مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 2518
 • بازدید دیروز : 3834
 • بازدید کل : 12708762

مقاله مدل توسعه حسابداري مدیریت در ایران50ص


مقاله مدل توسعه حسابداري مدیریت در ایران50ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول:(كليات تحقيق)

مقدمه. 3

تعريف حسابداري مديريت... 4

وظایف/خدمات ارائه شده توسط حسابداری مدیریت... 5

مبانی نظري و پیشینه پژوهش.... 6

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

1. محیط خارجی.. 8

2. محیط اقتصادي.. 9

3. محیط رقابتی.. 9

4. عوامل فرهنگی.. 10

5. بخش حرفه اي.. 11

6. ساختار سازمانی.. 12

7. تکنولوژي.. 12

8. استراتژي سازمان.. 13

9. اندازه سازمان.. 14

10. حمایت مدیران ارشد.. 14

11. منابع مالی.. 15

12. منابع انسانی.. 15

 

فصل سوم:شرح عمليات

فرضیات پژوهش.... 21

روش شناسی پژوهش.... 21

الف) روایی ( اعتبار ) پرسشنامه. 23

ب) پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 23

ج) پایایی مصاحبه. 23

د) روایی مصاحبه. 23

 

فصل چهارم:نتايج تحقيق

نتايج و تجزيه تحليل پژوهش.... 26

خصوصیات جمعیت شناختی خبرگان آکادمیک.... 26

تحلیل آماري بررسی مدل توسعه حسابداري مدیریت (رویکرد اقتضایی و بومی ). 29

بررسی آمار استنباطی.. 31

بررسی نرمال بودن توزیع. 31

 

فصل پنجم: نتيجه گيري پيشنهادات

نتیجه گیري.. 44

پیشنهادهايي براي پژوهش هاي آتی.. 47

محدودیت هاي مرحله طراحی مدل.. 49

فهرست منابع.. 50

 

 

چکیده

بحث کلی تئوري اقتضایی، این است که یک فرم و شکل جهانی یا ایده آل براي سیستم اطلاعاتی حسابداري وجودندارد. شرایط و موقعیت هاي خاص، بهترین انتخاب سیستم را درآن موقعیت دیکته می نماید. دراین پژوهش باتوجه به تئوري اقتضایی به دنبال شناخت عوامل موثر بر توسعه حسابداري مدیریت در ایران هستیم.بدین منظور با بررسی عمیق ادبیات موضوع به استخراج عوامل اثرگذار بر توسعه حسابداري مدیریت در کشورهاي دیگر پرداخته شد . سپس با مصاحبه با اساتید دانشگاه که درحوزه حسابداري مدیریت فعالیت اجرایی، مشاوره اي و یا تحقیقاتی داشته اند، مدیران مالی و کارشناسان ارشد واحدهاي حسابداري مدیریت، عوامل مؤثر بر توسعه حسابداري مدیریت منبعث از ادبیات موضوع از صاحبنظران مورد پرسش قرار گرفت. با بهره گیري از نتایج بدست آمده (ادبیات پژوهش و نظرات صاحبنظران)، مدلی که بیانگر عوامل مؤثر بر توسعه حسابداري مدیریت باشد طراحی گردید و در مصاحبه اي نیمه ساختار یافته با صاحبنظران مورد بررسی قرارگرفت. در نهایت پرسشنامه اي که مشتمل برعوامل درونی و بیرونی مؤثر بر توسعه حسابداري مدیریت باشد طراحی گردید و بین صاحبنظران توزیع شد تا مدل ارائه شده تبیین گردد. چهار دسته عوامل بر" توسعه حسابداري مدیریت در ایران" شناسایی شدند که ترتیب آنها ازنظر رتبه بندي آنتروپی شانون به این شرح است:

1) عوامل محیط کلان شامل عوامل قانونی – حقوقی، عوامل تکنولوژیکی، سطح پاسخگویی، عوامل اقتصادي و عوامل فرهنگی؛2) عوامل سازمانی شامل نه عامل به ترتیب اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، مالکیت خصوصی سازمان ها، منابع انسانی سازمان، مدیریت ارشد سازمان، منابع مالی سازمان، سطح دانش حسابداري مدیریت درسازمان، تکنولوژي درسازمان، ساختارسازمانی ؛ "ویژگیهاي تکنیک هاي حسابداري مدیریت" که به همراه "عوامل سازمانی" هردو در رتبه دوم قرارگرفتند شامل قابلیت مشاهده تکنیک، آزمون پذیري تکنیک، مزیت نسبی تکنیک، پیچیدگی تکنیک، قابلیت سازگاري تکنیک ؛ 3) عوامل محیط حرفه شامل وجودنرم افزارهاي بومی حسابداري مدیریت، وجود انجمن هاي حرفه اي حسابداري مدیریت، وجود دوره هاي حسابداري مدیریت، وجود مجلات و کتب حسابداري مدیریت ،وجود آئین رفتار حرفه اي حسابداري مدیریت .

"عوامل محیط کلان" و "عوامل محیط حرفه" به عنوان متغیرهاي مستقل بر "عوامل سازمانی" تاثیر می گذارند و "عوامل سازمانی" به همراه "ویژگیهاي تکنیک هاي حسابداري مدیریت" بر "توسعه حسابداري مدیریت" تاثیر گذار هستند و درنتیجه توسعه حسابداري مدیریت شاهد "بهبودفعالیت ها و فرایندهاي بنگاه"، "قیمتگذاري صحیح ترمحصول"، "بهایابی صحیح تر محصول" و... خواهیم بود که به اختصار به آنها "پیامدهاي توسعه" گفته می شود.

واژه هاي کلیدي:حسابداري مدیریت، توسعه حسابداري مدیریت، تئوري اقتضایی، پیامدهاي توسعه حسابداري مدیریت.

مقدمه

در دنیاي امروز، موضوع مدیریت هزینه ها و استفاده ازشیوه هاي ارتقاء کارایی و اثربخشی منابع مالی و بودجه اي به دلیل کمبود منابع، رقابت در قیمت، عرضه کیفی کالا وخدمات و ورود به بازارهاي جهانی بویژه با توجه به تحولات و بحران هاي اقتصادي و مالی اخیر، از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات براي دولت ها و بنگاه هاي اقتصادي می باشد. از این روي، پرداختن به ابزار و رویکردهاي اثربخش و آینده نگر براي مدیریت کارآمد سازمان ها، کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات و تخصیصمنابع مالی در راستاي دستیابی به اهداف و عملکرد موردانتظار، بسیار حیاتی و ضروري به نظر می رسد ."حسابداري مدیریت " همان گونه که از نام آن پیداست،ابزاري است براي استفاده از اطلاعات حسابداري در تصمیم گیري سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران داخل سازمان .براي آنکه اطلاعات ارائه شده توسط این سیستم اطلاعاتی براي تصمیم گیري مفید و مربوط باشد می بایست منعکس کننده شرایط مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی محیط خود باشند.

عباس زاده و بزاززاده( 1388 ) معتقدند سیستم ها و رویه هاي بکار گرفته شده حسابداري مدیریت در بیشترکشورهاي در حال توسعه، برگرفته از سیستم ها و رویه هاي شکل گرفته در کشورهاي توسعه یافته و منطبق بانیازهاي استفاده کنندگان و رعایت اولویت هاي اطلاعاتی آنهاست. آنها بیان می کنند که حسابداري مدیریت درکشورهاي در حال توسعه جدا از عوامل اقتصادي – اجتماعی نمی تواند بررسی شود.

در این راستا بعضی از محققان به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر حسابداري و حسابداري مدیریت پرداخته اند. بل کوئی( 1983 ) یکی از این افراد است که به بررسی تأثیر عوامل محیطی بر حسابداري پرداخته و مبناي کار او،تئوري اقتضایی می باشد.

بحث کلی تئوري اقتضایی، این است که یک فرم وشکل جهانی یا ایده آل براي سیستم اطلاعاتی حسابداري وجود ندارد. شرایط و موقعیت هاي خاص، بهترین انتخاب سیستم را در آن موقعیت دیکته می نماید.

از طرفی تاثیر شرایط محیطی و عوامل مختلف مؤثر برتوسعه حسابداري مدیریت در کشورهاي مختلف در همه زمان ها یکسان نمی باشد. چه بسا یک رویداد در یک کشور، فرصت محسوب می شود در حالیکه همان رویداددر کشور دیگر تهدید به حساب می آید. بنابراین براي هرکشور، شرایط محیطی خاص آن باید بررسی و تحلیل گردد. در نتیجه نمی توان یک راه حل یا مدل مشخصی رابراي تمام کشورها ارائه نمود بلکه می توان با استفاده ازروش هاي تحلیلی و منابع اطلاعاتی به شناسایی شرایط محیطی در هر کشور و بررسی جهت و ابعاد اثر عوامل و متغیرها بر توسعه حسابداري مدیریت پرداخت.

به طور خلاصه در این پژوهش به دنبال تحقق هدف اصلی و اهداف فرعی مرتبط با آن به شرح زیر می باشیم:

 • طراحی مدل توسعه حسابداري مدیریت در ایران (منظور مدل مفهومی با رویکرد اقتضایی است)
 • شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حسابداري مدیریت در ایران
 • اولویت بندي عوامل مؤثر بر توسعه حسابداري مدیریت در ایران

 

تعريف حسابداري مديريت

به گفته انجمن حسابداران خبره مدیریت (سی‌آی‌ام‌ای)، "حسابداری مدیریت فرایند تعریف، اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی ، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع شان میباشد. حسابداری مدیریت همچنین تهیه گزارشهای مالی را نیز برای گروههای غیرمدیریتی مانند ذینفعان، بستانکاران، سازمانهای قانون گذار و مراجع مالیاتی را شامل میشود.

موسسه حسابداران رسمی آمریکا (ای آی سی پی ای) بیان داشته است که حسابداری مدیریت در عمل به گسترش در سه حوزه زیر می انجامد:

 • مدیریت راهبردی – ارتقای نقش حسابدار مدیریت به عنوان یک شریک راهبردی در سازمان.
 • مدیریت عملکرد – توسعه عملکرد تصمیم گیری کسب و کار و مدیریت عملکرد سازمان.
 • مدیریت ریسک – مشارکت در چارچوب ها و شیوه ها برای شناسایی، اندازه گیری، مدیریت و گزارشگری ریسکها و دستیابی به اهداف سازمان .

 

موسسه حسابداری خبره مدیریت (آی‌سی‌ام‌ای)، بیان می دارد "یک حسابدار مدیریت دانش و مهارت حرفه ای خود را در تهیه و ارائه اطلاعات مالی و سایر تصمیمها به روشی بکار میگیرد که برای مدیریت در تدوین سیاستها و در برنامه ریزی و کنترل عملیات مورد تعهدش یاری رسان باشد". بنابراین به حسابداران مدیریت در بین حسابداران به عنوان "ارزش آفرینان" نگاه میشود. آنها بیشتر علاقه دارند به جلو نگاه کنند و تصمیماتی بگیرند که آینده سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، تا به ثبت تاریخی و رعایت (حفظ امتیاز) جنبه های حرفه ای. بنابراین دانش و تجربه حسابداری مدیریت میتواند از زمینه ها و کارکردهای درون یک سازمان به دست بیاید، مانند مدیریت اطلاعات، خزانه داری، حسابرسی کارایی، بازاریابی، ارزشیابی، قیمت‌گذاری، تدارکات و غیره.

 

وظایف/خدمات ارائه شده توسط حسابداری مدیریت

فهرست زیر وظایف/خدمات اصلی انجام شده توسط حسابداران مدیریت هستند. درجه پیچیدگی مرتبط با این فعالیتها بسته به سطح تجربه و توانایی هر فردی متفاوت است.

 • تجزیه و تحلیل نرخ و حجم
 • تدوین و توسعه سنجه‌های کسب و کار
 • مدل‌سازی قیمت
 • سودآوری محصول
 • گزارشگری بخشی جغرافیایی در مقابل صنعت یا مشتری
 • ارزیابی متوازن مدیریت فروش
 • تجزیه و تحلیل بها
 • تجزیه و تحلیل هزینه - فایده
 • تجزیه و تحلیل هزینه - حجم - فایده
 • تجزیه و تحلیل بهای چرخه‌عمر
 • تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
 • شفافیت بهای فناوری اطلاعات
 • بودجه‌بندی سرمایه‌ای
 • تجزیه و تحلیل خرید در مقابل اجاره
 • برنامه‌ریزی راهبردی
 • مشاوره مدیریت راهبردی
 • ارائه و ارتباطات مالی داخلی
 • پیش‌بینی فروش
 • پیش‌بینی مالی
 • بودجه‌بندی سالانه


مبانی نظري و پیشینه پژوهش

تئوري اقتضایی دردهه هاي 1960 و 1970 به عنوان یک گزینه درمقابل رویکرد تئوري هاي مدیریت کلاسیک وارد ادبیات مدیریت شد .قبل از آن، تئوري هاي مدیریت کلاسیک بعنوان بهترین روش براي مدیران براي رسیدن به عملیات سازمانی کارا مطرح بود (بارتول و همکاران 1995،1 ). به بیان ساده تئوري اقتضایی استدلال می کند که ساختارِ مدیریت موثر وابسته به شرایط است.ازآنجایی که ریشه تئوري اقتضایی درادبیات مدیریت وتئوري سازمان است، استفاده از این تئوري براي حسابداري وبویژه حسابداري مدیریت به کندي اتفاق افتاد.

بل کوئی ( 1983 ) یکی از افرادي است که به بررسی تاثیر عوامل محیطی برحسابداري پرداخته و مبناي کار او، رویکرد اقتضایی می باشد.اوبیان می کند که "جستجوبراي یافتن رابطه بین شاخص هاي توسعه حسابداري وشاخص هاي توسعه اقتصادي، سیاسی و اجتماعی مستلزمارائه یک تئوري اقتضایی براي حسابداري بین المللی می باشد."او عوامل موثر برتوسعه حسابداري را به سه دسته متغیرهاي محیط سیاسی، محیط اقتصادي و محیط جغرافیایی طبقه بندي می کند. محیط سیاسی شامل حقوق سیاسی، آزادي هاي شهروندي و سیستم سیاسی است؛ محیط اقتصادي شامل سیستم اقتصادي، تولیدناخالص ملی سرانه، نرخ رشد درآمد ملی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی، و نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص ملی می باشد؛ و محیط جغرافیایی شامل جمعیت است که این سه دسته متغیر بر توسعه حسابداري و کفایت گزارشگري و افشاء در یک کشور تاثیر می گذارند.

چویکارت ( 1985 ) کاربرد تئوري اقتضایی را به عنوان چارچوبی براي تحقیقات حسابداري بین المللی شناسایی می نماید. او بیان می کند که تفاوت محیط ملی کشورها، منعکس کننده شرایط داخلی و خارجی تاثیر گذار بر نوع نیازهاي اطلاعات حسابداري در کشورها می باشد.وي متغیرهاي محیطی رابراي یک مدل اقتضایی شامل متغیرهاي آموزشی، متغیرهاي اقتصادي، متغیرهاي سیاسی - حقوقی، متغیرهاي اجتماعی برمی شمارد.

جرنون و والاس ( 1995 ) در بررسی تحقیقات حسابداري بین المللی، چشم اندازي از محیط شناسی حسابداري را ارائه می کنند. محیط را به 5 بخش شامل بخش اجتماعی، بخش سازمانی، بخش حرفه اي، بخش اشخاص ذینفع، بخش حسابداري تقسیم می کند.

چن هال ( 2003 ) به بررسی تئوري اقتضایی ازدیدگاه کارکردي می پردازد.دیدگاهی که فرض می کند سیستم هاي کنترل مدیریت 2 جهت کمک به دستیابی به اهداف مطلوب سازمانی ایجاد شده اند.وي همچنین بیان می کند که سیستم حسابداري مدیریت مناسب به محیط خارجی، تکنولوژي، ساختار سازمانی، اندازه سازمان، استراتژي سازمان و فرهنگ ملی بستگی دارد.


مبلغ قابل پرداخت 12,096 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما