مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2098
  • بازدید دیروز : 3540
  • بازدید کل : 12316108

مقاله 51- بررسی راديكال زير مدول ها85ص


مقاله 51- بررسی راديكال زير مدول ها85ص

فهرست مطالب

چكيده. 1

مقدمه.......... 2

فصل اول:

هدف، پيشينه تحقيق و روش كار..... 3

فصل دوم:

تعاريف و قضاياي مقدماتي.... 5

فصل سوم:

خواص اساسي از زير مدول هاي اول.. 17

فصل چهارم:

خواص M راديكالها و قضاياي مربوطه به –R مدول هاي متناهيا توليد شده.... 37

فصل پنجم:

زير مدول هاي توليد شده توسط پوش يك زير مدول..... 42

فصل ششم:

راديكال زير مدول ها........................................................................................................... 55

فصل هفتم:

مدول هاي بسته................................................................................................................... 69

منابع فارسي........................................................................................................................ 76

منابع انگليسي..................................................................................................................... 77

چكيده انگليسي................................................................................................................... 78

واژه نامه............................................................................................................................. 79

 

 

 

 چكيده:

در اين پايان نامه همه حلقه ها يكدار و جابجائي و همه مدول ها يكاني هستند اين پايان نامه شامل يك مقدمه و هفت فصل است. فصل اول شامل هدف، پيشينه تحقيق و روش كار مي باشد. فصل دوم شامل تعاريف و قضاياي مقدماتي است. فصل سوم شامل خواص اساسي زير مدول هاي اول است. فصل چهارم شامل خواص –M راديكالها است هدف عمده فصل پنجم برهان قضيه زير مي باشد.

قضيه 1: فرض كنيم R يك حلقه باشد. آن گاه R در فرمول راديكال صدق مي كند در صورتي كه يكي از شرايط زير برقرار باشد.

الف) براي هر -R مدول آزاد F,F در فرمول راديكال صدق كند.

ب) براي هر مدول A،

ج) R تصوير همومرفيسم S است كه S در فرمول راديكال صدق مي كند.

د) براي هر R- مدول A faithful، A در فرمول راديكال صدق كند.

در فصل ششم R يك دامنه ايده آل اصلي است و A مدول آزاد Rn در نظر گرفته شده است. و هدف عمده فصل ششم و هفتم برهان قضيه زير مي باشد.

قضيه 2: فرض كنيم R يك دامنه ايده آل اصلي و P, A=Rn زير مدولي از A باشد. آن گاه عبارات زير هم ارزند.

الف: P جمعوند مستقيم A است.

ب: P بسته است.

ج: اگر آن گاه P اول است و dim P<n .

مقدمه:

در سال 1991 R.L.McCasland و M.E.Moore مقاله اي تحت عنوان راديكال هاي زير مدول ها نوشتند اين پايان نامه شرحي است بر مقاله فوق.

فصل اول اين پايان نامه شامل هدف و پيشينه تحقيق مي باشد. فصل دوم شامل تعاريف و قضاياي مقدماتي است. فصل سوم خواص زير مدول هاي اول مي باشد. فصل چهارم شامل خواص -M راديكال ها مي باشد.

فصل پنجم با تعريف مفاهيم پوش يك زير مدول يا E(B) و M-radB شروع شده است. و ارتباط بين زير مدول هاي توليد شده توسط آنها با راديكال زير مدول ها بررسي شده و همچنين شرايط هم ارزي كه يك حلقه مي تواند در فرمول راديكال صدق كند بررسي شده است.

در فصل ششم حلقه R يك حلقه PID و مدول A نيز مدول آزاد Rn در نظر گرفته شده است و نشان مي دهيم اگر B زير مدول A باشد آن گاه اگر و تنها اگر dim B=dim A و در فصل هفتم با تعريف مدول هاي بسته نشان داده مي شود كه اگر R دامنه ايده آل اصلي و P , A=Rn زير مدول A باشد آن گاه شرايط زير هم ارزند

1) P جمعوند مستقيم A است 2) P بسته است 3) اگر باشد آن گاه P اول است و dim P<n .

 

 

 

 

فصل اول:

هدف، پيشينه تحقيق و روش كار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف:

بررسي خواص اساسي از زير مدول هاي اول و خواص -M راديكالها و هدف نهايي بررسي مفاهيم پوش يك زير مدول و برهان قضيه 1 و 2 گفته شده در مقدمه و چكيده پايان نامه مي باشد.

 

پيشينه تحقيق و روش كار:

براي گردآوري اين پايان نامه از ژورنالهاي مختلف رياضي در گرايش جبر موجود در كتابخانه هاي معتبر مانند IPM استفاده شده است و هنوز در هيچ كتاب درسي در سطح كارشناسي ارشد و دكترا مفاهيم فوق نوشته و بررسي نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

تعاريف و قضاياي مقدماتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف(1-2): مجموعه R همراه با دو عمل دوتائي + و . را يك حلقه گوئيم اگر،

الف) (R , +) يك گروه آبلي باشد.

ب) به ازاء R a,b,c ، a(b c) = (a b)c

ج) به ازاء هر R a,b,c

(قانون توزيع پذيري چپ) a(b+c) = ab+ac

(قانون توزيع پذيري راست) (b+c) a= ba+ca

تعريف(2-2): حلقه R را تعويض پذير(يا جابجائي) گوئيم هر گاه:

تعريف(3-2): اگر حلقه R نسبت به عمل ضرب داراي عضو هماني باشد آنگاه اين عضو را با 1R، يا به طور ساده با 1، نمايش مي دهيم و آن را يكه R مي ناميم

تذكر: در سراسر پايان نامه R حلقه جابجايي و يكدار فرض مي شود.

تذكر: اگر R حلقه اي يكدار بوده و به ازاء هر داشته باشيم ab=ba=1 آنگاه a را يك واحد(يا عضو وارون پذيري) مي ناميم.

تعريف(4-2): گوئيم حلقه R بدون مقسوم عليه صفر است هر گاه:

يا

تعريف(5-2): هر حلقه جابجائي، يكدار و بدون مقسوم عليه صفر را دامنه صحيح مي ناميم.

تعريف(6-2): زير مجموعه S از حلقه R يك زير حلقه R است اگر:

تعريف(7-2): زير حلقه I از R را ايده آل R ناميم هر گاه:

تعريف(8-2): ايده آل I از حلقه R را، ايده آل سره نامند هر گاه: و مي نويسيم :

تعريف(9-2): ايده آل P از حلقه R را ايده آل اول نامند هر گاه:

يا

تعريف(10-2): اگر I يك ايده آل از حلقه R باشد آنگاه:

را حلقه خارج قسمتي R بر I نامند.

تذكر: اگر R جابجائي و يكدار باشد آنگاه نيز جابجائي و يكدار است.

لم(11-2): فرض كنيد P ايده آل حلقه R باشد آنگاه:

P ايده آل اول است اگر و تنها اگر دامنه صحيح باشد.

تعريف(12-2): دامنه صحيح D را دامنه ددكنيد نامند هر گاه هر ايده آل آن به صورت حاصل ضرب، ايده آلهاي اول باشد.

تعريف(13-2): ايده آل سره M از حلقه R را ايده آل ماكزيمال نامند هر گاه M داخل هيچ ايده آل سره از R قرار نگيرد.

تعريف(14-2): فرض كنيم R حلقه جابجائي و يكدار باشد. در اين صورت R را يك ميدان ناميم هر گاه هر عضو ناصفر آن داراي وارون ضربي باشد.

لم(15-2): فرض كنيم R حلقه و M ايده آلي از حلقه R باشد آنگاه:

M يك ايده آل ماكزيمال R است اگر و تنها اگر ميدان باشد.

تعريف(16-2): فرض كنيم X زير مجموعه اي از حلقه R باشد. فرض كنيم خانواده همه
ايده آلهاي R شامل X باشد. آنگاه را ايده آل توليد شده توسط X ناميده و با علامت(X) نمايش
مي دهند.


مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1916

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما