مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1070
  • بازدید دیروز : 3930
  • بازدید کل : 12308197

نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار


نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار :

عللحوادث

عللحوادثبرچندنوعاستوآنهارامى‌توانبهدوگروهعمدهتقسيمنمود:

عللانسانى

بسيارىازمصنفانعواملانسانىرادرايجادحادثهمهم‌ترازعواملزيست‌محيطىبه‌شمارمى‌آورند. عواملانسانىموجب۸۵درصدهمهٔحوادثشناختهمى‌شوند. اينعواملعبارتنداز:

۱. عواملبدنىکارگر: ممکناستتوانايىبدنىکارگربراىانجامکارموردنيازکافىنباشد،مثلاًتيزبيني،ياميزانشنوايىاوممکناستناقصباشد.

۲. عواملفيزيولوژيک:

- جنس: مطالعاتنشاندادهکهزناندرمشاغلقابلمقايسهبسيارکمترازمردانحادثهمى‌آفرينند،دريکبررسىکهدرکلکتهٔهندوستانانجامشدهايننسبتدرحوادثگزارششدهپنجبهبيستوچهاربودهاست.

- سن: هرچهشخصجوان‌ترباشدبيشازديگراندرايجادحادثهدخيلاست. سنينخيلىبالاهمدوبارهمستعدبهايجادحادثهمى‌شوند.

- زمان: درآغازروزحوادثکمترهستندوباافزايشخستگىکارگرانحوادثهمافزايشمى‌يابند.

- تجربه: نزديکبهپنجاهدرصدکارگرانىکهايجادحادثهکرده‌انددرششماهاولاشتغال،بيستوسهدرصددرششماهدومبوده‌اندوتنهاسه‌ درصددرشش‌ماهه‌هاىبعددربعضىصنايعبوده‌اندوازاين‌روتجربهدربروزحادثهيکعاملمهمبه‌شمارمى‌رود.

- ساعاتکار: هرگاهميزانساعاتکارروزانهياهفتگىافزايشيابدبروزحادثههمافزايشمى‌يابد.

۳. عواملروان‌شناختي: اينعواملعبارتندازعواملروانىمؤثردرايجادحادثهتوسطشخص،شاملبى‌دقتي،بى‌توجهي،غرورزياد،کندىکارمغز،ناداني،بى‌تجربگي،فشارعاطفىاستعدادايجادحادثهبه‌نظرمى‌آيدکهعواملروان‌شناختىازعواملفيزيولوژيکمهم‌ترباشند.

عللزيست‌محيطى

ازعللزيست‌محيطىمؤثردربروزحادثهمى‌توانعواملذيلرانامبرد: گرما،کم‌بودنروشنايي،رطوبت،سروصدا،ونامطمئنبودنماشين‌ها،عللىکهمستقيمبهخرابىماشين‌هامربوطمى‌شونددهتابيستدرصدهمهٔحوادثهستند.

پيشگيرى

پيشگيرىازحادثهيکموضوعجالباست. مطالعاتنشاندادهکهنودوهشتدرصدحوادثرامى‌توانپيشگيرىنمود. اصولپيشگيرىعبارتنداز:

۱. معاينهٔقبلازبه‌کارگماردنبهاندازهٔکافى

۲. آموزششغلىکافى

۳. آموزشمداوم

۴. اطمينانازبى‌خطربودنمحيطکار

۵. تأسيسبخشايمنىدرسازمانيامهندسىايمنىصلاحيت‌دار

۶. بررسى‌هاىدوره‌اىبراىيافتنخطرات

۷. گزارش‌دهىدقيقونگاه‌دارىگزارش‌هاونوشته‌ها.

بهداشتروانیمحیطكار

دنیایامروزاسترسهایمختلفیداردكهبعضیازایناسترسهامختصمحیطكاراست.

نزاعبایكهمكار،محرومشدنازپاداش،دیررسیدنبهسركاروفشارهیأتمدیرهیارؤسایسازمانبهمدیررامیتواننمونههاییازاسترسهایمحیطكارنامید. مدیرانبرایاینكهبهداشتروانیمحیطكارراتأمینكنندبایدبامفاهیماساسیبهداشتروانیآشناشوند. مدیرانبایدتوجهداشتهباشندكهمدیریتاثربخشنیزبدونتوجهواعتمادبهسلامتروانیكاركنانحاصلنمیشودوبرایرسیدنبهاینمهمبایداصولبهداشتروانیدرسازمانرارعایتنمایند.مطلبذیلبهموضوعفوقمیپردازد.

اصولبهداشتروانیدرسازمان

۱- ایجادجوصمیمیت،همدلی،صداقت،همكاریواحتراممتقابلدرمیانكاركنانسازمان.
۲- پرهیزازاعمالروشهایمبتنیبرزورواجباردرمحیطسازمان.

۳- شناساییاستعدادهایبالقوهكاركنانتحتنظارتسازمانوفراهمساختنرشدوشكوفاییایناستعداددرحدتوانوامكاناتسازمان.

۴- پرهیزازقضاوتهایكوركورانهومبتنیبرپیشداوریدرموردكارورفتاركاركنانسازمان.استرسونگرانیهایافرادنسبتبهكار،خانوادهونگرانیهایمادرانكارمندنسبتبهوضعكودكانخود،وضعاقتصادی،انتظاراتسازمانازكارمندانو... همگیسببمیشودكهفردازلحظهبیداریبامدادتاهنگامآرمیدنشامگاههموارهدچارهیجانها،تنشها،نگرانیهاوامیدهایگوناگونیباشدكهگاهباظرفیتبدنی،عصبیوروانیویمتناسبنیستوافرادوسازمانرادچارمشكلمیكند.اگرسازمانبهسطحتولیدمناسببرسداماكاركنانسازمانافرادعصبی،افسرده،ناراحتوپرخاشگردرانتظارفرصتیتاپریشانیهایروانیخودراباكمكاری،ترورشخصیتیكدیگر،غیبت،شایعهپراكنیوایجادسوانحوحوادثوبهشیوهایمخربنشاندهنددراینصورتآیامیتوانچنینجامعهایراسالمیاموفقدانست؟شكینیستكهپاسخبهاینسؤالمنفیاستبنابراینمیتوانگفتنقشووظیفهدیگرهرمدیرلایق،دورنگروكاردان،تأمینبهداشتروانیكاركنانسازماناست.

بهداشتروانیبهسهقسمتتعریفمیشود:

۱- نگرانیهایمربوطبهخود،۲- نگرشهایمربوطبهدیگران،۳- نگرشهایمربوطبهزندگی.
نشانههاییوجودداردكهماراازدشواریهایروانی،بهویژهدرخودفرورفتن،پرخاشگری،خودمداری،بیاعتمادیشدید،احساسناتوانیووابستگیمطلعسازد. بهعلاوهبرایداشتنبهداشتروانیخوبشرایطیوجودداردكهعبارتنداز: روبهروشدنباواقعیت،كمتوقعبودن،دشمنینكردنبادیگرانوكمكرسانیبهمردم.

تعریفبهداشتروانیدرمحیطكار

بهداشتروانیدرمحیطكاریعنیمقاومتدرمقابلپیدایشپریشانیهایروانیواختلالاترفتاریدركاركنانسازمانوسالمسازیفضایروانیكاربهنحویكههدفهایچندگانهزیرتأمینشود:

۱- هیچیكازكاركنانسازمانبهدلیلعواملموجوددرسازمانگرفتاراختلالروانینشوند.
۲- هریكازكاركنانازاینكهدرسازمانمحلكارخودبهفعالیتاشتغالدارنداحساسرضایتكنندوعلاقهمندبهادامهكاردرآنسازمانباشند.

۳- هریكازكاركنانسازماننسبتبهخود،رؤسا،همكارانخودوبهطوركلینسبتبهجهاناطرافخودوخصوصاًنسبتبهجایگاهخوددرسازماناحساسمثبتیداشتهباشند.
۴- همهكاركنانسازمانقادربهایجادروابطمطلوببامحیطكاروعواملموجوددرآنباشند.
اصولبهداشتروانیدرسازمان

۱- ایجادشرایطیكهكاركنانسازمانبااعتقادقلبیوباصمیمیتبرایخودوهمكارانخویشاحترامقائلباشند.

۲- پرهیزازاعمالروشهایمبتنیبرزورواجباردرمحیطكار

۳- شناساییاستعدادهایبالقوهكاركنانتحتنظارتوسپسفراهمساختنشرایطلازمبرایرشدوشكوفاییایناستعدادتوسطمدیرانسازمان.

۴- شناساییدلایلواقعیكمكاری،غیبتازكار،بیحوصلگیوبیعلاقگیبهكار،كمتوجهیوبیدقتیكاركنانتوسطمدیروپرهیزازقضاوتهایكوركورانهومبتنیبرپیشداورینسبتبهاساسرفتارانسان.

۵- آشناساختنكاركنانباواقعیتهایمحیطكاروحذفآندستهازمعیارهاوعواملسازمانیكهازلحاظاخلاقی،انسانیوفرهنگسازمانیصحیحتلقینمیشود. بنابراینمدیرانبایدتلاشكنندتامحیطكاربرایكاركناناضطرابآورنباشدوكارمنداناحساسامنیتشغلیكنندوباشادیونشاطوشوقوانگیزهبهدورازهرگونهخشمودرگیریبیهودهبهوظایفخودعملنمایند.

عواملتشكیلدهندهمحیطكار

۱- عواملفیزیكی،دراینبخشجنبههایفیزیكیمحیطكارموردبحثقرارنمیگیرد. ۲- عواملانسانی

الف- شخصیتورفتاردرسازمان: شخصیتازعناصرمتعددیتشكیلمیشودكهرفتارهایانسانیمحصولشخصیتانساناستوصفاتشخصیتیبررفتاراثرمیگذارد.
دراینجاصفاتیكهرفتارسازمانیراتحتتأثیرمیگذاردعبارتنداز:

۱- عزتنفس: عزتنفسیعنینظرشخصدربارهخود،ایننظرازطریقارزشیابیهرشخصیازرفتارها،ظاهر،هوش،موقعیتاجتماعیخودوازطریقارزشیابیدیگرانازخوددراورشدمییابدوبرنوعكارنیزاثردارد .مثلاًكسیكهعزتنفسبالاییدارد،دركارزیادخطرمیكندوبهدنبالكارهایسطحبالامیرودوكارهاییراجستجومیكندكهنیازبهرقابتهایزیادیدارد. بهانتقاد،حساسیتزیادینشانمیدهدوهدفهایزیادیداردوبرایرسیدنبهآنهاتلاشهایطاقتفرساانجاممیدهد. بنابراینیكمدیرسازمانبایدبرایكاركنانخودرقابتهاییبهوجودآوردكهآنهابتوانندموفقیتهاییبهدستآورندوازاینطریقعزتنفسخودرارشددهندواحساسنمایندبرایكارهایبالاترشایستگیدارند.

اصولپیشگیریازحملاتقلبی

انتخابغذاهایسالمدرسلامتاینافرادبسیارمهماست. بایدرژیمیرابرایخوددرنظربگیریدكهبتوانیدبه‌طورروزمرهازآناستفادهكنید،مثلاشمابایدنمكغذایخودرامحدودكنیدوازغذاهایكم‌چرباستفادهكنید.

انتخابغذاهایسالمدرسلامتاینافرادبسیارمهماست. بایدرژیمیرابرایخوددرنظربگیریدكهبتوانیدبه‌طورروزمرهازآناستفادهكنید،مثلاشمابایدنمكغذایخودرامحدودكنیدوازغذاهایكم‌چرباستفادهكنید.

‌‌اگرشماپیشازاینسابقهحملهقلبیداشته‌اید،بهتراستیادبگیریدكهچگونهازبروزحملاتقلبیدرآیندهجلوگیریكنید. برایشروعبهتراستازبعضیموارددرمانیووضعیتجسمانیخودآگاهیداشتهباشیدوسوالاتیازتیمومتخصصانمسوولدرمانبیماریخودبپرسید. مواردكلیدیكهشمابایدبدانیدعبارتنداز:

▪ ورزش:

بعضیازبیمارانیكهحملهقلبیداشته‌اندازاینكهیكزندگیفعالداشتهباشند،می‌ترسند. اینافرادازاینكهدرنتیجهفعالیتدچارحملهقلبیمجددشوند،بهشدتواهمهدارنداماواقعیتایناستكهاینافرادباتاییدپزشكمی‌توانندباورزشبهشدتبهسلامتخودكمككنند. چونورزشموجبافزایشانرژی،كاهشفشارخونوتقویتعضلاتآنهامی‌شود. همچنیناسترسافرادراكمكردهواعتمادبهنفسآنهارابالامی‌برد. پسازپزشكخوددربارهوضعیتجسمانیخودوامكانانجامورزشسوالكنید.

رژیمغذایی:

انتخابغذاهایسالمدرسلامتاینافرادبسیارمهماست. بایدرژیمیرابرایخوددرنظربگیریدكهبتوانیدبه‌طورروزمرهازآناستفادهكنید،مثلاشمابایدنمكغذایخودرامحدودكنیدوازغذاهایكم‌چرباستفادهكنید.

رژیمدارویی:

باراهنمایییكمتخصصقلبمی‌توانیدازداروهایبلوك‌كنندهگیرندهبتااستفادهكنید. بنابرایندربارهداروهایخودازپزشكسوالكنیدومطمئنشویدداروهایمصرفیشمادرستاست

. درمانصحیح

باپزشكخوددربارهدرمانخودصحبتكنید. اگرشماازیكحملهقلبینجاتپیداكردیدبایدیك‌سریازداروهارابرایكاهشاحتمالحملاتبعدیاستفادهكنید. درزیرفهرستبعضیازاینداروهاآمدهاست.

بلوك‌كننده‌هایگیرندهبتا:

اینداروهاموجبكاهشضربانقلبمی‌شودوپمپاژقلبهمبهوسیلهاینداروهابانیرویكمتریصورتمی‌گیرد. درنتیجهپمپاژخونبه‌وسیلهقلبراحت‌ترصورتمی‌گیرد. همچنیناینداروهاموجبمی‌شودكهقلبمنظمبتپد. بعضیازداروهادراینگروهموجبكاهشبروزخطراتبعدیدرفردیمی‌شوندكهقبلاسابقهحملهقلبیداشتهاست.

آسپرین:

آسپرینموجبجلوگیریازعودحملهسكته،دردهاوحملاتقلبیمی‌شود.
استاتین‌ها:

اینداروهادرافرادیكهكلسترولیاچربیخونبالادارندبهكارمی‌روند. اگرمیزانچربیخونشماازآنچهموردنظرپزشكاستبالاترباشدایندارورابخورید. سطحكلسترولدریكبیمارقلبیبستگیبهوضعیتاوداردوبرایهمهافرادیكعددثابتنیست. شمامی‌توانیدمیزانمناسبآنرادرخودتانازپزشك‌تانجویاشوید.

مهاركننده‌هایآنزیم ACE:

اینداروهاازپیشرفتضعفعضلانیقلبمی‌كاهندزیراكارقلبراكممی‌كنند. اینداروهاموجبگشادشدنبعضیازعروقدربدنمی‌شوندوازفشاراعمالشدهبرقلبمی‌كاهند. همچنینازآزادشدنبعضیموادكهموجبكارسختقلبمی‌شودجلوگیریمی‌كنندالبتهایندارو،كاربردهایدیگرهمدارد.

آتش‌سوزى

درهنگامروبه‌روشدنباآتش‌سوزىسرعتتفکروروشن‌بينىبراىنجاتجانخودومصدوم‌هاىاحتمالي،کاملاًحياتىاست. آتشخيلىسريعانتشارمى‌يابد. بنابراينبلافاصلهآتش‌نشانىوسرويساورژانسراخبرکنيدوتاآنجاکهمى‌توانيداطلاعاتکاملىدرموردبروزحادثهبهآنهابدهيد. سپسکوششکنيدکهتمامافرادراازساختمانبيرونببريدومطمئنشويدکهتمامدرهابستهاست. به‌خاطرداشتهباشيدکهنبايدکوششکنيدکهآتشراخاموشکنيد. مگرآنکهقبلاًآتش‌نشانىواورژانسراخبرکردهباشيدومطمئنشويدکهخودشمادرمعرضخطرنيستيد.

مبلمان‌هاىجديداغلبداراىموادترکيبىخاصىهستندکهدرهنگامسوختنممکناستدودسمىازخودمتصاعدکنند. بنابراينهيچ‌وقتواردساختمانآتش‌گرفتهکهاحتمالدودسمىدرآنهستنشويدمگرآنکهمجهزبهماسکتنفسباشيدوبهکاربردآنعادتکردهباشيد. اگربههردليلىناچارشديدکهوارداطاقپرازدودشويداولمطمئنشويدکهخودرابهخطرنمى‌اندازيدوسپسروشىراکهدرمبحثنجاتيکمصدومازاطاقگفتهشدهدنبالنمائيد.

اگردريکساختمانآتش‌گرفتهگيرافتاديدبهترينکارايناستکهبهاطاقىکهداراىپنجرهاستپناهببريدودرراببنديد. يکپتويافرشيامانندآنراکيپزيردربگذاريدتادودوارداطاقنشودوازپنجرهتقاضاىکمککنيد.

- توجه:

تماممواردبالابراىحوادثىکهدرآننشتگازدرکاراستنيزمصداقدارد.

- نجاتيکمصدومازاطاقپرازدودياگاز:

۱. بررسىکنيدومطمئنشويدکهخودرابهخطرنمى‌اندازيد.

۲. يکطنابنجاتبهکمرخودببنديدوطنابرابهدستيکىازحاضرينبدهيد.

۳. بينخودوآنفرديکسيستمازنشانه‌هاىقراردادىبرقرارکنيدتازمانى‌کهعلامتداديدشمارابکشد. بهترينروشايناستکهطنابرابه‌صورتدائمدرحالتکشيدهنگهداريدودرهنگامخطرآنراشلکنيدتافردمتوجهخطربشودوشمارابکشد.

- توجه:

بستندستمالتربهدوردهانوبينىباعثمحافظتشمادربرابرگازيادودهاىسمىنخواهدشد.

۴. باچسباندنپشتدستخودبهدرباطاقآتشگرفتهوقراردادندستخوددرزيردرب(جائىکههوابيرونمى‌آيد)حرارتاطاقرابسنجيد. اگرهرکدامداغبودندواردنشويد.

۵. اگرداغنبودندقبلازورودبهاطاقچندنفسعميقبکشيدتاخونشماپرازاکسيژنبشودوسپسباشانهخودازپهلوبهدربضربهبزنيدوآنرابازکنيدودرهمينحالصورتخودرابرگردانيد. اطاقممکناستپرازهواىسوختهٔفشردهباشدکهممکناستهرآنمنفجرشود.

اگردودکاملاًمتراکماستکفزمينسينه‌خيزبرويد. چونباتوجهبهاينکههواىداغبهبالامى‌رودممکناستلايه‌اىازهواىتميزکفاطاقوجودداشتهباشد.

۶. مصدومرابگيريدوباتوجهبهرعايتتمامجنبه‌هاىايمنىباسرعتهرچهتمام‌تراورابکشيد،لباسسوختهرابااستفادهازپتو،گليمياکتخاموشکنيد.

۷. اگرمصدومهوشياراستکاملاًازاومراقبتکنيدچونممکناستبراثرنيم‌سوزشدناشياءداخلاطاقگازمنواکسيدکربندرهواىاطاقپراکندهشدهباشدواينامرروىهوشيارىمصدومبه‌تدريجتأثيرمى‌گذارد.

۸. اگرتنفسمصدومقطعشد،تنفسمصنوعىرابلافاصلهشروعکنيد.

۹. مصدومرابهبيمارستانبرسانيد.

اگرمصدومدريکپارکينگبستهکهماشينىباموتورروشندرآنقرارداردگيرافتادهباشددرپارکينگرابازکنيدتادودازپارکينگخارجشدهوهواىتازهبهاندازهکافىواردآنشود. نبايدکوششکنيدکهواردچنينمحل‌هائىشويدمگرآنکهمطمئنشويدکهخطرىجانخودشماراتهديدنخواهدکرد.

 

 

  انتشار : ۴ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1390

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما