مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1299
  • بازدید دیروز : 3930
  • بازدید کل : 12308426

معرفی لیپیدها


مقدمه

لیپیدها دسته‌ای از مولکولهای غیر قابل حل در آب و قابل حل درحلالهای آلی ماننداتر وکلروفرمهستند. نواحی غیر قطبی هیدروکربنیدر آنها زیاد و تعداد گروههای قطبی کم است. از نظر ساختاری ، لیپیدها در مقایسه باسایر درشت مولکولهای زیستی کوچک‌اند و واحدهای ساختاری آنها را ترکیباتی به ناماسیدچرب تشکیل می‌دهند.

اسیدهای چرب

اجزای اصلی سازنده لیپیدها را مونوکربوکسیلیک اسیدها با تعدادکربن زیاد (4 تا 30 کربن) در یک زنجیره دراز تشکیل می‌دهند. اسیدهای چرب حاصل ازمنابع جانوری ، ساختار ساده‌ای دارند و تعداد کربن آنها بین 14 تا 20 متغیر است. درحالی که اسیدهای چرب گیاهی بسیار پیچیده‌تر می‌باشند و عواملی مانند اپوکسی ،هیدروکسی ، کتو و حلقه‌هایسیکلوپروپانبه مولکولهای آنها افزودهشده‌اند. اسیدهای چرب به علت سمی بودن به صورت آزاد بسیار کم دیده می‌شوند و اکثرابا ایجاد ترکیب استرهای اکسیژن در ساختار لیپیدها شرکت می‌کنند.

اسید چربشامل یک گروه کربوکسیل (COOH-) در یک انتهاست که به آن زنجیره خطی درازی ازهیدروکربنهای غیر قطبی متصل می‌شود. اگر همه اتمهای کربن موجود در زنجیرههیدروکربنی با پیوند یگانه به یکدیگر متصل شده باشند، اسید چرب را اشباع و اگر یکیا چند پیوند دو گانه در زنجیره وجود داشته باشد، آن را غیراشباع می‌نامند. هنگامیکه اسیدهای چرب در آب قرار می‌گیرند، انتهای قطبی آنها با مولکولهای آبپیوندهیدروژنی تشکیل می‌دهد و دم غیر قطبی آنها را از آب دور می‌ماند. در سلولهااسیدهای چرب به صورت آزاد به مقدار کم یافت می‌شوند، ولی به عنوان واحدهای ساختاریلیپیدهای دیگر فراوانند.

 

انواع لیپیدها

تری گلیسریدها

تری گلیسریدها، مهمترین شکلهای ذخیره‌ایلیپیدها هستند که درسلولهای جانوری و گیاهی به صورت ذرات چربی وجود دارند. انرژی حاصل از اکسایش تریگلیسریدها چند برابر انرژی حاصل از اکسایشقندها یاپروتئین‌ها می‌باشد. اکثر چربیهای طبیعی مانند کره ، روغن جامد و مایع ، چربیهای گوشت (پیه) ،چربی زیر پوست و حفره شکمی جانوران ، تری گلیسرید هستند. بافت چربی مهمترین بافتذخیره‌ای چربی در بدن جانوران است.

تری گلیسریدها از ترکیب سه مولکول اسیدچرب و یک مولکولگلیسرولتشکیل می‌شوند. گلیسرولالکلی سه کربنی است کهیک گروه هیدروکسیل با هر یک از کربنهای آن در پیوند است. برای تشکیل تری گلیسریدهایک مولکول اسید چرب با هر یک از گروههای هیدروکسیل موجود در گلیسرول ترکیب و بهازای هر اتصال حاصل ، یک مولکول آب ایجاد می‌شود. سه اسید چرب ممکن است از یک نوعیا از انواع مختلف باشند.

اگر هر سه اسید چرباسیدپالمتیک باشد، ترکیب را تری پالمتین و اگر اسید استئاریک باشد، آن را تریاستئارین می‌نامند. تری اسیل گلیسرولهایی که دو نوع یا چند نوع اسید چرب دارند،تری اسیل گلیسرولهای مرکبخوانده می‌شود، در نتیجه جهت معرفی آنها از شمارهکربنهای گلیسرول استفاده می‌شود.

واکسها

پوششهای محافظ برخی از مهره داران و گیاهان از یک لایه نازک لیپیدیبه نامواکستشکیل شده است که بوسیله غده‌های پوستی آنها ترشح می‌شود. واکسها استرهای اسید چرب اشباع و یا غیراشباع همراه با الکلهایی هستند که حدود 16تا 22 اتم کربن در ساختار خود دارند. از انواع مهم واکسها می‌توان پوششهای محافظ مو، پشم ، خز و همچنین پوششهای محافظمیوه‌هاوبرگ درختان را نام برد.

فسفولیپیدها

برخلاف تری گلیسریدها که چربیهای خنثی و ذخیره‌ای هستند،فسفولیپیدها ترکیبات باردار و ساختاری هستند. غشای پلاسمایی ، غشای اندامکهاییاخته‌ای و کلیه سیستمهای غشایی که در یاخته دیده می‌شوند، اساسا از فسفولیپیدساخته شده‌اند. به عبارت دیگر ، فسفولیپیدها هرگز به صورت ذخیره‌ای دیدهنمی‌شوند.

در این ترکیبات به کربنهای شماره 1 و 2 گلیسرول مولکول اسید چرباشباع شده یا اشباع نشده متصل گردیده و کربن شماره 3 بااسید فسفریکپیوند استری می‌سازد و به همیندلیل فسفولیپیدها از نظر ساختاری شامل یک سر قطبی و یک دم ناقطبی هستند. اینترکیبات اکثرافسفوگلیسریدنیز نامیده می‌شوند. فسفوگلیسریدها در ساختار خود دارای یکالکل نوع دوم هستند کهبه اسید فسفریک متصل می‌شود. بر حسب نوع الکلی که در ساختار آنها شرکت می‌کند،انواع فسفوگلیسرید شکل می‌گیرد.

اسفنگولیپیدها

اسفنگولیپیدها دسته دیگری از لیپیدهای ساختاری می‌باشند کهدارای یک سر قطبی و دو دم ناقطبی هستند. دم این ترکیبات یک مولکول اسید چرب و یکمولکول آمینو الکل به ناماسفنگوزینیا یکی از مشتقات آن است. به بخشسر قطبی اسفنگولیپیدها نیز ترکیباتی ماننداتانول آمین،کولینو غیره متصل می‌شود.

اگر ترکیباسید چرب بوسیله پیوند آمیدی به گروه آمین آمینو الکل به نام اسفنگوزین متصل شود،دسته‌ای از اسفنگولیپیدها بدست می‌آیند کهسرآمیدنامیده می‌شود. سرآمید فقط شامل اسیدچرب و اسفنگوزین است. اگر به اسفنگوزین گروههایی متصل شوند، انواع دیگری ازاسفنگولیپیدها ساخته می‌شوند. از مهمترین اسفنگولیپیدها می‌توان اسفنگومیلینها ،سربروزیدها و گانگلیوزیدها را نام برد.

لیپوپروتئینها

غشاهای یاخته‌ای ازلیپوپروتئین ساخته شده‌اند. این غشاها متشکل از دو لایه فسفولیپید وپروتئینهایی در میان آنهاست که با نظم ویژه‌ای در آن پراکنده‌اند. الگوی ارائه شده برایغشا ،الگوی موزائیک رواننامیده می‌شود.

لیپیدهای ساده

لیپیدهای ساده ترکیباتی هستند که در ساختارشان اسید چربوجود ندارد، ولی مانند لیپیدها در آب نامحلول‌اند. از مهمترین آنها می‌تواناستروئیدهاوترپنها رانام برد.

استروئیدها

استروئیدها ترکیبات حلقوی درشت مولکولی شامل سه حلقهسیکلوهگزانهستند که در یک ساختار فنانترنآرایش یافته‌اند. سردسته این گروهاسترولهاهستند که از مهمترین آنهاکلسترولرا می‌توان نام برد. نمکهای صفراوی،هورمونهای جنسی،ویتامین محلول در چربیمانند مانندویتامین D نیز در این گروه قرار می گیرند. یاخته‌هایگیاهی فاقد کلسترول هستند.

ترپنها

ترپنها لیپیدهای ساده‌ای هستند که به مقدار اندک در یاخته‌ها دیدهمی‌شوند. واحد سازنده ترپنها هیدروکربن پنج کربنی2- متیل 1 و 3 بوتان دی انیا ایزوپرن است. ترپنها در گیاهان از مهمترین ترکیباتکاروتنوئیدهامی‌باشند که از انواع مهم آنهابتا کاروتن را می‌توان نام برد. ویتامینهای محلول در چربی مانند K ، E ، D ، A وفیتول (در ساختارکلروفیل) و یوبی کوئینون از ترکیبات ترپنیهستند.

 

 

منابع :

1- سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :

www.daneshnameh.roshd.ir

2- سایت اطلاع رسانی آفتاب :

www.aftab.ir

3- سایت اطلاع رسانی تبیان :

www.tebyan.net

  انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1601

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما