مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 2074
 • بازدید دیروز : 5062
 • بازدید کل : 12321146

238- کارآفرینی کارگاه کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو60ص


238- کارآفرینی کارگاه کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو60ص

موضوع

کارآفرینی کارگاه کارگاه تولیداجزايسیستمفرمانخودرو

Entrepreneurship Workshop Production Workshop automotive steering components

 

نام استاد :

 

نام محقق :

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :.............................................................................................................................................................. 5

فصل اول...................................................................................................................................................................... 6

کلیات........................................................................................................................................................................... 6

مقدمه :......................................................................................................................................................................... 7

نام کامل طرح و محل اجرای آن :.............................................................................................................................. 7

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 8

مشخصات متقاضیان :................................................................................................................................................. 8

دلایل انتخاب طرح :................................................................................................................................................... 8

وضعیت و میزان اشتغالزایی :...................................................................................................................................... 9

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :................................................................................................................................. 9

ناموکدمحصولات.................................................................................................................................................... 9

کد ISIC.................................................................................................................................................................. 11

شمارهتعرفهگمرکی................................................................................................................................................. 11

شرایطوارداتمحصول........................................................................................................................................... 12

توضیح:...................................................................................................................................................................... 12

بازار OEM.............................................................................................................................................................. 13

بازار OES.............................................................................................................................................................. 13

بازار AM................................................................................................................................................................. 13

بررسیاستانداردهايموجوددرموردمحصول...................................................................................................... 14

مروريبرقیمتهايجهانیقطعات........................................................................................................................... 16

معرفیمواردمصرفوکاربردمحصولات.............................................................................................................. 17

بازار OEM :........................................................................................................................................................... 18

بازار OES :............................................................................................................................................................. 18

بازار AM :............................................................................................................................................................... 18

بررسیکالاهايجایگزینوتجزیهوتحلیلاثراتآنبرمصرفمحصول............................................................ 19

کشورهايعمدهتولیدکنندهومصرفکنندهمحصول............................................................................................ 19

درجدولزیرفهرستچندکشورعمدهتولیدکنندهخودروومیزانتولیدآنها )بهعنوان صنایعمصرفکنندهقطعاتموردمطالعه ( آوردهشدهاست................................................................................................................................................................................... 20

معرفیشرایطصادرات............................................................................................................................................ 20

وضعیتعرضهوتقاضا............................................................................................................................................. 21

بررسیظرفیتبهرهبرداريوروندتولیدازآغازبرنامهسومتاکنون.................................................................... 21

بررسیظرفیت هايبهره برداري............................................................................................................................. 21

همچنینعلاوهبرواحدهايفوق،واحدهایینیزدرحالتولیدمیلموجگیرفرمانمی باشندکهفهرستآنهادرجدولزیرآمدهاست. 22

بررسیروندظرفیتنصبشدهتولیدقطعاتفرماندرکشور.............................................................................. 23

بررسیروندتولیدواقعیقطعاتفرماندرکشور.................................................................................................. 23

بررسیسطحتکنولوژيتولیددرواحدهايفعال.................................................................................................... 25

فرایندتولیدقطعاتفرمانبهصورتزیراست :.................................................................................................... 25

نگاهیبهراندمانتولید)درصداستفادهازظرفیتاسمی( درواحدهايتولیديفعال......................................... 26

پیشبینیعرضهدربازارآیندهکشور......................................................................................................................... 27

الف) پیشبینیتولیدداخلواحدهايفعال.............................................................................................................. 27

ب ( پیشبینیتولیدداخلواحدهايدرحالایجاد.................................................................................................. 27

بررسیروندوارداتمحصولازآغازبرنامهسومتانیمهاولسال1385............................................................ 28

جمعبنديعرضه...................................................................................................................................................... 29

بررسیروندمصرفازآغازبرنامهسومتاکنون...................................................................................................... 29

الف( برآوردمصرفدرخودروسازان................................................................................................................... 30

ب- برآوردروندمصرفدربازارخدماتپسازفروشخودرو........................................................................ 32

جمع بنديمیزانمصرفداخلقطعاتفرمانخودرو........................................................................................... 33

بررسیروندصادراتازآغازبرنامهتوسعهسوم تا سال 85.................................................................................. 34

بررسینیازبهمحصولبااولویتصادراتتاپایانبرنامهتوسعهچهارم............................................................... 35

برآوردمیزانتقاضايداخلدرآینده....................................................................................................................... 35

برآوردقابلیتصادراتدرآینده.............................................................................................................................. 35

برآوردتقاضايکل.................................................................................................................................................... 36

بررسیاجمالیتکنولوژيوروشتولیدمحصولدرکشورومقایسهآنبادیگرکشورها..................................... 37

نگاهیبهروشتولیدقطعاتفرمان فرایندتولیدقطعاتفرمانبهصورتزیراست:.......................................... 37

شرحیبرفعالیتهايمختلففرایندتولید................................................................................................................. 37

ماشینکاري................................................................................................................................................................. 37

عملیاتحرارتی........................................................................................................................................................ 37

عملیاتتکمیلیماشینکاري..................................................................................................................................... 38

رنگوعملیاتفینیشینگ........................................................................................................................................ 38

فورجسرد................................................................................................................................................................. 38

مقایسهروشتولیدمعمولکشورمانبادیگرکشورهايجهان................................................................................ 39

تعییننقاطقوتوضعفتکنولوژيهايمرسومدرتولیدمحصول.......................................................................... 39

باتوجهبرشرحتکنولوژي،نقاطقوتوضعفآندرجدولزیرجمعبنديشدهاست:.................................... 39

مجوز های قانونی :................................................................................................................................................... 40

مراحل صدور جواز تاسیس :................................................................................................................................... 40

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافتجواز تاسيس.......................................... 40

1- اشخاص حقيقی................................................................................................................................................ 40

2- اشخاص حقوقی............................................................................................................................................... 41

مدارك مورد نياز:...................................................................................................................................................... 41

اصلاحیه جواز تاسیس :............................................................................................................................................ 42

تعریف:...................................................................................................................................................................... 42

صدور پروانه بهره برداری :...................................................................................................................................... 42

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 43

برآوردحداقلظرفیتاقتصاديطرح...................................................................................................................... 44

لحاظکردننقطهسربسرتولید................................................................................................................................. 44

لحاظکردنحداقلسودموردانتظار....................................................................................................................... 44

برآوردمواداولیهعمدهموردنیازسالیانهومحلتامینآن..................................................................................... 45

معرفینوعمادهاولیهعمده...................................................................................................................................... 45

معرفیمنابعتأمینمواداولیه.................................................................................................................................... 45

برآوردمیزانمصرفسالانهمواداولیه..................................................................................................................... 46

برآوردقیمتهايمواداولیهمصرفی........................................................................................................................... 46

بررسیتحولاتاساسیدرروندتأمیناقلامعمدهموردنیازدرگذشتهوآینده.................................................. 47

پیشنهادمنطقهمناسببراياجرايطرح................................................................................................................. 48

انتخابمحلاجرايیکطرحتولیديعمومابًراساسمعیارهايزیرصورتمیگیرد :........................................ 48

بازارخدماتپس ازفروش خودرو......................................................................................................................... 48

بازارهايفروش محصول.......................................................................................................................................... 49

الف( بازارخودروسازان.......................................................................................................................................... 49

بازارتأمینمواداولیه................................................................................................................................................ 51

احتیاجاتونیازمندي هايدیگرطرح.................................................................................................................... 51

امکاناتزیربناییموردنیاز..................................................................................................................................... 51

حمایتهايخاص دولتی........................................................................................................................................ 52

باجمع بنديمطالعاتمکانیابی،محلاجرايمناسباجرايطرحدرجدولزیرآمدهاست............................. 52

وضعیتحمایت هاياقتصاديوبازرگانی.............................................................................................................. 53

حمایت هايتعرفهگمرکیومقایسهآنباتعرفه هايجهانی................................................................................. 53

حمایت هايمالی...................................................................................................................................................... 53

فصل دوم................................................................................................................................................................... 54

روش انجام کار.......................................................................................................................................................... 54

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :............................................................................................ 55

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :.................................................................................................. 55

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :................................................................. 56

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان................................................................................................ 56

بررسیتأسیساتوامکاناتزیربناییموردنیازطرح............................................................................................. 57

برآوردبرقموردنیازوچگونگیتأمینآن............................................................................................................. 57

برآوردآبموردنیازوچگونگیتأمینآن............................................................................................................. 57

برآوردسوختمصرفیموردنیازوچگونگیتأمینآن......................................................................................... 57

برآوردامکاناتمخابراتیوارتباطیلازموچگونگیتأمینآن............................................................................. 58

برآوردامکاناتزیربناییموردنیاز.......................................................................................................................... 58

نیازمنديطرحبهراهرامیتواندرحالتزیرموردبررسیقرارداد:.................................................................... 59

عبورومرورکامیو نهايحاملمواداولیهومحصول.............................................................................................. 59

عبورومرورکارکنان................................................................................................................................................. 59

فصل سوم.................................................................................................................................................................. 60

امور مالی طرح.......................................................................................................................................................... 60

سرمایه گذاری ثابت طرح :....................................................................................................................................... 61

خرید دفتر کار :........................................................................................................................................................ 61

هزینه زمین :.............................................................................................................................................................. 61

هزینه محوطه سازی :................................................................................................................................................ 62

هزینه ساختمان سازی :............................................................................................................................................. 62

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :.............................................................................................................................. 63

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :...................................................................................................................... 63

هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :.................................................................................................................................. 64

وسایلاداريوخدماتی............................................................................................................................................ 64

ماشین آلاتحملونقلدرون/ برونکارگاهی....................................................................................................... 64

هزینه هايقبلازبهره برداري................................................................................................................................. 65

هزینه هايپیشبینینشده.......................................................................................................................................... 65

هزینه سرمایه گذاری ثابت :...................................................................................................................................... 65

فصل چهارم............................................................................................................................................................... 66

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 66

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 67

 


خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارگاه تولید اجزايسیستمفرمانخودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

مطالعاتامکان سنجی،مطالعاتکارشناسیاستکهقبلازاجرايطرح هايسرمایه گذاري اقتصاديانجاممیگیرد. دراینمطالعاتازنگاهبازار،فنیومالیواقتصاديطرحمورد بررسیوآنالیزقرارگرفتهونتایجحاصلازآنبهعنوانمبناییبرايتصمیم گیري سرمایه گذارانمورداستفادهقرارمیگیرد.

گزارشحاضرمطالعاتامکان سنجیمقدماتیتولیدقطعاتواجزاءفرمانخودرومی باشد. اینمطالعاتدرقالبمتدولوژيمطالعاتامکان سنجیتهیهگردیدهاستومطابقمتدولوژيفوق ،ابتدامحصولموردمطالعهبهطوردقیقمعرفیشدهوسپسبررسی هايلازمرويبازارآن صورتخواهدگرفتودرادامهمطالعاتفنیدرخصوص چگونگیتولیدوامکاناتسختو نرم افزاريموردنیازنیزشناساییشدهودرنهایتظرفیت هاياقتصاديوحجمسرمایه گذاري موردنیازبراياجرايطرحبرآوردوارائهخواهدشدتابااستفادهازآنسرمایهگذرانوعلاقه مندانمحترمبتوانندکلیهاطلاعاتموردنیازراکسبودرجهتانجامسرمایهگذارياقتصادي بادیدبازومسیرشفافاقدامنمایند. امیداستاینمطالعاتکمکیهرچندکوچکدرراستاي توسعهصنعتیکشورمانبعملبیاورد.

 

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولیداجزای سیستم فرمان خودرو

 

 

محل اجرا :

 

 

مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

       

 

دلایل انتخاب طرح :

قطعهسازيیکیازصنایعمادرواساسیدرهرکشوربهشمارمی آید. اینقطعاتخودبه عنوانکالايواسطهايدرتولیدانواعخودرویابازارخدماتپسازفروشآنمورداستفاده دارند. ازاینروتوسعهصنعتقطعهسازيبهمفهومتوسعهصنعتخودروسازيکشوراستو لذامجموعهقطعهسازيرامیتوانبهعنوانیکیازمحورهايتوسعهکشورهاتلقیکرد. در حالحاضرصدهاواحدصنعتیمشابهطرححاضردرکشورمانمشغولقطعهسازيبراي خودرومیباشند. خودروهايصنعتیوکشاورزيازدیگرمواردکاربردقطعاتطرحاستو اهمیتاینصنعتنیزبرايهمگانروشنوشفافمی باشد. بنابرایندرمجموعملاحظهمی گردد کهقطعاتتولیديطرحبهعنوانزیرساختهايصنعتکشوربهشمارمیآیندوازدرجهاهمیت بالاییبرخوردارمی باشند.

 

 

وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 26 نفر میباشد .

 

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

ناموکدمحصولات

محصولاتموردنظرطرححاضر،تولیدقطعاتواجزاءفرمانخودرومیباشد. فرمان مجموعهايازیکخودرواستکهنقشتغییرجهتچرخهارابرعهدهداردکهاینامرخود سببتغییرمسیرحرکتخودرومیگردد. فرمانهادرخودرودارايانواعمختلفمیباشند کهذیلابهآنهااشارهشدهاست :

 • فرمانباجعبهفرمانساچمهاي
 • فرمانباجعبهفرمانحلزونیتاجخروسی
 • فرمانباجعبهفرمانحلزونیغلطکی
 • فرمانباجعبهفرمانانگشتی)بادامکی(
 • فرمانباجعبهفرمانکشویی

مجموعهفرمانازقطعاتمتعدديتشکیلیافتهاستکهاینقطعاتذیلافهرستشده است.فلکهفرمان،جعبهفرمان،هزارخارفرمان،اهرمهزارخار،سگ دست،بلبرینگ، کاسهنمد،تاجخروسی،پیچتنظیمخلاصی،میلفرمان،شغال دست،سیبکهانمدي فرمانمیلتعادلکهحرکتازفلکهفرمانبهجعبهفرمانمنتقلودرآنجاحرکت دورانیبهکمکهزارخارفرمانبهحرکترفتوبرگشتیتبدیلمیشود. هزارخار فرمانبهکمکاهرمهزارخاربهمیلههايرابطفرمانمتصلاستوحرکترابهاهرمیکهبهسگ دستمتصلاستمنتقلمینماید. حرکتاهرمسگدستباعثحرکت چرخهاحولمحورسگدستمیشود. قطعاتفوقالذکربهلحاظروشتولید،ماهیتفنیقطعه،تکنولوژيساختوغیرهبا همدیگرمتفاوتاستبطوریکهمیتواندستهبنديهايمتعدديرابرايآنهاانجام داد. لذاباتوجهبردستهبنديفوق،درطرححاضرقطعاتزیربرايتولیددرنظر گرفتهشدهاست.

 • اهرمهزارخار
 • هزارخارفرمان
 • فلکهفرمان
 • تاجخروسی
 • میلفرمان
 • میلتعادل

مجموعهقطعاتفوقالذکربعنواناجزاءسیستمفرمانمحسوبوبعنوانمحصولهمگن فرماندرطرححاضرموردمطالعهقرارخواهدگرفت. درشکلزیرچندنمونهازقطعاتفرمانآمدهاست.

 

 

 

 

کد ISIC

مطابقطبقهبنديوزارتصنایعومعادن،قطعاتواجزاءفرمان،دارايکدآیسیک34301316 میباشند.

 

شمارهتعرفهگمرکی

شمارهتعرفهگمرکیقطعاتخودروبراساسسهمتولیدداخلآنهاتعیینشدهاست. واز آنجائیکهقطعاتموردمطالعهدرقسمتهايمختلفخودرودارايکاربردهستند،لذانمیتوان قطعهخاصراتعیینوشمارهتعرفهدقیقیرابرايآنعنوانکرد. ازاینرودرجدولزیر شمارهتعرفهبراساستقسیمبنديوزارتبازرگانیآوردهشدهاست.

قطعاتموردمطالعهنیزدرقالبتقسیمبنديبالاقرارمیگیرند.

 

شرایطوارداتمحصول

بامراجعهبهکتابمقرراتصادراتووارداتوزارتبازرگانی،نتیجه گیريشدهاستکه محدودیتخاصیبرايوارداتقطعاتموردمطالعهوجودندارد. لذاباپرداختحقوقگمرکیبهشرحمیزانذکرشدهدرجدولبالا،امکانوارداتوجودخواهدداشت.

 

توضیح:

همانطوریکهذکرشدمطابقمقرراتمنتشرشدهازسويوزارتبازرگانی،هیچگونه محدودیتقانونیبرايواردسازيقطعاتخودرووجودندارد،لیکنلازماستدراین خصوصبهموردبسیارمهمزیرتوجهشود.

الف- بازارقطعاتخودرودرکشورمانبهسهگروهتقسیممیگردد وشرایطخریداینگروههابهصورتزیراست.

 

بازار OEM

دراینبازاربهطورکاملقطعاتازداخلکشورتهیهمیشودولذادرصورتیکهامکان ساختداخلبرايقطعهايموجودنباشد. خودروسازخودرأساًاقدامبهواردسازيقطعه مورد نیازمی نماید. لذاوارداتتوسطغیروفروشآنبهخودروسازاتفاقنمی افتد. (خودروسازقطعاتوارداتیراخریدنمی کند(

 

بازار OES

شرایطاینبازارنیزمشابهشرایطعنوانشدهبرايبازارOEM است.

 

بازار AM

دراینبازارشرایطرقابتیبرقراراست. لذادرصورتیکهقطعاتوارداتیقابلیترقابتبه لحاظکیفیوقیمتبهمواردمشابهداخلیراداشتهباشند،امکانوارداتوجودخواهد داشت. باتوجهبهمطالبذکرشده،میتوانعنوانکردکهعملا" امکانوارداتوفروشقطعاتدر بازار OES وOEMتنهابرايشرکتهايخودروسازقابلانجامبودهولیدربازار AMواحدهايمختلفامکانواردسازيوفروشقطعاتمنفصلهخودروراداراهستند.

 

ب- قطعاتواجزاءفرماندرگروهقطعاتکندمصرفخودروطبقهبنديمیگردند،لذا مصرفآندربازارخدماتپسازفروشبسیارپایینترازبازارخودروسازاناستبطوریکهبخشقریببهاتفاقاینقطعاتدربازار OEMمصرفمیشودوازاینرومیزانوارداتنیزدر سطحپائینخواهدبود.

 

ج- باتوجهبهمطالبذکرشده،قابلنتیجهگیرياستکهعلیرغمنبودمحدودیتبراي واردات،عملاًوارداتاینقطعاتامکانناپذیرویادرسطحبسیارپاییناتفاقمیافتد.

 

بررسیاستانداردهايموجوددرموردمحصول

محصولموردمطالعه،قطعاتواجزاءفرمانخودرواستکهازطرقمختلفتولیدخواهد شد. اینقطعاتخودبهعنوانیکمحصولواسطهدرتولیدیاتعمیراتخودروهامورداستفاده دارند. ازاینروماهیتاینقطعاتطورياستکهنمیتواناستانداردخاصیرابرايآنتعیین کردولذاهیچگونهاستانداردملییابین المللیبراياینقطعاتوجودندارد. ولیبایدگفتکه تولیداینقطعاتتحتمشخصاتفنیارائهشدهازطرفخودروسازانصورتمی گیردکهبه نوعینیزمیتوانیممشخصاتفوقرابهعنوانالزاماتواستانداردهايموردنیازدرتولیدتلقی نماییم. مشخصاتفنیقطعاتدرقالبنقشهفنی،برگآنالیزمواداولیهمصرفیوبرگ مشخصاتمکانیکیومتالوژیکیازطرفهرخودروسازتهیهوارائهمی گرددکهرعایتتک تکآنهاازطرفسازندگانامرياجتنابناپذیراست.

همچنینلازمبهذکراستکههرشرکتخودروسازاستانداردوالزاماتفنیمخصوص به خودرادارااست.

بررسیوارائهاطلاعاتلازمدرزمینهقیمتتولیدداخلیوجهانیمحصول بررسیقیمتهايداخلی

هرقطعهازخودرو،باتوجهبهنوعقطعهوخودرويمورداستفادهازقیمتهايمتفاوتی برخورداراست. قطعاتفرماننیزهمانندسایرقطعاتخودروبهنسبتخودرويمورد استفاده دارايقیمتهايمختلفیمیباشند.

بازارقطعاتخودروبهسهگروهخودروسازان،خدماتپسازفروشخودرووصادرات تقسیمبنديگردید. لذامیتوانگفتکهیکیدیگرازعواملتعیینقیمتقطعاتمحسوبمیگردد،نوعبازارمیباشد. لذادراینجاقیمتچندنمونهقطعهجهتتفهیمموضوعآوردهشده است.

همانطوریکهجدولبالانیزنشانمیدهدقیمتقطعاتباتوجهبرنوعخودرويمورد استفادهوهمچنیننوعبازارمتفاوتاست.

 

مروريبرقیمتهايجهانیقطعات

همانندمطالبعنوانشدهقبل،درموردقیمتجهانیقطعاتخودرونیزنمی تواناقدامبه تعریفرقمخاصینمود. چراکهقیمت هاتابعنوعقطعهتولیديوهمچنینخودروئیمیباشد کهقطعهبرايآنساختهمیشودونظربراینکهیککارخانهقطعهسازياقدامبهتولیدرنج وسیعیازقطعاتمینمایدازاینروارائهقیمتواحدبرايآنامکانناپذیرمی باشد. لازمبهذکر استکهدربررسیامکانپذیريصادراتقطعاتصنعتی،عمومامزیتهايرقابتیتولیددر کشورمبداءبامواردمشابهدرکشورمقصدموردمقایسهقرارمیگیردودرصورتوجود مزیت،صادراتشکلمیگیرد. درموردعواملمطرحدرصادراتدرادامهتوضیحاتلازمارائهخواهدشد.

 

معرفیمواردمصرفوکاربردمحصولات

محصولتولیديطرحقطعاتواجزاءفرمانخودرواستولذاکاملاواضحاستکهمورد مصرفوکاربرداینقطعاتدرخودروسازياستومیتوانگفتکههرخودروبدون استثناءازاینقطعاتاستفادهمیکنند،لیکنمشخصاتفنیآنهابهنسبتنوعخودرو متفاوت است.

لازمبهذکراستکهبازارقطعاتخودروبهبخشهايزیرتقسیم بنديمی گردد:

بازار OEM :

اینبازارراخودروسازانکشورتشکیلمیدهندکهشرکتهايتأمینکنندهآنهااقدامبهتأمین قطعاتموردنیازخودازقطعهسازانمی نمایند. شرکتهايساپکو )تأمینکنندهشرکتایران خودرو ( شرکتسازهگسترسایپا )تأمینکنندهشرکتسایپا( شرکتاپکو)تأمینشرکتایرانخودرودیزل ( ازشرکتاصلیفعالدراینبازاربهشمارمی آیند.

 

بازار OES :

اینبازارخدماتپسازفروشخودروهامیباشدکهوابستهبهشرکتهايخودروسازاستسازمانخدماتپسازفروشایرانخودرو) ایساکو( ،شرکتسایپایدك، شرکتگسترشخدماتپارسخودرو،مزدایدكازشرکتهاياینگروهمحسوبمیشوند.

 

بازار AM :

اینبازارقطعاتخودروشاملکلیهلوازمیدکیفروشهايمختلفدرسطحکشورمیباشدکهبهصورتآزاد) بدونارتباطخاصباخودروسازان( اقدامبهفروش قطعاتخودرومی نمایند. میزانمصرفدرهرکدامازبازارهايخودرومتفاوتاستکهمطالعاتبیشتردراین خصوص دربخشمطالعاتعرضهوتقاضاارائهخواهدشد.

 

 

بررسیکالاهايجایگزینوتجزیهوتحلیلاثراتآنبرمصرفمحصول

ماهیتطرححاضر،قطعهسازياستودرصنعتقطعهسازينیزتولیدبراساسمستندات فنی،نقشه،روشتولیدودستورالعملهايآنصورتمیگیردولذاخارجازفرایندفوق، نمی توانقطعهايراتولیدوعرضهکرد. ازطرفدیگرهرقطعهدرجایگاهخوددارايکاربرد است. بهطوريکهدرعوض یکقطعه،هیچنوعقطعهدیگريرانمی تواناستفادهکرد. ازاینرو درمجموعمیتوانگفتکهبرايمحصولاتتولیديطرح،هیچگونهکالايجایگزینوجودندارد.

البتهوارداتهمینقطعاتیاقطعاتتولیدشدهتوسطدیگرواحدهايصنعتیوجوددارندکهاز مواردفوقنیزبهعنوانمحصولاترقیبمیتوانیادکردنهمحصولاتجایگزین.

 

کشورهايعمدهتولیدکنندهومصرفکنندهمحصول

موردمصرفقطعاتتولیديطرحدرصنعتخودرومیباشد. لذاکشورهايترازاولدر تولیدخودرورامیتوانیمبهعنوانبزرگترینتولیدکنندهوهمچنینبزرگترینمصرفکننده قطعاتموردمطالعهمعرفینماییم.

 

 

 

 

درجدولزیرفهرستچندکشورعمدهتولیدکنندهخودروومیزانتولیدآنها)بهعنوان صنایعمصرفکنندهقطعاتموردمطالعه ( آوردهشدهاست.

 

باتوجهبهجدولفوقمیتوانگفتکهکشورهايعنوانشدهدرجدولکهبهعنوان کشورهايمطرحتولیدکنندهخودرومی باشند،بهعنوانکشورهايعمدهتولیدکنندهومصرف کنندهقطعاتآلومینیومینیزمحسوبمی گردند.

 

معرفیشرایطصادرات

ازنقطهنظرمقرراتوزارتبازرگانی،برايصادراتمحصولاتتولیديطرحهیچگونه شرایطومحدودیتیوجودندارد. لیکنازآنجاییکهاینمحصولات،یککالايصنعتیو مهندسیمحسوبمیگردند،ازاینروورودبهبازارهايجهانیمستلزمبرخورداريتولیدکننده ازشرایطیمیباشدکهدرجدولزیربهشرایطفوقاشارهشدهاست.

 

وضعیتعرضهوتقاضا

بررسیظرفیتبهرهبرداريوروندتولیدازآغازبرنامهسومتاکنون

بررسیظرفیت هايبهره برداري

بامراجعهبهاطلاعاتوزارتصنایعومعادن،ملاحظهشدهاستکهتعدادزیاديواحد صنعتیدرحالتولیدقطعاتواجزاءفرمانمیباشند. بنابراینبهمنظورخلاصهنویسی، فهرستاینواحدهادرهراستانجمعبنديودرجدولزیرارائهشدهاست.

 

همچنینعلاوهبرواحدهايفوق،واحدهایینیزدرحالتولیدمیلموجگیرفرمانمی باشندکهفهرستآنهادرجدولزیرآمدهاست.

 

 

 

 

بررسیروندظرفیتنصبشدهتولیدقطعاتفرماندرکشور

باتوجهبهجدولشماره5 ،براساستاریخشروعبهرهبرداريواحدهايفعالموجود،روند ظرفیتنصبشدهتولیدقطعاتدرکشوربهشرحجدولزیرجمع بنديشدهاست.

 

بررسیروندتولیدواقعیقطعاتفرماندرکشور

درجدولبالا،واحدهايفعالدرتولیداجزاءوقطعاتفرمانخودرودرکشوربههمراه ظرفیتاسمیآنهابرآوردشد. لیکننکتهایکهدراینجابایدذکرگردداینستکهمحوریتفرایند تولیدقطعاتموردمطالعهماشین کارياستومطابقماهیتفنیاینکارخانهها،قابلیتتولید بسیاريازقطعاتصنعتی) خودروئیوغیرهخودروئی( بااستفادهازماشینآلاتموجود، امکانپذیرمیباشد. ازاینروهرچندمجوزهايصنعتیآنهابرايتولیدقطعهخاصیاست، لیکناینواحدهابراساسنیازبازاروقابلیتاخذسفارش،اقدامبهتولیدمینمایند. دربازار قطعاتخودرو،سهعاملقیمت،تحویلبهموقعوفروشاعتباريتا5 ماهنقشمحوريرا درسفارشدهیخودروسازدارندولذاقطعهسازانیمیتوانندازاینبازارسفارشدریافت کنندکهازقابلیترقابتدرعواملفوقبرخوردارباشند. باتوجهبهحضورقطعهسازانزیادي دربازار،مسلما" واحدهاییمیتوانندنظرخودروسازرابهخودجلبنمایندکهازتوانرقابتی بالایینسبتبهسایرینبرخوردارباشند.

باتوجهبهمطالبذکرشدهقابلنتیجهگیرياستکهواحدهايقطعهسازعموما" نمیتواننداز تمامظرفیتتولیديخوداستفادهنمایندولذاتنهامتناسبباسفارشکسبشدهاقدامبهتولید کردهوباقیماندهظرفیتخودرابهتولیدقطعاتدیگراختصاصمیدهند. ازاینروبراي بررسیتولیدواقعیاینواحدها،ازآنجائیکهقطعاتموردمطالعهتنهادربخشخودروداراي کاربردهستندلذامابااستفادهازجمعتقاضايبازاروبادرنظرگرفتناینکهبخشعمدهاین تقاضاتوسطقطعهسازانداخلیتامینمی شود،اقدامبهبرآوردتولیدواقعیکشورخواهیمکرد. درجدولشماره18 جمعمصرفاجزاءوقطعاتفرماندربازارکشورمانآوردهشدهاستو لذامطابقتوضیحاتمربوطبهمصرف،میتوانگفتکهکلیهقطعاتفوقدرداخلکشور تولیدمیگردد. ازاینرومیزانمصرففوقالذکررامیتوانمعادلباتولیدداخلاحتساب کردهوبراساسآنروندتولیدواقعیقطعاتموردمطالعهرادرسالهايگذشتهبصورت جدولزیرتهیهکرد.

 

 

بررسیسطحتکنولوژيتولیددرواحدهايفعال

فرایندتولیدقطعاتفرمانبهصورتزیراست :

باتوجهبهفرایندبالامیتوانگفتکهتکنولوژيمورداستفادهدرقطعهسازيدرموردکلیه واحدهايتولیديآنیکساناستوتفاوتخاصیبینتکنولوژيهاوجودندارد. لیکنآنچهکه سببایجادتمایزبینقطعاتتولیدشدهکارخانجاتمختلفنسبتبههمدیگرمیتواندبشود، شاملمواردزیرخواهدبود :

 • توانمهندسیواحدتولیديدرانتخابمواد
 • اجرايدقیقسیکلعملیاتحرارتی
 • دقتعملدرهنگامماشینکاريواستفادهازماشینآلاتمخصوص


مبلغ قابل پرداخت 12,960 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1662

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما