مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4279
  • بازدید دیروز : 3782
  • بازدید کل : 12736534

232- کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو60ص


232- کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو60ص

موضوع

کارآفرینی کارگاه تولیدقالپاق و رینگ خودرو

Entrepreneurship production OF Car Ring

 

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :...... 5

فصل اول...... 6

کلیات....... 6

مقدمه :....... 7

نام کامل طرح و محل اجرای آن :......... 7

محل اجرا :... 7

مشخصات متقاضیان :...... 8

دلایل انتخاب طرح :.... 8

وضعیت و میزان اشتغال زایی :........ 8

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :.... 9

ناموکدمحصولات......... 9

شمارهتعرفهگمرکی.................................................................................................................................................... 9

شرایطوارداتمحصول........................................................................................................................................... 10

توضیح:...................................................................................................................................................................... 10

بازار OEM.............................................................................................................................................................. 11

بازار OES............................................................................................................................................................... 11

بازار AM................................................................................................................................................................. 11

بررسیاستانداردهايموجوددرموردمحصول...................................................................................................... 12

بررسیوارائهاطلاعاتلازمدرزمینهقیمتتولیدداخلیوجهانیمحصول....................................................... 12

بررسیقیمت هايداخلی........................................................................................................................................ 12

مروريبرقیمت هايجهانی.................................................................................................................................... 13

معرفیمواردمصرفوکاربردمحصولات.............................................................................................................. 13

لازمبهذکراستکهبازارقطعاتخودروبهبخشهايزیرتقسیم بنديمیگردد :.............................................. 14

بازار OEM :........................................................................................................................................................... 14

بازار OES :............................................................................................................................................................. 15

بازار AM :................................................................................................................................................................ 15

بررسیکالاهايجایگزینوتجزیهوتحلیلاثراتآنبرمصرفمحصول............................................................ 15

کشورهايعمدهتولیدکنندهومصرفکنندهمحصول............................................................................................ 16

معرفیشرایطصادرات............................................................................................................................................ 16

وضعیتعرضهوتقاضا............................................................................................................................................. 17

بررسیظرفیتبهرهبرداريوروندتولیدازآغازبرنامهسومتاکنون.................................................................... 17

- بررسیظرفیت هايبهره برداري......................................................................................................................... 17

بررسیروندظرفیتنصبشدهتولیدقالپاقدرکشور........................................................................................... 18

بررسیروندتولیدواقعیقالپاقدرکشور................................................................................................................ 19

درنمودارزیرروندتولیدواقعینشاندادهشدهاست........................................................................................... 20

بررسیسطحتکنولوژيتولیددرواحدهايفعال.................................................................................................... 20

فرایندتولیدقالپاقبهصورتزیراست :................................................................................................................. 20

نگاهیبهراندمانتولید)درصداستفادهازظرفیتاسمی( درواحدهايتولیديفعال.......................................... 21

نامکشورهاوشرکت هايسازندهماشین آلاتمورداستفادهدرتولیدمحصول................................................... 22

بررسیوضعیتطرحهايجدیدوطرحهايتوسعهدردستاجرا........................................................................ 22

پیشبینیعرضهدربازارآیندهکشور......................................................................................................................... 23

الف ( پیش بینیتولیدداخلواحدهايفعال........................................................................................................... 23

ب)پیش بینیتولیدداخلواحدهايدرحالایجاد................................................................................................ 23

باتوجهبهجدولبالا،ظرفیتطرحهايدرحالایجادکهدرآیندهبهظرفیتنصبشده کشوراضافهخواهدشد،بهصورتزیرقابلپیش بینیاست:.................................................................................................................................................................................. 24

بررسیروندوارداتمحصولازآغازبرنامهسومتانیمهاولسال1385............................................................ 24

جمعبنديعرضه...................................................................................................................................................... 24

بررسیروندمصرفازآغازبرنامهسومتاکنون...................................................................................................... 25

الف( برآوردمصرفدرخودروسازان................................................................................................................... 25

گروهاول................................................................................................................................................................... 25

گروهدوم:.................................................................................................................................................................. 25

ب- برآوردروندمصرفدربازارخدماتپسازفروشخودرو......................................................................... 27

جمع بنديمیزانمصرفداخلقالپاقخودرو........................................................................................................ 28

نمودارزیرروندمصرفدرسالهايگذشتهرانشاندادهاست............................................................................. 29

بررسیروندصادراتازآغازبرنامهتوسعهسومتاسال1385............................................................................. 29

بررسینیازبهمحصولبااولویتصادراتتاپایانبرنامهتوسعهچهارم............................................................... 30

برآوردمیزانتقاضايداخلدرآینده....................................................................................................................... 30

برآوردقابلیتصادراتدرآینده.............................................................................................................................. 30

برآوردتقاضايکل.................................................................................................................................................... 31

جمع بنديونتیجه گیريمطالعاتبازاروپیشنهادنهاییدرمورداحداثواحدهايجدیداز نگاهتوجیهپذیريبازار31

بررسیاجمالیتکنولوژيوروشتولیدمحصولدرکشورومقایسهآنبادیگرکشورها..................................... 32

نگاهیبهروشتولیدقالپاقچرخ............................................................................................................................ 32

فرایندتولیدقالپاقبهصورتزیراست:.................................................................................................................. 32

روشتولیدمعمولکشورمانبادیگرکشورهايجهان............................................................................................ 32

تعییننقاطقوتوضعفتکنولوژيهايمرسومدرتولیدمحصول.......................................................................... 33

مجوز های قانونی :................................................................................................................................................... 33

مراحل صدور جواز تاسیس :................................................................................................................................... 34

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافتجواز تاسيس.......................................... 34

1- اشخاص حقيقی................................................................................................................................................ 34

2- اشخاص حقوقی............................................................................................................................................... 34

مدارك مورد نياز:...................................................................................................................................................... 35

اصلاحیه جواز تاسیس :............................................................................................................................................ 35

تعریف:...................................................................................................................................................................... 36

صدور پروانه بهره برداری :...................................................................................................................................... 36

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 37

فصل دوم................................................................................................................................................................... 38

روش انجام کار.......................................................................................................................................................... 38

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :............................................................................................ 39

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :.................................................................................................. 39

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :................................................................. 40

روش های بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان............................................................................................ 40

برآوردحداقلظرفیتاقتصاديطرح...................................................................................................................... 40

لحاظکردننقطهسربسرتولید................................................................................................................................. 41

لحاظکردنحداقلسودموردانتظار....................................................................................................................... 41

برآوردمواداولیهعمدهموردنیازسالیانهومحلتامینآن..................................................................................... 41

معرفینوعمادهاولیهعمده...................................................................................................................................... 41

معرفیمنابعتأمینمواداولیه.................................................................................................................................... 42

برآوردمیزانمصرفسالانهمواداولیه..................................................................................................................... 42

برآوردقیمتهايمواداولیهمصرفی........................................................................................................................... 43

بررسیتحولاتاساسیدرروندتأمیناقلامعمدهموردنیازدرگذشتهوآینده.................................................. 43

پیشنهادمنطقهمناسببراياجرايطرح................................................................................................................. 44

انتخابمحلاجرايیکطرحتولیديعمومابًراساسمعیارهايزیرصورتمیگیرد:........................................ 44

بازارهايفروش محصول.......................................................................................................................................... 44

الف ( بازارخودروسازان.......................................................................................................................................... 44

بازارخدماتپس ازفروش خودرو......................................................................................................................... 45

بازارتأمینمواداولیه................................................................................................................................................ 46

احتیاجاتونیازمندي هايدیگرطرح.................................................................................................................... 46

امکاناتزیربناییموردنیاز..................................................................................................................................... 46

حمایتهايخاص دولتی........................................................................................................................................ 46

باجمع بنديمطالعاتمکان یابی،محلاجرايمناسباجرايطرحدرجدولزیرآمدهاست.......................... 47

بررسیتأسیساتوامکاناتزیربناییموردنیازطرح............................................................................................. 47

برآوردبرقموردنیازوچگونگیتأمینآن............................................................................................................. 47

برآوردآبموردنیازوچگونگیتأمینآن............................................................................................................. 48

برآوردسوختمصرفیموردنیازوچگونگیتأمینآن......................................................................................... 48

برآوردامکاناتمخابراتیوارتباطیلازموچگونگیتأمینآن............................................................................. 49

برآوردامکاناتزیربناییموردنیاز.......................................................................................................................... 49

نیازمنديطرحبهراهرامیتواندرحالتزیرموردبررسیقرارداد :.................................................................. 49

عبورومرورکامیونهايحاملمواداولیهومحصول................................................................................................ 49

عبورومرورکارکنان................................................................................................................................................. 49

سایرامکاناتمانندراه آهن،فرودگاهوبندر.......................................................................................................... 49

وضعیتحمایتهاياقتصاديوبازرگانی.................................................................................................................. 50

حمایت هايتعرفهگمرکیومقایسهآنباتعرفه هايجهانی................................................................................. 50

حمایتهايمالی.......................................................................................................................................................... 50

فصل سوم.................................................................................................................................................................. 51

امور مالی طرح.......................................................................................................................................................... 51

سرمایه گذاری ثابت طرح :....................................................................................................................................... 52

خرید دفتر کار :........................................................................................................................................................ 52

هزینه زمین :.............................................................................................................................................................. 52

هزینه محوطه سازی :................................................................................................................................................ 53

هزینه ساختمان سازی :............................................................................................................................................. 53

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :.............................................................................................................................. 54

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :...................................................................................................................... 54

هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :.................................................................................................................................. 54

وسایلاداريوخدماتی............................................................................................................................................ 55

ماشین آلاتحملونقلدرون/ برونکارگاهی....................................................................................................... 55

هزینه هايقبلازبهره برداري................................................................................................................................. 55

هزینه هايپیش بینینشده....................................................................................................................................... 55

هزینه سرمایه گذاری ثابت :...................................................................................................................................... 56

فصل چهارم............................................................................................................................................................... 57

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 57

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 58

 

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید قالپاق و رینگ خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

مطالعاتامکان سنجی،مطالعاتکارشناسیاستکهقبلازاجرايطرحهايسرمایه گذاري اقتصاديانجاممیگیرد. دراینمطالعاتازنگاهبازار،فنیومالیواقتصاديطرحمورد بررسیوآنالیزقرارگرفتهونتایجحاصلازآنبهعنوانمبناییبرايتصمیم گیري سرمایه گذارانمورداستفادهقرارمیگیرد.

گزارشحاضرمطالعاتامکان سنجیمقدماتیتولیدقالپاقخودرومیباشد. اینمطالعاتدر قالبمتدولوژيمطالعاتامکان سنجیتهیهگردیدهاستومطابقمتدولوژيفوق،ابتدامحصول موردمطالعهبهطوردقیقمعرفیشدهوسپسبررسی هايلازمرويبازارآنصورتخواهد گرفتودرادامهمطالعاتفنیدرخصوص چگونگیتولیدوامکاناتسختونرمافزاريمورد نیازنیزشناساییشدهودرنهایتظرفیت هاياقتصاديوحجمسرمایه گذاريموردنیازبراي اجرايطرحبرآوردوارائهخواهدشدتابااستفادهازآنسرمایهگذرانوعلاقهمندانمحترم بتوانندکلیهاطلاعاتموردنیازراکسبودرجهتانجامسرمایهگذارياقتصاديبادیدبازو مسیرشفافاقدامنمایند. امیداستاینمطالعاتکمکیهرچندکوچکدرراستايتوسعهصنعتی کشورمانبعملبیاورد.

 

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولیدقالپاق رینگ

 

محل اجرا :

 

 

مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

       

 

دلایل انتخاب طرح :

قطعهسازيیکیازصنایعمادرواساسیدرهرکشوربهشمارمی آید. اینقطعاتخودبه عنوانکالايواسط هايدرتولیدانواعخودرویابازارخدماتپسازفروشآنمورداستفاده دارند. ازاینروتوسعهصنعتقطعهسازيبهمفهومتوسعهصنعتخودروسازيکشوراستو لذامجموعهقطعهسازيرامیتوانبهعنوانیکیازمحورهايتوسعهکشورهاتلقیکرد. در حالحاضرصدهاواحدصنعتیمشابهطرححاضردرکشورمانمشغولقطعهسازيبراي خودرومیباشند. خودروهايصنعتیوکشاورزيازدیگرمواردکاربردقطعاتطرحاستو اهمیتاینصنعتنیزبرايهمگانروشنوشفافمیباشد. بنابرایندرمجموعملاحظهمیگردد کهقطعاتتولیديطرحبهعنوانزیرساختهايصنعتکشوربهشمارمیآیندوازدرجهاهمیت بالاییبرخوردارمیباشند.

 

وضعیت و میزان اشتغال زایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 26 نفر میباشد .

 

 

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

ناموکدمحصولات

محصولاتموردنظرطرححاضر،تولیدقالپاقخودرومیباشد. قالپاقیکقطعهنسبتا تزئینیدرخودرواست. قالپاقهارويرینگهايچرخهانصبشدهوبدینوسیلهظاهرزیبائی رابهآنارائهمیدهد. قالپاقهابجزءنقشزیبائیظاهرينقشدیگريدرخودروندارند. هر خودروبهتعدادچرخهايخودنیازمنداستفادهازقالپاقاست.

قالپاقهاازموادپلاستیکیساختهمیشوندودارايانعطافبالاووزنبسیارپائینمی باشندوبدینترتیبوجودآنرويچرخ،سببواردآمدنهیچگونهباراضافیبرخودرونمی شود. هرقالپاقبراياستفادهدررینگخاصیتولیدمیشود. ازاینروبهتعدادتنوعرینگچرخ هايموجودخودروهانیازبهتنوعقالپاقخواهدبود. ازطرفدیگربهمنظورافزایشبازار پسنديقالپاق،تولیدکنندگاناشکالمختلفیرادرتولیدقالپاقبهآناعمالمینمایندتابواسطه آنبتوانندباارائهتنوعظاهريمتفاوت،سلایقمختلفراپوششدهند. دراشکالزیرنمونههائیازایننوعقطعاتآمدهاست.

 

شمارهتعرفهگمرکی

شمارهتعرفهگمرگیقطعاتخودروبراساسسهمتولیدداخلآنهاتعیینشدهاست. واز آنجائیکهقطعاتموردمطالعهدرقسمتهايمختلفخودرودارايکاربردهستند،لذانمیتوان قطعهخاصراتعیینوشمارهتعرفهدقیقیرابرايآنعنوانکرد. ازاینرودرجدولزیر شمارهتعرفهبراساستقسیمبنديوزارتبازرگانیآوردهشدهاست.

 

قطعاتموردمطالعهنیزدرقالبتقسیمبنديبالاقرارمیگیرند.

 

شرایطوارداتمحصول

بامراجعهبهکتابمقرراتصادراتووارداتوزارتبازرگانی،نتیجه گیريشدهاستکه محدودیتخاصیبرايوارداتقطعاتموردمطالعهوجودندارد. لذاباپرداختحقوقگمرکیبهشرحمیزانذکرشدهدرجدولبالا،امکانوارداتوجود خواهدداشت.

 

توضیح:

همانطوریکهذکرشدمطابقمقرراتمنتشرشدهازسويوزارتبازرگانی،هیچگونه محدودیتقانونیبرايواردسازيقطعاتخودرووجودندارد،لیکنلازماستدراین خصوصبهموردبسیارمهمزیرتوجهشود.

الف- بازارقطعاتخودرودرکشورمانبهسهگروهAM وOES – OEMتقسیممیگردد وشرایطخریداینگروههابهصورتزیراست.

بازار OEM

دراینبازاربهطورکاملقطعاتازداخلکشورتهیهمیشودولذادرصورتیکهامکان ساختداخلبرايقطعه ايموجودنباشد. خودروسازخودرأساًاقدامبهواردسازيقطعهمورد نیازمینماید. لذاوارداتتوسطغیروفروشآنبهخودروسازاتفاقنمیافتد)خودروساز قطعاتوارداتیراخریدنمیکند(

 

بازار OES

شرایطاینبازارنیزمشابهشرایطعنوانشدهبرايبازار OEM است.

 

بازار AM

دراینبازارشرایطرقابتیبرقراراست. لذادرصورتیکهقطعاتوارداتیقابلیترقابتبه لحاظکیفیوقیمتبهمواردمشابهداخلیراداشتهباشند،امکانوارداتوجودخواهدداشت.

باتوجهبهمطالبذکرشده،میتوانعنوانکردکهعملا" امکانوارداتوفروشقطعات در بازار OES وOEMتنهابرايشرکتهايخودروسازقابلانجامبودهولیدربازار AMواحدهايمختلفامکانواردسازيوفروشقطعاتمنفصلهخودروراداراهستند.

ب- قالپاقدرگروهقطعاتتندمصرفخودروطبقهبنديمیگردند،لذامصرفآندربازار خدماتپسازفروشبسیاربالاترازبازارخودروسازاناست.

ج- باتوجهبهمطالبذکرشده،قابلنتیجهگیرياستکهعلیرغمنبودمحدودیتبراي واردات،عملاًوارداتاینقطعاتمحدودمیباشد.

 

بررسیاستانداردهايموجوددرموردمحصول

محصولموردمطالعه،قالپاقخودرواست. اینقطعاتخودبهعنوانیکمحصولواسطه درتولیدیاتعمیراتخودروهامورداستفادهدارند. ازاینروماهیتاینقطعاتطورياستکه نمیتواناستانداردخاصیرابرايآنتعیینکردولذاهیچگونهاستانداردملییابین المللیبراي اینقطعاتوجودندارد. ولیبایدگفتکهتولیداینقطعاتتحتمشخصاتفنیارائهشدهاز طرفخودروسازانصورتمیگیردکهبهنوعینیزمیتوانیممشخصاتفوقرابهعنوان الزاماتواستانداردهايموردنیازدرتولیدتلقینماییم. مشخصاتفنیقطعاتدرقالبنقشه فنی،برگآنالیزمواداولیهمصرفیوبرگمشخصاتمکانیکیومتالوژیکیازطرفهرخودرو سازتهیهوارائهمیگرددکهرعایتتکتکآنهاازطرفسازندگانامرياجتنابناپذیراست.

همچنینلازمبهذکراستکههرشرکتخودروسازاستانداردوالزاماتفنیمخصوص به خودرادارااست.

 

بررسیوارائهاطلاعاتلازمدرزمینهقیمتتولیدداخلیوجهانیمحصول

بررسیقیمت هايداخلی

هرقطعهازخودرو،باتوجهبهنوعقطعهوخودرويمورداستفادهازقیمتهايمتفاوتی برخورداراست. قالپاقنیزهمانندسایرقطعاتخودروبهنسبتخودرويمورداستفادهداراي قیمتهايمختلفیمیباشندولیمتوسطقیمت70000 تا85000 ریالرامیتوانبراياین قطعاتارائهکرد.

 

 

 

مروريبرقیمت هايجهانی

همانندمطالبعنوانشدهقبل،درموردقیمتجهانیقطعاتخودرونیزنمیتواناقدامبه تعریفرقمخاصینمود. چراکهقیمت هاتابعنوعقطعهتولیديوهمچنینخودروئیمیباشد کهقطعهبرايآنساختهمیشودونظربراینکهیککارخانهقطعهسازياقدامبهتولیدرنج وسیعیازقطعاتمینمایدازاینروارائهقیمتواحدبرايآنامکانناپذیرمیباشد. لازمبهذکر استکهدربررسیامکانپذیريصادراتقطعاتصنعتی،عمومامزیتهايرقابتیتولیددر کشورمبداءبامواردمشابهدرکشورمقصدموردمقایسهقرارمیگیردودرصورتوجود مزیت،صادراتشکلمیگیرد. درموردعواملمطرحدرصادراتدرادامهتوضیحاتلازمارائهخواهدشد.

 

معرفیمواردمصرفوکاربردمحصولات

محصولتولیديطرحقالپاقخودرواستولذاکاملاواضحاستکهموردمصرفوکاربرد اینقطعاتدرخودروسازياستومیتوانگفتکههرخودروبدوناستثناءازاینقطعات استفادهمیکنند،لیکنمشخصاتفنیآنهابهنسبتنوعخودرومتفاوتاست.

 

 

 

 

 

 

 

لازمبهذکراستکهبازارقطعاتخودروبهبخشهايزیرتقسیم بنديمیگردد :

 

بازار OEM :

اینبازارراخودروسازانکشورتشکیلمیدهندکهشرکت هايتأمینکنندهآنهااقدامبهتأمینقطعاتموردنیازخودازقطعه سازانمینمایند. شرکت هايساپکو)تأمین کنندهشرکتایرانخودرو ( شرکتسازه گسترسایپا)تأمینکنندهشرکتسایپا ( شرکتاپکو)تأمینشرکتایرانخودرودیزل( ازشرکتاصلیفعالدراینبازاربهشمارمیآیند.

 

بازار OES :

اینبازارخدماتپسازفروشخودروهامیباشدکهوابستهبهشرکت هايخودروسازاست. سازمانخدماتپسازفروشایرانخودرو)ایساکو( ،شرکتسایپایدك، شرکتگسترشخدماتپارسخودرو،مزدایدكازشرکت هاياینگروهمحسوبمیشوند.

 

بازار AM :

اینبازارقطعاتخودروشاملکلیهلوازمیدکیفروشهايمختلفدرسطحکشورمیباشد کهبهصورتآزاد) بدونارتباطخاصباخودروسازان( اقدامبهفروش قطعاتخودرومینمایند. میزانمصرفدرهرکدامازبازارهايخودرومتفاوتاستکهمطالعاتبیشتردراین خصوص دربخشمطالعاتعرضهوتقاضاارائهخواهدشد.

 

بررسیکالاهايجایگزینوتجزیهوتحلیلاثراتآنبرمصرفمحصول

ماهیتطرححاضر،قطعهسازياستودرصنعتقطعهسازينیزتولیدبراساسمستندات فنی،نقشه،روشتولیدودستورالعملهايآنصورتمیگیردولذاخارجازفرایندفوق، نمیتوانقطعه ايراتولیدوعرضهکرد. ازطرفدیگرهرقطعهدرجایگاهخوددارايکاربرد است. بهطوريکهدرعوض یکقطعه،هیچنوعقطعهدیگريرانمیتواناستفادهکرد. ازاینرو درمجموعمیتوانگفتکهبرايمحصولاتتولیديطرح،هیچگونهکالايجایگزینوجودندارد. البتهوارداتهمینقطعاتیاقطعاتتولیدشدهتوسطدیگرواحدهايصنعتیوجوددارندکهاز مواردفوقنیزبهعنوانمحصولاترقیبمیتوانیاکردنهمحصولاتجایگزین.

 

کشورهايعمدهتولیدکنندهومصرفکنندهمحصول

موردمصرفقطعاتتولیديطرحدرصنعتخودرومیباشد. لذاکشورهايترازاولدر تولیدخودرورامیتوانیمبهعنوانبزرگترینتولیدکنندهوهمچنینبزرگترینمصرفکننده قطعاتموردمطالعهمعرفینماییم. درجدولزیرفهرستچندکشورعمدهتولیدکنندهخودروومیزانتولیدآنها)بهعنوان صنایعمصرفکنندهقطعاتموردمطالعه( آوردهشدهاست.

 

 

باتوجهبهجدولفوقمیتوانگفتکهکشورهايعنوانشدهدرجدولکهبهعنوان کشورهايمطرحتولیدکنندهخودرومیباشند،بهعنوانکشورهايعمدهتولیدکنندهومصرف کنندهقطعهقالپاقنیزمحسوبمیگردند

 

معرفیشرایطصادرات

ازنقطهنظرمقرراتوزارتبازرگانی،برايصادراتمحصولاتتولیديطرحهیچگونه شرایطومحدودیتیوجودندارد. لیکنازآنجاییکهاینمحصولات،یککالايصنعتیو مهندسیمحسوبمیگردند،ازاینروورودبهبازارهايجهانیمستلزمبرخورداريتولیدکننده ازشرایطیمیباشدکهدرجدولزیربهشرایطفوقاشارهشدهاست.

 

وضعیتعرضهوتقاضا

بررسیظرفیتبهرهبرداريوروندتولیدازآغازبرنامهسومتاکنون

- بررسیظرفیت هايبهره برداري

بامراجعهبهاطلاعاتوزارتصنایعومعادن،فهرستواحدهايصنعتیدرحالتولید قالپاقدرجدولزیرجمعبنديشدهاست.

علاوهبرواحدهايفوق،تعداديازواحدهايتولیدکنندهنیزازطریقجستجوهايمیدانی شناساییشدهاستکهفهرستاینواحدهادرآماروزارتصنایعوجودندارد.

ظرفیتتولیديواحدهايشناسائیشدهازطریقمطالعاتمیدانینامشخص است. لذابااستفاده ازمتوسطظرفیتواحدهايتولیديعنوانشدهدرجدول4 ظرفیتاینواحدهاحدود150000 دستبرآوردمیگردد.

 

بررسیروندظرفیتنصبشدهتولیدقالپاقدرکشور

باتوجهبهجداولشماره4 و5 وبراساستاریخشروعبهره برداريواحدهايفعالموجود، روندظرفیتنصبشدهتولیدقطعاتدرکشوربهشرحجدولزیرجمع بنديشدهاست.

 

 

 

 

بررسیروندتولیدواقعیقالپاقدرکشور

درجدولبالا،واحدهايفعالوظرفیتاسمیآنهادرتولیدقالپاقآوردهشد. لیکنبراي بررسیروندتولیدواقعیواحدهايفوقبایدگفتکهبخشعمدهاینواحدهاازمالکیت خصوصیبرخوردارهستند. لذاامکاندسترسیبهآمارتولیدواقعیآنهابسیاردشوارمیباشد.

ازطرفدیگربسیاريازقطعهسازانذکرشدهدرجدولشماره5 علاوهبرقطعاتخودرو، اقدامبهتولیدقطعاتبرايسایرماشینآلاتصنعتینیزمینمایند. بنابرایننمیتوانبهصورت دقیقآمارتولیدواقعیقطعاتموردمطالعهرادراینواحدهابرآوردکرد. بنابراینبرايبرآورد تعدادتولیدواقعیمجموعهواحدهايقطعهسازکشور،ازروشمطالعاتمیدانیاستفادهشدهو تولیدواقعیرامعادل80 درصدظرفیتاسمیدرنظرخواهیمگرفت. درجدولزیرتولیدواقعی برایناساسبرآوردشدهاست.

 

 

 

 

 

 

 

درنمودارزیرروندتولیدواقعینشاندادهشدهاست

 

بررسیسطحتکنولوژيتولیددرواحدهايفعال

فرایندتولیدقالپاقبهصورتزیراست :

 

باتوجهبهفرایندبالامیتوانگفتکهتکنولوژيمورداستفادهدرتولیدقالپاقدرموردکلیه واحدهايتولیديآنیکساناستوتفاوتخاصیبینتکنولوژي هاوجودندارد. لیکنآنچهکه سببایجادتمایزبینقطعاتتولیدشدهکارخانجاتمختلفنسبتبههمدیگرمیتواندبشود،شاملمواردزیرخواهدبود:

  • توانمهندسیواحدتولیديدرانتخابمواد
  • دقتوکیفیتقالبها
  • دقتعملدرفرایندتزریقپلاستیک

همچنیندراینجابایدگفتکهتکنولوژيتولیدقالپاقعلاوهبرایراندرسایرنقاطجهاننیز بههمانشکلیانجاممیگیردکهدرفرایندبالاشرحدادهشدهاستولیکنهمچنانکیفیت قطعاتتولیدينیزبهمشابهمطالبذکرشدهدربالا،تابعتوانمهندسی،دقتعملاپراتورهاو کنترلکیفیتوهمچنینکیفیتعملیاتحرارتیخواهدداشت.

 

نگاهیبهراندمانتولید)درصداستفادهازظرفیتاسمی( درواحدهايتولیديفعال

قطعاتموردمطالعه،محصولاتواسطهايهستندکهدرصنایعخودروسازيکاربرددارند. بنابراینبرنامه ریزيتولیدواحدهايصنعتیقطعهسازبهطورکاملتابعسیاست هاي خودروسازانوبازارخدماتپسازفروشآنانمیباشد. درجدولشماره6 ظرفیتنصب شدهتولیدقطعاتدرکشورآوردهشدهاستودرخصوصراندمانتولیدمیتوانگفتکههر واحدصنعتیمتناسبباتوانرقابتیخودسهمیراازبازارکسبمینماید. راندمانتولید واحدهايموجودکشور،مطابقمطالعاتمیدانیصورتگرفته80 درصدبرآوردشدهاست.

 

 

 

نامکشورهاوشرکت هايسازندهماشین آلاتمورداستفادهدرتولیدمحصول

فرایندتولیدقالپاقنیازمنداستفادهازماشین آلاتزیرمیباشد. همچنینبامراجعهبهتعدادي ازقطعه سازانفعالکشور،کشورهاوشرکت هايسازندهآنهانیزدرجدولزیرجمع آوري شدهاست.

 

بررسیوضعیتطرحهايجدیدوطرحهايتوسعهدردستاجرا

بامراجعهبهبانکاطلاعاتصنعتیوزارتصنایعومعادن،وضعیتومشخصاتطرحهاي جدیددرحالایجادتولیدقالپاق،جمعآوريودرجدولزیرواردشدهاست :

 

 

پیشبینیعرضهدربازارآیندهکشور

عرضهقالپاقخودرو،درآیندهازطریقتولیدواحدهايفعالوطرحهايدرحالایجادو همچنینوارداتصورتخواهدگرفتکهدرادامههرکدامازآنهاموردبررسیقرارگرفته است.

 

الف ( پیش بینیتولیدداخلواحدهايفعال

درجدولشماره6 ظرفیتنصبشدهکشوربرايتولیدقالپاقدرسالهايگذشتهآورده شد. همچنیندرجدولشماره7 تولیدواقعیاینقطعاتبرآوردگردید. ازاینروبادرنظر گرفتنظرفیتوتولیدواقعیانجامشدهدرسالهايگذشته،عرضهاینواحدهادرآیندهسالانه880 هزاردستپیش بینیشدهاست.

 

ب)پیش بینیتولیدداخلواحدهايدرحالایجاد

درجدولشماره9 فهرستطرحهايدرحالایجادکشورآوردهشد. بنابراینمطابقسوابق موجود،برحسبدرصدپیشرفتفعلیطرحها،مقاطعبهرهبرداريازآنهابهصورتزیرفرض شدهاست:

باتوجهبهجدولبالا،ظرفیتطرحهايدرحالایجادکهدرآیندهبهظرفیتنصبشده کشوراضافهخواهدشد،بهصورتزیرقابلپیش بینیاست:

 

بررسیروندوارداتمحصولازآغازبرنامهسومتانیمهاولسال1385

درقسمتبررسیشمارهتعرفهقطعاتموردمطالعهعنوانشدکهاینقطعاتشمارهتعرفه مستقلیندارند. اینقطعاتبهصورتمجموعهايواردمیشوندکهمتشکلازتعدادمتنوعاز قطعاتمختلفاست. ولذاتنهادرموردقطعاتعمومیامکاندسترسیبهشمارهتعرفهوجود دارد. بنابرایننمیتوانآماردقیقیازحجموارداتآنهاارائهکرد.

 


مبلغ قابل پرداخت 12,960 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1447

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما