

       

 

دلایل انتخاب طرح :

درکشورماتوسعهصنعتخودروازسال1371 شروعشدهوسیاستهايدولتدر گسترشاینصنعتوکسبسهمازبازارجهانیمیباشد. توسعهصنعتخودروسببتوسعه صنعتقطعهسازيدرکشورشدهاستبطوریکههماکنونحدود1700 قطعهسازدرکشور2 درصدازتولید/ فعالیتمینمایند. صنعتخودروحدودچهاردرصدوصنعتقطعهسازيناخالص داخلی کشورراتشکیلمیدهندودراینمیانقطعاتتندمصرفخودروکه محصولموردمطالعهنیزدرآنخانوادهقراردارد،ازبیشترینسهمدرقطعهسازيبرخوردار میباشند.

توسعهصادراتازدیگرسیاستهايدولتاستکهقطعاتخودرونیزدراینحرکتقرار دارند. نگاهویژهمسئولینبهصادراتقطعاتخودرو،ایجادستادویژهتوسعهصادراتاین قطعاتدرسازمانتوسعهتجارتایرانوبسیاريازموارددیگر،نشانازوجودحرکتعظیم درتوسعهتولیدوصادراتقطعاتخودرومیباشد. بنابراینمیتوانگفتکههرچندقطعات خودرودرردیفکالاهاياساسیواستراتژیکقرارندارندولیاینقطعاتدرردیفکالاهاي مهموحساسکشورقراردارند.

محصولموردمطالعهیکقطعه ايازقطعاتخودرومحسوبمیشود. ازاینرواهمیت استراتژیکآننیزدرردیفصنایعوبازارخودروطبقه بنديمیگردد.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 31 نفر میباشد .

 

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

ناموکدمحصولات

محصولموردمطالعهطرححاضر،تولیدفیلترهوابرايانواعخودروهايسبک،نیمه سنگینوسنگینمیباشد. فیلترهوایکقطعه ايدرخودرواستکهعهده دارتصفیههوايوارده بهموتورخودروبهمنظورترکیبباسوختواحتراقآنمیباشد. فیلترهاعموماًداراي صفحه ايکاغذيهستندکهآغشتهبهبرخیموادشیمیاییمومیشکلشده اند. اینفیلترهادر مسیرگذرهواازمحیطبهموتورخودروقراردادهمیشود،بهطوريکهدرهنگامعبورهوااز آن،کلیهگردوخاكها،غبارمعلقآب،دودوغیرهگرفتهشدهوهوايتمیزواردموتورمی گردد.

فیلترهوایکقطعهمصرفیدرخودرواستوعلتآنایناستکهبهمرورگردوخاك، دودهودیگراجراممعلقدرهوارويفیلتررسوبکردهوسببکاهشودرنهایتازبین بردن قدرتتصفیهفیلترمیشودودراینزماناستکهعمرسرویسدهیفیلتربهپایانرسیدهو لذابایکفیلترتازهتعویض میگردد. عمرسرویسدهیفیلترکاملاًبستگیبهمیزانکارکرد خودرودارد. لازمبهذکراستکهکلیهخودروهابدوناستثناءازفیلترهوااستفادهمی نمایندو بهعبارتدیگرهیچخودروییبدونفیلترهوایافتنمی شود.

فیلترهايهواعلاوهبرخودرودرسایرموتورهاياحتراقینیزکاربرددارند. موتورهاي مورداستفادهدرکشاورزي،موتورهايمورداستفادهدرصنعت،قایقها،سم پاشها،ژنراتور برق،لیفتراك ها،جرثقیل هاو... کهازموتوراحتراقی)بنزینیگازوئیلیگازي( استفاده می نمایند نیزازفیلترهايهوااستفادهمیکنند.

 

دراشکالزیرچندنمونهازفیلترهايهوانشاندادهشدهاست

 

 

دسته بنديمحصول

درحالتکلیفیلترهايهوابهچهارگروهعمدهزیرتقسیم بنديمیشوند :

  • فیلترهوابرايخودروهايسبک
  • فیلترهوابرايخودروهايسنگین
  • فیلترهوابرايخودروهايصنعتی
  • فیلترهايهوابرايمصارفخاص

ماهیتکاروعملکردهرچهارگروهفیلترباهمدیگریکساناستوآنچهکهسببتفکیکآنها میگرددساختمانفیلتر،روشتولیدوابعادظاهريآنهامیباشد.

 

شمارهتعرفهگمرکی

وزارتبازرگانیبهعنوانمتولیسیاست گذاريصادراتووارداتازکشوروهمچنین تعیینکنندهقانونیمقرراتآن،هیچگونهشمارهتعرفهمستقلیبرايقطعاتموردمطالعهارائه نکردهاست. اینوزارتخانهکلیهقطعاتمنفصلهخودروراصرفنظرازنوعونامآنهادریک مجموعهکلیطبقه بندينمودهوشمارهتعرفهوحقوقوروديبهشرحزیررابرايآنهاتعیین نمودهاست.

 

 

همانطوريکهجدولبالانشانمیدهدبرايقطعهموردمطالعهشمارهتعرفهوحقوق وروديمستقلیرانمیتوانارائهکرد.

 

 

شرایطوارداتمحصول

بامراجعهبهکتابمقرراتوارداتوصادراتوزارتبازرگانی،نتیجه گیريشدهاستکه محدودیتخاصیبرايوارداتقطعاتصنعتیوجودنداردوباتوجهبهاینکهقطعاتمورد مطالعهنیزدرفهرستقطعاتصنعتیخودرووغیرهطبقهبنديمیشودلذامشمولاینعدم محدودیتواقعمیگرددولذاکلیهواردکنندگانمیتوانندبههرتعداداقدامبهواردسازياین قطعاتبنمایند.

درصفحهقبلذکرشدکهمطابقمقرراتمنتشرشدهازسويوزارتبازرگانی،هیچگونه محدودیتقانونیبرايواردسازيقطعاتصنعتیوجودندارد،لیکنلازماستبهموردبسیار مهمزیرتوجهشود.

الف- بازارقطعاتخودرودرکشورمانبهسهگروهAM - OES - OEMتقسیممیگرددوشرایطخریداینگروههابهصورتزیراست.

 

بازار OEM

دراینبازاربهطورکاملقطعاتازداخلکشورتهیهمیشودولذادرصورتیکهامکان ساختداخلبرايقطعه ايموجودنباشد. خودروسازخودرأساًاقدامبهواردسازيقطعهمورد نیازمینماید. لذاوارداتتوسطغیروفروشآنبهخودروسازاتفاقنمیافتد)خودروساز

قطعاتوارداتیراخریدنمیکند(

 

بازار OES

شرایطاینبازارنیزمشابهشرایطعنوانشدهبرايبازارOEM است.

 

بازار AM

دراینبازارشرایطرقابتیبرقراراست. لذادرصورتیکهقطعاتوارداتیقابلیترقابتبه لحاظکیفیوقیمتبهمواردمشابهداخلیراداشتهباشند،امکانوارداتوجودخواهد داشت.

باتوجهبهمطالبذکرشده،میتوانعنوانکردکهعملا" امکانوارداتوفروشقطعات در بازار OES وOEMتنهابرايشرکت هايخودروسازقابلانجامبودهولیدربازار AMواحدهايمختلفامکانواردسازيوفروشقطعاتمنفصلهخودروراداراهستند.

ب- فیلترهوادرگروهقطعاتتندمصرفخودرو( fast move ) طبقه بنديمیگردند،لذا مصرفآندربازارخدماتپسازفروشبسیاربیشترازبازارخودروسازاناستبطوریکه بخشعمدهاینقطعاتدربازار AM , OEمصرفمیشودوازاینرومیزانوارداتدرصورت وجودمزیترقابتیقابلانجامخواهدبود.

 

بررسیوارائهاطلاعاتلازمدرزمینهقیمتتولیدداخلیوجهانیمحصول

بررسیقیمتهايداخلی

درجدولشمارهچهارمواردکاربردفیلترهواآوردهشدهاستوهمانطوريکهدرآن قسمتنیزذکرگردیدموردمصرففیلترهواکلیهجاهاییاستکهموتورهاياحتراقیدرآن وجوددارد. ازاینرومشاهدهمیگرددکهتنوعبسیاربالاییازانواعخودروودیگرموارد مصرففیلترهاوجودداردکهاینبازارعظیممصرفکنندهانواعبسیارمتنوعیازفیلترهاي هوامیباشد. بنابراینبهمنظورتسهیلمطالعاتوایجادقابلیتتعریفقیمتها،مجموعه فیلترهايمورداستفادهدربازاربهگروههايمشابهازنظرمشخصاتومواردکاربرد طبقهبنديشدهوسپسبرايهرطبقهقیمتهاارائهخواهدشد. مطالبفوقدرجدولزیرآمده است :

دراینقسمتلازمبذکراستکهیکیازعواملمهمدرقیمتفیلترهوا،نشانتجارياست بطوریکهمحصولاتبابرندمعتبرازقیمتحدودا" بیستدرصدبالاترازقیمتهمانمحصولات ولیباناممتفرقهدربازارهستند. ازاینرودرجدولذبلمتوسطقیمتهاآوردهشدهاست.

 

 

درطرححاضرقیمتمتوسطانواعفیلتربهصورتزیردرنظرگرفتهشده است:

فیلترهايپلاستیکی15000 ریال

فیلترهايفلزي80000 ریال

 

بررسیقیمت هايجهانیفیلترهوا

قیمتهايجهانیفیلترهايهوابسیارمتنوعبودهوتابعنوعفیلتر،نشانتجاريوکشور سازندهمیباشد. ولذانمی توانقیمت هايمشخصیرادراینجاارائهکرد. لیکندرمجموع دسته بنديزیردرموردقیمت هاقابلارائهاست.

 

معرفیمواردمصرفوکاربرد

همانطوريکهدرقسمتمعرفیمحصولنیزذکرگردید،فیلترهايهوابهعنوانیکیاز قطعاتخودرومحسوبمیگردندکهدرساختخودرووهمچنینبهعنوانقطعاتمصرفیدر دورهبهره برداريازآنمورداستفادهقرارمیگیرد. فیلترهوایکقطعهتندمصرفاستکه دورههاينسبتاًکوتاهدررويخودروهايتردديتعویض میگردد. درموردسایرزمینه هاي کاربردفیلترهوابایدگفتکههرکجاموتورهاياحتراقیوجوددارد،بهطوراجتنابناپذیردر رويآنموتورازفیلترهوااستفادهشدهاست.

 

 

 

 

 

 

درجدولزیرجمع بنديمواردکاربرداینمحصولخلاصهشدهاست.

 

همانطوربکهپبشترنبزاشارهگردبدبازارقطعاتخودروکهفیلترهوانیزدرآنجايدارد خودبهگروه هايزیرتقسیم بنديمیگردد:

بازار OEM :

اینبازارراخودروسازانکشورتشکیلمیدهندکهشرکتهايتأمینکننده آنهااقدامبهتأمینقطعاتموردنیازخودازقطعه سازانمینمایند. شرکت هايساپکو )تأمین کنندهشرکتایرانخودرو( شرکتسازه گسترسایپا)تأمینکنندهشرکتسایپا( شرکتاپکو)تأمینشرکتایرانخودرودیزل( ازشرکتاصلیفعالدراینبازاربهشمارمی آیند.

 

بازار OES :

اینبازارخدماتپسازفروشخودروهامیباشدکهوابستهبهشرکت هايخودروسازاست. سازمانخدماتپسازفروشایرانخودرو)ایساکو( ،شرکتسایپایدك، شرکتگسترشخدماتپارسخودرو،مزدایدكازشرکت هاياینگروهمحسوبمیشوند.

 

بازار AM :

اینبازارقطعاتخودروشاملکلیهلوازمیدکیفروشهايمختلفدرسطحکشورمیباشدکهبهصورتآزاد) بدونارتباطخاصباخودروسازان( اقدامبهفروش قطعاتخودرومی نمایند. میزانمصرفدرهرکدامازبازارهايخودرومتفاوتاستکهمطالعاتبیشتردراین خصوص دربخشدومگزارشارائهخواهدشد.

 

 

 

 

بررسیکالاهايجایگزینوتجزیهوتحلیلاثراتآنبرمصرفمحصول

فیلترهوایکقطعه ايازمجموعهقطعاتخودرواستکهحضورآندررويکلیهخودروها امرياجتنابناپذیرمیباشد. اینقطعههیچگونهجایگزیننداردوازطرفدیگرامکانحذفآن ازرويخودرونیزوجودندارد.

 

-1-9 کشورهايعمدهتولیدکنندهومصرفکنندهمحصول

-1-9-1 کشورهايعمدهمصرفکننده

فیلترهوایکقطعهمصرفیدرخودرواستکهدرردیفقطعاتتندمصرف(Fast Move) تقسیمبنديمیگردد. ازاینروهمانطوريکهدرقسمتمعرفیکاربردهاي محصولنیزذکرشد،مصرفدرنزدخودروسازانوهمچنیندربازارخدماتپسازفروش خودروصورتمیگیردکهازنگاهحجممصرفمیتوانگفتکهمیزانمصرفدربازار خدماتپسازفروشبسیاربالاترازبازارخودروسازياست. ازاینرواینقطعهدرکلیه کشورهايجهانوصرفنظرازاینکهکشورفوقتولیدکنندهخودرواستیانه،مصرفدارد ولیدراینقسمتکشورهاییکهدارايبیشترینمصرفدرسطحجهانهستندانتخابودر جدولزیرجمعبنديشدهاست.

 

درجدولبالابرايبرآوردحجممصرفبهشیوهزیررفتارشدهاست :

بازار OE :

هرخودروتولیديتعدادیکعددفلیترهوامصرفدارد. لذابهتعدادخودروهايتولیدي کشورهانیازبهفیلترهوامیباشد. لذابرايتعیینمصرفدراینبازار،تعدادخودروهاي تولیديهرکشوربااستفادهازنشریاتتخصصیخودرودرکشورماناستخراجوسپسبا ضربآندرعددیک،نتیجهدرجدولفوقواردشدهاست.

 

بازار AM :

ضریبمصرففیلترهوادرهرخودرويترددي،ششاست. یعنیاینکههرخودروبهطور متوسطسالانه6 باراقدامبهتعویض فیلترهوايخودمینماید. بنابراینبرايتعیینمصرف در اینبازار،ابتداتعدادخودروهايتردديکشورهابااستفادهازنشریاتتخصصیکشور جمع آوريوسپسباضربآندرعدد6 نتیجهدرجدولشمارهپنجواردشدهاست.

 

کشورهايعمدهتولیدکننده

کشورهايعمدهتولیدکنندهخودرو،بهنوعیکشورهايعمدهتولیدکنندهفیلترهوانیز محسوبمیگردند. لذابااستنادبرامرفوق،کشورهايعمدهتولیدکنندهفیلترهوادرجدول زیرجمعبنديشدهاست.

شرایطصادرات

فیلترهوا،یکقطعهمصرفیدرخودرواست. ازاینروبازارجهانیآنتابعفضايحاکمبر بازاراینصنعتمیباشدوورودبهاینبازارنیزمستلزمبرخورداريازتواناییهاو شایستگی هاییاستکهذیلاًبهآنهااشارهشدهاست:

 

 

 

 

وضعیتعرضهوتقاضا

بررسیظرفیتبهرهبرداريوروندتولیدازآغازبرنامهسومتاکنون

بررسیظرفیت هايبهره برداري

بامراجعهبهاطلاعاتوزارتصنایعومعادن،ظرفیتبهره برداريدرسطحکشوربه صورتجدولزیرجمع بنديشدهاست:

 

 

 

بررسیروندظرفیتنصبشدهتولیدفیلترهوادرکشور

باتوجهبهجدولفوقوبااستنادبرتاریخبهره برداريازواحدهايفعالکشور،روند ظرفیتنصبشدهکشوردرجدولزیرجمعبنديشدهاست:

 

 


مبلغ قابل پرداخت 12,960 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1114

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما